Международни споразумения

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 10 юни 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

(2013/275/ЕС) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 5 от него, като взе предвид предложението на Европейската комисия, като има предвид, че: (1) На 7 ноември 2000 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори в рамките на Световната организация […]