Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права

В свой материал от 24.03.2016г сайтът за авторско право copyrights.bg представи становището на Комисия за защита на конкуренцията относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. В серия от публикации представяме на вашето внимание пълния текст на проектозакона. Днес публикуваме глава Първа, обхващаща предмет и основни положения на закона, както и глава Втора относно регистрацията на лицата, осъществяващи колективно управление на авторски и сродни на тях права.

колективно управление
Проект

ЗАКОН ЗА КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

      Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с колективното управление на авторското право и сродните му права при разпространението на произведения и други обекти на закрила и дейността на организациите за колективно управление на права и независимите управляващи права дружества. Той също така определя изискванията за многотериториалното разрешаване за използването онлайн на музикални произведения.

Основни положения

      Чл. 2. (1) Колективно управление на права по смисъла на този закон означава предприемане на действия по управлението на авторски или сродни на тях права от името и за сметка на повече от едно лице – носители на някое от тези права, в тяхна обща полза.

                  (2)Управлението на авторските и сродните им права включва:

 1. даване на разрешения за използване на произведения или други обекти на закрила;
 2. проследяване на използването и спазването на авторското право и сродните му права;
 3. събиране на приходите от използването на отстъпените права, както и от права за получаване на дължими по силата на закона възнаграждения, включително компенсационни такива;
 4. разпределяне и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
 5. одит на ползвателите, свързан с използването на отстъпените права;
 6. защита на управляваните права.

Субекти на колективното

управление на права

      Чл. 3. (1) Колективно управление на авторски и сродни на тях права може да се извършва от:

 1. организации за колективно управление на права;
 2. независими управляващи права дружества.

            (2) Организация за колективно управление на права по смисъла на ал. 1, т. 1 означава сдружение с нестопанска цел, което e  оправомощено по договор за възлагане или други договорни условия или по закон да управлява авторски или сродни на тях права от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза и за тяхна сметка като негова единствена или основна дейност и което е собственост на своите членове или се контролира от тях.

              (3) Независимо управляващо права дружество по смисъла на ал. 1, т. 2 означава търговско дружество, което е оправомощено по договор за възлагане или други договорни условия или по закон да управлява авторски или сродни на тях права от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза и като негова единствена или основна дейност, и което не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично, от носители на такива права.

Обхват на регламентацията

      Чл. 4. (1) Разпоредбите на глави първа до девета, с изключение на чл. 53, ал. 2 се прилагат за всички организации за колективно управление на права, а разпоредбите на глава осем, както и на чл. 53, ал. 2 се прилагат само за тези от тях, които управляват авторски права върху музикални произведения чрез разрешаване на използването им онлайн на многотериториална основа.

                   (2) Разпоредбите на чл. 14, ал. 3, чл. 31, чл. 32, чл. 34, чл. 35, ал. 2, чл. 37, чл. 39, чл. 56, както и чл. 57 се прилагат съответно и за всички независими управляващи права дружества.

             (3) Разпоредбите на този закон се прилагат и за организации и дружества, притежавани или контролирани пряко или непряко, изцяло или частично от организации за колективно управление на права или независими управляващи права дружества, при условие че упражняват дейност, която ако се осъществява от организацията за колективно управление на права или независимото управляващо права дружество би попаднала в приложното му поле.

                 (4) Разпоредбите на този закон не се прилагат към управлението на правата върху произведенията на архитектурата и компютърните програми.

Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ

Изискване за регистрация

      Чл. 5. (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права на територията на Република България се осъществява след регистрация. Регистрацията се извършва със заповед на министъра на културата. Регистрираните лица се вписват в публичен Регистър на лицата, извършващи колективно управление на авторски и сродни на тях права към министъра на културата.

                   (2) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.

                   (3) Министърът на културата може да делегира правомощията си по тази глава на оправомощен от него заместник-министър.

Условия за кандидатстване

      Чл. 6. (1) За регистрация по чл. 5 могат да кандидатстват сдружения и дружества, регистрирани по българското законодателство, които отговарят на условията по този закон.

                    (2) За регистрация по чл. 5 може да кандидатства и лице, отговарящо на условията по този закон, което е придобило право да управлява колективно авторски или сродни на тях права съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, както и организации, които са създадени на територия извън Европейския съюз,   но желаят да упражняват дейност на територията на Република България.

Недопустимост на регистрацията

      Чл. 7. (1) Не може да бъде регистрирано по този закон юридическо лице, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

                    (2) Не може да бъде регистрирано като независимо управляващо права дружество по чл. 3, ал. 1, т. 2 дружество, което извършва една или няколко от следните дейности:

 1. на продуцент на филми или други аудиовизуални произведения, както и разпространители на такива произведения;
 2. на продуцент на звукозаписи;
 3. на радио- или телевизионна организация;
 4. на издател, в т.ч. на издател на музикални произведения;
 5. на литературен агент;
 6.  на импресарио;
 7. на ползвател на произведения или други обекти на закрила.

Подаване на заявление за регистрация и разглеждането му

      Чл. 8. (1) Регистрацията по чл. 5 се извършва след подаване на  заявление по образец. В него се посочват категориите права, видовете права съобразно начините на използване, и видовете произведения или други обекти на закрила, за които ще се отнася колективното управление.

                  (2) Към заявлението се прилагат:

 1. документ, удостоверяващ създаването на сдружението – заявител и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от един месец преди датата на подаване на заявлението;
 2. заверено копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, когато заявителят е сдружение с нестопанска цел;
 3. заверено копие от устава, когато заявителят е сдружение с нестопанска цел, копие от учредителен акт или дружествен договор, когато заявителят е търговско дружество, а когато заявителят е чуждестранно лице – съответен документ за създаването му;
 4. списък на членовете с посочване в какво качество членува съответното лице, когато заявителят е сдружение с нестопанска цел, съответно списък на носителите на авторски или сродни права, които са възложили управлението им на търговско дружество, придружен със заверено копие от договорите, когато заявителят е търговско дружество;
 5. списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство и заверени копия от тези договори, с посочване на категориите права, видовете права съобразно начините на използване, видовете произведения и други обекти на закрила, срока и територията, за които на организацията са отстъпени права за колективно управление, когато заявителят е сдружение с нестопанска цел;
 6. заверено копие от правилата за разпределение на приходите от възнаграждения;
 7. декларация за отсъствието на пречки по чл. 7, ал. 1 и ал. 2, когато заявителят е търговско дружество;
 8. декларация за адреса на интернет страницата на заявителя и за обстоятелствата по ал. 6, т. 2 и 3;
 9. документи, удостоверяващи създаването и придобиването на право да управлява колективно авторски или сродни права за заявител по чл. 6, ал. 2;
 10. заверено копие от споразумение за представителство по ал. 7 в случаите, когато заявителят е организация за колективно управление права или независимо управляващо права дружество и има вече регистрирана организация или дружество за управлението на същата категория права, същия вид права съобразно начините на използване и същите видове произведения и други обекти на закрила;
 11. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

                 (3) Когато организация за колективно управление на права желае да управлява авторски права по смисъла и по реда на глава осма, тя трябва да заяви това изрично и писмено. Заявлението трябва да бъде придружено от декларация за наличието на условията по чл. 43. В случай че по време на процедурата по регистриране постъпи заявление от друга организация за управление на същите права, регистрация получава организацията, която вече е регистрирана за управление на такива права за територията на Република България, а когато такава няма – организацията с по-голяма представителна власт. В случай че вече има регистрирана организация, кандидатстващата организация следва да представи споразумение за представителство с регистрираната организация по реда на ал. 7.

                (4) Заявлението и документите по ал. 2 и 3 се подават на български език. Ако документ по ал. 2, т. 3 и т. 7 е на чужд език, той трябва да бъде  придружен от точен превод на български език.

                 (5) Заявлението по ал. 2 с приложените документи се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

             (6) Регистрация се извършва когато сдружението или дружеството отговарят на следните изисквания:

 1. оправомощени са от носители на авторски или сродни на тях права с писмени договори да управляват от тяхно име посочените в заявлението категории права, видове права съобразно начините на използване и видовете произведения или други обекти на закрила, да събират дължимите за това възнаграждения в съответствие с уговореното в тези договори или определеното в закон и да разпределят събраните суми между носителите на права.
 2. ползват административен офис и имат служители, наети по договор, необходими за управлението на правата;
 3. разполагат с компютърно оборудване, лицензиран софтуер и бази данни за носителите на права и на произведенията, които позволяват извършването на разпределението и изплащането на възнагражденията на носителите на права;
 4. отговарят на условията по чл. 43, когато заявлението е по глава осем от този закон;

      (7) Когато заявлението за регистрация се отнася до управлението на права по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 10, съответно чл. 76, ал. 1, т. 1, 2 и 3, и чл. 86, ал. 1, т. 3 и 4, както и на права по чл. 22а, ал. 2, от Закона за авторското право и сродните му права или само на някое от тях и за това вече има регистрирана организация за колективно управление на права, кандидатстващата организация или независимо управляващо права дружество може да получи регистрация само след представяне на споразумение за представителство с тази организация. Споразумението оправомощава регистрираната организация да разрешава използването на репертоара на кандидатстващата организация или дружество и да събира възнагражденията съобразно утвърдената й от министъра на културата тарифа за размера на дължимите възнаграждения за това използване.

      (8) В случаите, когато за регистрация за управлението на правата, посочени в предходната алинея или за някое от тях кандидатстват повече от една организация за колективно управление на права или независимо управляващо права дружество и за това няма регистрирана вече организация или дружество, регистрация получава организацията или дружеството с по-голяма представителна власт.

      (9) Министърът на културата проверява наличието на изискванията по ал. 2 и дали приложените към заявлението документи обективно установяват обстоятелствата, за които те се отнасят. Когато заявлението по ал. 1 не отговаря на посочените изисквания, кандидатът се уведомява за това, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередовностите с указания, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.

       (10)   Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се разглеждат в двумесечен срок от подаването им, а в случаите по ал. 9 – от отстраняване на нередовностите.

      (11)   В срока по ал. 10 министърът на културата издава заповед за регистрация или за отказ за регистрация. На регистриран заявител се издава удостоверение за регистрация.

         (12)   Удостоверенията по ал. 11са безсрочни и съдържат:

 1. номер и дата на издаване;
 2. наименование, седалище и адрес на управление, данни за  регистрацията и представителството на регистрираното юридическо лице и единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 3. категориите права, видовете права съобразно начините на използване и видовете произведения и други обекти на закрила, за които се отнася управлението;
 4. информация за договорите по чл. 3, ал. 3, с които е възложено управлението – праводател, срок и територия, когато регистрацията е на независимо управляващо права дружество;

     (13) В случай, че настъпи промяна в обстоятелства, вписани в издаденото удостоверение или в обстоятелствата по ал. 2 и ал. 6 титулярът на регистрацията е длъжен в 14-дневен срок от настъпването на промяната да уведоми министъра на културата и да поиска промяна в издаденото удостоверение. Към искането се предоставят заверени копия от съответните документи и документ за платена такса.

        (14) Министърът на културата отказва регистрацията или вписването на промени в нея, в случай че:

 1. от представените документи се установи, че организацията или дружеството не е оправомощено от носители на авторски или сродни права да отстъпва права, да събира дължимите за това възнаграждения и да разпределя събраните суми за категориите права, видовете права съобразно начините на използване, и видове произведения и други обекти на закрила, за които се отнася искането за регистрация;
 2. уставът на организацията, съответно дружественият договор или учредителният акт не предвижда колективно управление на категориите права, видовете права съобразно начините на използване, и видове произведения и други обекти на закрила, за които се отнася искането за регистрация като тяхна единствена или основна дейност.
 3. липсва споразумение за представителство по ал. 7 или съдържанието му не отговаря на изискванията на чл. 9.
 4. в случаи по чл. 7.
 5. в случаите, когато заявлението е подадено преди изтичане на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията.

           (15) Отказът за регистрация и отказът за вписване на промяна в съществуваща регистрация може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            (16) При извършване на регистрация по този закон не се прилагат правилата за мълчаливото съгласие съгласно чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Съдържание на споразумението за представителство

               Чл. 9. (1) Споразумението за представителство по чл. 8, ал. 7 трябва да съдържа разпоредби най-малко относно:

     а) оправомощаване на регистрираната организация да разрешава използването на репертоара на кандидатстващата организация или дружество и да събира дължимите възнаграждения за това използване;

      б) категориите права, видовете права съобразно начините на използване, видовете произведения или други обекти на закрила, както и видовете носители на права, за които споразумението се отнася;

    в) репертоара на кандидатстващата организация или дружество, предоставен за управление на представляващата организация или дружество;

       г) срока и територията на представителството;

    д) доказателства от кандидатстващата организация или дружество относно представляваните от тях носители на права и произведения или други обекти на закрила и периодичност на актуализирането им;

    е) механизма за определяне на дела от събраните възнаграждения, дължими на кандидатстващата организация или дружество, съобразно използването на техния репертоар и за начина на тяхното разпределяне;

      ж) механизма за обмяна на информация за идентифициране на произведения или носители на права;

    з) начина и срока за уреждане на отношенията между двете страни в случай на прекратяване или разваляне на споразумението за представителство.

               (2) Страните по споразумението за представителство могат да договорят, че представляващата организация или дружество ще извършва индивидуално поименно разпределение на събраните възнаграждения на носителите на права, представлявани от кандидатстващата организация или дружество съгласно своите правила за разпределение. В този случай кандидатстващата организация или дружество трябва да предостави информацията за носителите на права, които представлява, необходима за извършване на индивидуалното разпределение.

               (3) При липса на договореност за поименно индивидуално разпределение, представляващата организация отделя сума от събраните възнаграждения за права от съответния вид използване, която съответства на използвания репертоар на кандидатстващата организация или дружество и й я изплаща в цялост. В тези случаи представляващата организацията или дружество не носи отговорност за последващото разпределение на сумите, изплатени по предходното изречение на кандидатстващата организация или дружество.

               (4) Когато организация за колективно управление на права или независимо управляващо права дружество е член на представляващата организация, отношенията помежду им се уреждат от договора за членство. В последния може да бъде предвидена разпоредба, аналогична на ал. 2.

Регистър

               Чл. 10. (1) Министърът на културата поддържа публичен регистър на лицата, извършващи колективно управление на авторски и сродни на тях права. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.

                  (2) Регистърът по ал. 1 съдържа два раздела:

 1. първи раздел – за организации за колективно управление на права и
 2. втори раздел – за независими управляващи права дружества.

                  (3) В първия раздел на регистъра се вписват:

 1. номер, дата и основание на издаденото удостоверение;
 2. наименование, седалище, адрес на управление и данни за съдебна регистрация и единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 3. списък на членовете на изборните органи на управление и представляващите лица;
 4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти;
 5. категориите права, видовете права съобразно начините на използване и видовете произведения и други обекти на закрила, за които се отнася управлението;
 6. сродните чуждестранни организации за колективно управление на права, с които са сключени договори за взаимно представителство, с посочване на категориите права, видовете права съобразно начините на използване, видовете произведения и други обекти на закрила, срока и територията, за които на организациите са отстъпени права за колективно управление;
 7. промени в обстоятелствата по т. 2 – 6;
 8. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
 9. заличаване на регистрацията;
 10. информация за лицата, подали заявление за регистрация и броя и вида на приложените документи.

               (4) Във втория раздел на регистъра се вписват:

 1. номер, дата и основание на издаденото удостоверение;
 2. наименование, седалище, адрес на управление и данни за търговска регистрация и единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 3. представляващите лица;
 4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти;
 5. категориите права, видовете права съобразно начините на използване и видовете произведения и други обекти на закрила, за които се отнася управлението;
 6. носителите на права, които с договор по чл. 3, ал. 3 са оправомощили дружеството да управлява авторски или сродни на тях права;
 7. промени в обстоятелствата по т. 2 – 6;
 8. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
 9. заличаване на регистрацията;
 10. информация за лицата, подали заявление за регистрация и броя и вида на приложените документи.

(5) При промяна във вписани в регистъра обстоятелства организацията или дружество е длъжно да уведоми министъра на културата за това в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

Заличаване на регистрацията

      Чл. 11. (1) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на културата когато:

 1.   съдебната или търговската регистрация на титуляра бъде заличена;
 2. титулярът на регистрацията подаде писмено искане за заличаване на регистрацията изцяло или за отделни категории права, видове права съобразно начините на използване, видове произведения или други обекти на закрила;
 3. бъдат установени по надлежния ред неверни данни в приложените към заявлението за регистрация документи по чл. 8, ал. 2;
 4.       настъпят обстоятелства по смисъла на чл. 7, ал. 1 и 2, при които регистрация не се допуска;
 5. регистрираната организация или дружество през последните три години не са е събирали, разпределяли и изплащали възнаграждения от колективно управление на права;
 6. при системно неизпълнение на задължителните предписания, дадени със заповед по чл. 57, ал. 3.
 7. регистрираното независимо управляващо права дружество не публикува или не актуализира на своята интернет страница списък на авторите и носителите на сродни права и/или на произведенията, за които са им отстъпени права с договори по чл. 3, ал. 3.

              (2) Заповедта за заличаване на регистрацията може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

                   (3) Лице, чиято регистрация е заличена няма право да извършва дейност по колективно управление на права.

Такси

               Чл. 12. За разглеждане на заявления за регистрация, за вписване на промени в регистрация и изменение на издадено удостоверение на организация за колективно управление на права или на независимо управляващо права дружество, за разглеждане на заявление за утвърждаване на тарифи за размера на събираните възнаграждения или на техни изменения и допълнения се събират такси в размери, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на културата, одобрена от Министерския съвет.

Етикети: , , , ,