Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

авторското правоПроектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с цел въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ, L 242 от 20 септември 2017 г.). („Директивата”). Държавите – членки на Европейския съюз са длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 11 октомври 2018 г.

 Проект 4

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

 

(обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г., изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр.14 от 2015 г. и бр. 28 от 2018 г.)

 • 1. В глава пета преди чл. 23 се създава наименование „Раздел I Общи разпоредби“.
 • 2. В чл. 24, ал. 1 т. 10 се изменя така: „10. използването на вече разгласени произведения в полза на хора с увреждания, ако е пряко свързано с конкретното увреждане и не се извършва с цел печалба, извън случаите на раздел II от тази глава;“.
 • 3. В чл. 25а, ал. 2, изречение първо думите „и чл. 25, ал. 1, т. 1″ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26а и чл. 26б за произведения, които имат законно право да използват“.
 • 4. В глава пета се създава раздел II с чл. 26а – 26д:

„Раздел II
Особени разпоредби за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Предмет

Чл. 26а. (1) Без съгласието на носителя на права и без заплащане на възнаграждение е допустимо използването по реда на този раздел на писмени произведения и свързани с тях други обекти на закрила в полза на лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

(2) Писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила е:

 1. разгласено произведение, създадено в писмена форма, възпроизведено в съответствие с този закон по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма като книга, специализирано издание, вестник, списание, нотен материал, музикална партитура и илюстрация;
 2. обект на сродно право, който включва обекта по т. 1 или е неразделна част от него.

(3) Лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, е лице, което:

 1. е незрящо;
 2. е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен, както лице без такова увреждане;
 3. е със сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен, както лице без такова увреждане;
 4. поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си, или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

Създаване и предоставяне за използване на копие в достъпен формат

Чл. 26б. (1) Използването по чл. 26а, ал. 1 на писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила за създаването на копие в достъпен формат, е допустимо по начините, предвидени в чл. 18, ал. 2, т. 1 – 5, 7, 8 и 10, чл. 22а, ал. 2, чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно звукозаписването, видеозаписването, възпроизвеждането на записите и тяхното разпространение, и т. 3, чл. 86, ал. 1, т. 1, 3 и 4, чл. 88, чл. 90а, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 8, чл. 91, ал. 1, т. 1 – относно преизлъчването, т. 2, 3 и 4, чл. 93в и чл. 84, 90 и 90в относно чл. 22а. Използването трябва да отговаря на условията по чл. 23, да е пряко свързано с конкретното увреждане и да не се извършва с цел печалба. Членове 18, ал. 3 и чл. 18а не се прилагат.

(2) Копие в достъпен формат е копие във вид или форма, чрез която лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, получава достъп до писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила, по начин и в същата степен, както лице без увреждане по чл. 26а, ал. 3. Достъпен формат е Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други подобни.

(3) Копие в достъпен формат може да създаде:

 1. лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 лично или чрез лице, което действа от негово име;
 2. юридическо лице – народно читалище; с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3; държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека със седалище в Република България, което е подало уведомление до министъра на културата.

(4) Юридическо лице по ал. 3, т. 2 може, по начините, предвидени в чл. 18, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 10, чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 2 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 3, чл. 86, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 3 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 4, чл. 90а, ал. 1, т. 3 – относно излъчването, т. 4, 6 и 8 и чл. 91, ал. 1, т. 2 – относно разпространението, и т. 3, да предостави копие в достъпен формат пряко на лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или чрез друго лице по ал. 3, т. 2, независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която се намира постоянният адрес или седалището му.

(5) Копието в достъпен формат запазва целостта на писменото произведение или свързания с него друг обект на закрила, от които е създадено, като се отчитат промените, необходими за създаването му.

(6) Лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или юридическо лице по ал. 3, т. 2 с постоянен адрес или седалище в Република България има право да получи копие в достъпен формат или достъп до такова копие от друго лице по ал. 3, т. 2, независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която е седалището му.

(7) Договорът, с който се ограничават правата по този раздел е нищожен.

 Задължения на юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2

Чл. 26в. (1) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 уведомява министъра на културата за намерението си да създава и предоставя копия в достъпен формат в тримесечен срок от решението на управителния орган. Уведомлението съдържа наименование, правен статут и данни за контакт.

(2) Действията по чл. 26б, ал. 1 и 4 се документират и се извършват от юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 с дължимата грижа и по начин, който гарантира, че създаденото копие в достъпен формат:

 1. не нарушава неимуществените права по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 87;
 2. се предоставя за използване съгласно чл. 26б, ал. 4 само на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3 или на юридически лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2;
 3. няма да бъде използвано в нарушение на чл. 26б.

(3) Юридическото лице публикува на интернет страницата си информация за спазването на задълженията по ал. 1 и я актуализира два пъти годишно.

(4) Юридическото лице със седалище в Република България при поискване от лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3, от друго лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 или от носител на права го информира по достъпен начин за:

 1. списъка с писмени произведения или свързаните с тях други обекти на закрила с копия в достъпен формат, от които разполага, както и за наличните формати;
 2. наименованието и данните за контакт с юридическите лица със седалище в други държави – членки на Европейския съюз, с които обменя копия в достъпен формат.

Списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2

Чл. 26г. (1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър поддържа и публикува на интернет страницата на Министерството на културата списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2, подали уведомление.

(2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър предоставя на Европейската комисия списъка по ал. 1 и я уведомява за промените в него в тримесечен срок от настъпването им.

Защита на личните данни

Чл. 26д. Личните данни, предоставени във връзка с този раздел, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.“

 • 5. В чл. 97 се създава ал. 17:

„(17) На юридическо лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2, което не изпълни задължение по чл. 26в, се налага имуществена санкция от петстотин до десет хиляди лв.“

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 6. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OB, L 242 от 20 септември 2017 г.).

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 7. Юридическо лице – народно читалище; с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3; държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека със седалище в Република България, което до влизането в сила на този закон е извършвало действията по чл. 26б, ал. 1 и 4, в тримесечен срок от влизането му в сила, подава до министъра на културата уведомление по чл. 26в, ал. 1.
 • 8. До 11 септември 2020 г. министърът на културата предоставя на Европейската комисия информация относно наличието на копия в достъпни формати от писмени произведения и свързани с тях други обекти на закрила:

1.различни от тези по чл. 26а, ал. 2 за лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3;

2.за лица с увреждания, различни от тези по чл. 26а, ал. 3.

Етикети: , , ,

Актуално

Кариера или не? – новата книга на Николай Василев

Факт е третата книга на Николай Василев – „Кариера или не? 10 фактора за успешно начало на кариерата“ Книгата може да бъде определена като сборник с препоръки как да се подготвим по-добре за по-успешен старт на кариерата. Според автора, тя може да бъде полезна за читатели от всякакви възрасти и във всякакви житейски роли – […]
Киберсигурност за малките и средни предприятия

Един от проблемите на съвремието ни, който напоследък все повече се разраства, са заплахите срещу киберсигурността. Почти ежедневно медиите съобщават за злоупотреба или кражба на данни. Много предприятия и организации използват цифрови мрежи и инфраструктура за предоставяне на основните си услуги. Ако възникнат инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, те могат да нарушат предоставянето на […]
Нова къщичка за книги във Варна

В морската столица Варна, хората се редят на опашка за… книги! За засиления напоследък интерес към четенето, доказателство е най-новата варненска къщичка за книги, която вече чака своите читатели и дарители. „Вземи, остави, прочети, предай нататък!“ Това е призивът на Ели (Манова) и Лили (Зарчева) – от „Авангард медия“ ООД, които заедно с Детски кът Варна […]
Бъди част от първото българско председателство на Съвета на ЕС

bgeuflag

Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 набира доброволци, които да участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско председателство. Доброволците за Председателството първи ще установят контакт с пристигащите гости и международни делегации. Те ще имат ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин. Като доброволци […]
Филм с българско участие сред трите финалиста за филмовата награда LUX

На пресконференция, председателят на Европейския парламент Антонио Таяни обяви трите филма, които ще си оспорват първото място за филмовата награда LUX за 2017 г.: –  „120 удара в минута“ (Beats per Minute), режисьор Робин Кампийо – Франция –  „Sámi Blood“, режисьор Аманда Кърнел – копродукция на Швеция, Дания и Норвегия –  „Уестърн“ (Western), режисьор Валеска Гризебах – копродукция на  […]

Събития

Авторско право на САЩ – публична лекция

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „АВТОРСКОТО ПРАВО НА САЩ: ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ ЧРЕЗ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“ 02.06.2018 09:40 Организатори: департамент „Право“ Посолство на САЩ в България Лектор: Самюел Микелсън, Зам. директор на Политическия/ Икономическия отдел в Посолството на САЩ в София, България Samuel Mikhelson, Deputy Chief of Political/Economic Section, U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria Модератор: доц. д-р Деница Топчийска Дискутанти: […]
Три филма с българско участие в надпреварата за награда LUX за 2017 г.

Филмите, които тази година се борят за кинонаградата LUX на Европейския парламент, бяха обявени на фестивала в Карлови Вари. Три заглавия са с българско участие. Новото издание на филмовата награда LUX получи своя старт на кинофестивала в Карлови Вари, Чехия, на 2 юли. Официалната селекция е от 10 филма, които ще участват в надпреварата. От […]
„ЗАМЪГЛЕНО ЖЪЛТО“ – един проект на Онник Каранфилян

Галерия Аросита представя „ЗАМЪГЛЕНО ЖЪЛТО“ Един проект на Онник Каранфилян, 2016 © 01 – 06 Декември, 2016 ОТКРИВАНЕ: 01 Декември, 18 ч. Пеперудата „Замъглено Жълто – Clouded Yellow/Colias croceus“ е предимно имигрант във Великобритания, с произход от Северна Африка и Южна Европа, като бройката варира силно от година на година – около 36,000 пеперуди от […]
Представяне на книгата Моши моши, Япония

Една българка, която живее дълги години в Япония със семейството си, Юлияна Антонова-Мурата, споделя своите впечатления за обществото там. Възхитена от човешките отношения, как хората взаимно правят по-лесното си съществуване, тя предава чувството на сплотеност в първата си печатна рожба “Моши моши, Япония”.С тази прекрасна книга ще се потопите в света на по-доброто, където сплотеността […]
Върджил Донати отново в София след 15 години

С двучасово дръм шоу и собствени композиции ще зарадва феновете си у нас гениалният Върджил Донати след 15 години отсъствие. Почитателите му още помнят концерта му заедно с Planet X в София през 2001г. Сега австралиецът идва в Sofia Live Club с едни от младите  таланти на китарата и бас китарата – Андре Ниери и […]