Становище на КЗК относно Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е
No 159
гр. София, 08.03.2016 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Зорница Даскалова
Петя Велчева

при секретар – протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание на 08.03.2016г. преписка No КЗК-102/2016г., с наблюдаващ проучването член на КЗК г-жа Елена Димова и докладвана от председателя на Комисията г-н Петко Николов.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка No КЗК-102/29.02.2016 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на Министерство на културата (МК), за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права (ЗКУАПСП).

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА НА ЗКУАПСП

В искането на МК се посочва, че Проектът на ЗКУАПСП е изготвен с цел въвеждането в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар1. Уточнява се, че крайният срок за въвеждането на директивата е 10.04.2016 г.

С проекта на закон като субекти, които имат правото да извършват колективно управление на авторски и сродни на тях права освен организациите за колективно управление на права (ОКУП) се посочват и независимите дружества за управление на права. ОКУП означава сдружение с нестопанска цел, което e оправомощено по договор за възлагане или други договорни условия или по закон да управлява авторски или сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза и за тяхна сметка като негова единствена или основна дейност и което е собственост на своите членове или се контролира от тях. Съгласно проектът „независимо дружество за управление на права“ означава търговско дружество, което е оправомощено по договор за възлагане или други договорни условия или по закон да управлява авторски или сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза и като негова единствена или основна дейност, и което не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично, от носители на такива права. Изяснява се, че мотивите за въвеждането на този нов субект е наблюдаваната тенденция правата да се предлагат на ползвателите и от малък брой независими търговски компании, които оперират паралелно с ОКУП и предоставят на ползвателите определен, ограничен по вид и обем репертоар. Същевременно законът не съдържа правна уредба по отношение на тези дружества, а изискванията за публично оповестяване на размерите на възнагражденията, начините на разпределяне, отчетност и контрол т.н. не се прилагат по отношение на тях.

С нормата на чл. 5, ал. 1 от законопроекта се предлага въвеждането на регистрационен режим по отношение на лицата, извършващи колективно управление на авторски и сродни на тях права. Предвижда се регистрацията на лицата да се извършва със заповед на министъра на културата, като регистрацията е безсрочна. Регистрираните лица следва да бъдат вписвани в публичен регистър към министъра на културата. Редът за регистрация на ОКУП и независимите дружества за колективно управление на права е разписан детайлно в Глава Втора от законопроекта. Разпоредбата на чл. 8, ал. 14 от проекта посочва и случаите, при които може да бъде отказана регистрация. Съгласно чл. 8, ал. 14, т. 5 отказ за регистрация може да бъде направен в случаите, когато заявлението е подадено преди изтичане на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията. Основанията за заличаване на регистрацията са изчерпателно изброени в чл. 11, ал. 1 от проекта. В искането си до КЗК министерството прилага Мотивирано становище относно необходимостта от въвеждане на регистрационен режим по отношение на независимите управляващи права дружества. В становището е извършен анализ и оценка на въздействието на предлагания режим на регистрация на дейността по колективно управление върху конкуренцията. Изразява се становището, че предлаганата регулация няма да доведе до незаконосъобразно ограничаване на конкуренцията. Министерството е на мнение, че с въвеждането на равно третиране на ОКУП и независими управляващи права дружества като субекти на колективно управление, както по отношение изискването за регистрация, така и по отношение на изискването за утвърждаване на тарифи, се премахват някои нелоялни практики от досегашния режим.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Проекта на ЗКУАПСП ОКУП и независимите дружества за управление на права изготвят и приемат тарифи за размерите на възнагражденията, които събират от управляваните от тях права. Тарифите, както и техните изменения и допълнения се утвърждават със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник- министър. Нормата на чл. 34, ал. 3 от проектозакона предвижда тарифите, както и техните изменения и допълнения да се изготвят след предварително обсъждане с представителна организация на ползвателите за всеки вид използване, когато това е практически възможно. Разписан е и редът за приемане на тарифи в случай, че преговорите не доведат до споразумение между страните.

Видно от мотивите към законопроекта друг изцяло нов елемент в колективното управление на права, който се въвежда в съответствие с изискванията на директивата е многотериториалното разрешение за използване на музикални произведения онлайн. С проекта се предлага въвеждането на норми в националното законодателство, които регламентират специалните изисквания към ОКУП, които желаят да осъществяват многотериториално разрешаване на използването онлайн на музикални произведения, свързани с необходимостта такива организации да разполагат с достатъчно капацитет за обработване на данни по електронен път, възможности за идентифициране на репертоара и проследяване на използването му.

Въз основа на извършен анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 20 от ЗЗК във връзка с чл. 28, т. 1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията приема следното

СТАНОВИЩЕ
относно
Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права

1. Конкурентноправен статут на субектите на колективното управление на права по смисъла на Проекта на ЗКУАПСП

Предмет на анализ в настоящото производство е проект на нормативен акт, регламентиращ обществените отношения в областта на колективното управление на авторското право и сродните му права.

По смисъла на ЗЗК „предприятие” е всяко физическо, юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което извършва стопанска дейност, независимо от правната и организационната си форма (§1, т. 7 от ДР на ЗЗК). Концепцията за предприятие в ЗЗК е изведена от практиката на Европейската комисия (ЕК) и Съда на Европейския съюз (СЕС). Според нея „предприятие” е всяко образувание, ангажирано в осъществяването на „стопанска дейност”, независимо от правния му статут и начина, по който се финансира . Функционалният характер на качеството „предприятие” изисква съответното образувание да извършва „стопанска дейност” .

Съгласно §1, т. 13 от ДР на ЗЗК, „стопанска дейност” е дейността на предприятия, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара. А съгласно европейското право, стопанска е всяка дейност по предлагане на стоки или услуги на пазара . От друга страна обаче, закупуването на определени стоки или услуги не е стопанска дейност, ако закупените продукти се използват за осъществяване на функции в обществен интерес. Не е стопанска и дейността на крайните потребители, които закупуват определени продукти за потребление.

За да е стопанска една дейност, тя трябва да се осъществява по начин, че, по принцип, да е от естество да доведе до реализиране на печалба в частен интерес без обаче да е необходимо такава печалба да е реално реализирана. Когато едно образувание осъществява едновременно функции в частен и в публичен интерес, то само функциите му в частен интерес представляват стопанска дейност, заради която то може да бъде дефинирано като „предприятие” .

Предприятия могат да представляват образувания, които предоставят професионални услуги при упражняването на свободни професии. За да се приеме, че е налице стопанска дейност при предоставяне на професионални услуги, е необходимо достатъчно равнище на самостоятелност и независимост на упражняващия свободната професия, като например да притежават необходимата правоспособност и квалификация. Основните характеристики при упражняването на свободна професия са свързани и с понасянето на ползите и бизнес риска от упражняването на дейността. Резултатът от упражняването на професията се отразява в имуществената сфера на лицето и зависи единствено от ефективността на собствените му действия.

От друга страна, съгласно практиката на КЗК, СЕС и ЕК, лицата, предоставящи работната си сила по трудово или служебно правоотношение, не извършват „стопанска дейност” и не представляват „предприятие” по смисъла на правилата на конкуренция .

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Проекта на ЗКУАПСП ОКУП не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички суми, получени от управлението на права, между носителите на права, след като удържат необходимото за издръжката на своята дейност. Предвидената в закона забрана да се реализира печалба, обаче, не се отразява на определянето на тези организации като „предприятия“ по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗК, тъй като тя не изключва възможността ОКУП да осъществяват „стопанска дейност” по смисъла на правото на конкуренцията, каквато е и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). В своята практика КЗК приема, че същественото в случая е че резултатите от дейността на ОКУП са предназначени за размяна на пазара2. Аналогичен извод се налага и по отношение на независимите дружества за управление на права.

С оглед на гореизложеното субектите на колективното управление на права по смисъла на Проекта на ЗКУАПСП представляват предприятия по отношение, на които правилата на конкуренцията се прилагат.

2. По отношение на нормата на чл. 15, ал. 4 от Проекта на ЗКУАПСП

В нормата на чл. 15, ал. 4 от проекта на закон са изброени неизчерпателно основанията, при които ОКУП може да откаже членство. Съгласно ал. 5 от същата разпоредба ОКУП може да предвиди в устава си и други критерии, съгласно които може да откаже членство, при условие че те са обективни и недискриминиращи. Организацията е длъжна да публикува тези критерии на интернет страницата си.

Във връзка с разглежданата норма КЗК счита, че основанията за отказ на членство в една частноправна организация не би следвало да бъдат установени със закон, доколкото законът е нормативен акт, който урежда еднородни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Членството в ОКУП е пряко свързано с възможността на лицата да ползват услугите на организацията по управление на авторското право и сродните му права при използването на произведения и други обекти на закрила. Преценката дали даден отказ на членство е основателен или дискриминационен би следвало да се прави за всеки отделен случай. Поради тази причина, КЗК е на мнение, че разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от проекта е достатъчно ясна и изчерпателна като предвижда, че в ОКУП могат да членуват физически и юридически лица – носители на авторски или на сродни на тях права, образувания, представляващи носители на права, включително други организации за колективно управление на права и обединения на носители на права, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията, без да има необходимост от допълнителни уточнения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………………………….
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………………………………..
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
……………………………….
Зорница Даскалова
……………………………….
Петя Велчева

1 OB L 84, 20.03.2014, стр. 72

2 Вж. Решение на КЗК No 899/17.07.2013 г., с което КЗК приема становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на чл. 40е от Закона за авторското право и сродните му права

Етикети: , , , ,

Актуално

РЕГЛАМЕНТ на Европейския парламент и на съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 14.9.2016 г. COM(2016) 594 final 2016/0284 (COD) Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (текст от значение за ЕИП) {SWD(2016) […]
ОФИЦИАЛНИ НАГРАДИ „ЗЛАТНА РОЗА” 2016

Журито за късометражни и пълнометражни игрални филми в състав: председател Камен Калев – режисьор, сценарист и продуцент, носител на наградата за режисура “Златна роза” 2015 за филма „С лице надолу” и членове: Стефан Иванов – оператор и режисьор, Теодора Духовникова – актриса, Борислав Колев – журналист, критик, сценарист и режисьор и Петър Дундаков – композитор, […]
Съвременни правила за авторското право в ЕС в подкрепа на развитието и разпространението на европейската култура

По случай речта за състоянието на Съюза през 2016 г., произнесена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 14 септември 2016 r., Комисията представя предложения за модернизирането на авторското право с цел по-голямо културно разнообразие в Европа и повече съдържание онлайн, както и по-ясни правила за всички в онлайн средата. Предлагат се средства за […]
Христо Явашев, автор на проект, който свързва два италиански острова със сушата

Плаващ кей с цвят на шафран е новия проект на известния творец с български произход Христо Явашев (Кристо). “Плаващите кейове” е първата му външната инсталация от 2005 г. насам, когато той и Жан-Клод, негов сътрудник и съпруга, инсталират 7,500 „врати“ от оранжев плат в Централ парк, Ню Йорк. Подобно на другите му творби, това ново […]
Нови правила за легализация на документи в ЕС и премахване на апостила

Във връзка с предстоящото обсъждане на новия регламент за опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС, представяме на вашето внимание проекта на законодателната резолюция на ЕП. Очаква се новите правила да доведат до отпадане на административни формалности като легализацията и апостила. Представяме на вашето внимание ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно […]

Събития

„ЗАМЪГЛЕНО ЖЪЛТО“ – един проект на Онник Каранфилян

Галерия Аросита представя „ЗАМЪГЛЕНО ЖЪЛТО“ Един проект на Онник Каранфилян, 2016 © 01 – 06 Декември, 2016 ОТКРИВАНЕ: 01 Декември, 18 ч. Пеперудата „Замъглено Жълто – Clouded Yellow/Colias croceus“ е предимно имигрант във Великобритания, с произход от Северна Африка и Южна Европа, като бройката варира силно от година на година – около 36,000 пеперуди от […]
Представяне на книгата Моши моши, Япония

Една българка, която живее дълги години в Япония със семейството си, Юлияна Антонова-Мурата, споделя своите впечатления за обществото там. Възхитена от човешките отношения, как хората взаимно правят по-лесното си съществуване, тя предава чувството на сплотеност в първата си печатна рожба “Моши моши, Япония”.С тази прекрасна книга ще се потопите в света на по-доброто, където сплотеността […]
Върджил Донати отново в София след 15 години

С двучасово дръм шоу и собствени композиции ще зарадва феновете си у нас гениалният Върджил Донати след 15 години отсъствие. Почитателите му още помнят концерта му заедно с Planet X в София през 2001г. Сега австралиецът идва в Sofia Live Club с едни от младите  таланти на китарата и бас китарата – Андре Ниери и […]
34 Фестивал на българския игрален филм “Златна роза”

12 пълнометражни и 6 късометражни филма, осъществени с държавна подкрепа чрез Националния филмов център, ще представи конкурсната програма на 34-ия Фестивал на българския игрален филм “Златна роза”. Сред пълнометражните заглавия ще видим “Слава” – вторият филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, чиито дебют “Урок” спечели множество награди и бе високо оценен от критиката като […]
Loreen на сцената на Bansko Beat 2016

На 15-ти и 16-ти юли ще се проведе един от най-свежите фестивали в страната – Bansko Beat Music Experience – 2016! Входът е свободен, мястото е централният площад в града. Миналото лято на сцената на музикалния фестивал се качиха Little Dragon, James Arthur, Mo’ Kalamity, Dj Desy & Mr. Vagabond, Миленита и Sensimillianz и др., […]