Документи

СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАБИНЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

Правителството на Република България и Кабинетът на министрите на Украйна, наричани по-долу „Страните“, стремейки се към по-нататъшно разширяване на сътрудничеството в областта на обмен на културни ценности чрез използване на произведенията на науката, литературата и изкуството, отчитайки ролята на авторското право и сродните права за формирането на националния културен потенциал, за международния културен обмен, а […]

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 10 юни 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

(2013/275/ЕС) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 5 от него, като взе предвид предложението на Европейската комисия, като има предвид, че: (1) На 7 ноември 2000 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори в рамките на Световната организация […]

ТЪРГОВСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БОРБА С ФАЛШИФИЦИРАНЕТO

ТЪРГОВСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БОРБА С ФАЛШИФИЦИРАНЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ЯПОНИЯ, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, КРАЛСТВО МАРОКО, НОВА ЗЕЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Етикети: , ,