Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

авторското правоПроектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с цел въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ, L 242 от 20 септември 2017 г.). („Директивата”). Държавите – членки на Европейския съюз са длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 11 октомври 2018 г.

 Проект 4

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

 

(обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г., изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр.14 от 2015 г. и бр. 28 от 2018 г.)

 • 1. В глава пета преди чл. 23 се създава наименование „Раздел I Общи разпоредби“.
 • 2. В чл. 24, ал. 1 т. 10 се изменя така: „10. използването на вече разгласени произведения в полза на хора с увреждания, ако е пряко свързано с конкретното увреждане и не се извършва с цел печалба, извън случаите на раздел II от тази глава;“.
 • 3. В чл. 25а, ал. 2, изречение първо думите „и чл. 25, ал. 1, т. 1″ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26а и чл. 26б за произведения, които имат законно право да използват“.
 • 4. В глава пета се създава раздел II с чл. 26а – 26д:

„Раздел II
Особени разпоредби за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Предмет

Чл. 26а. (1) Без съгласието на носителя на права и без заплащане на възнаграждение е допустимо използването по реда на този раздел на писмени произведения и свързани с тях други обекти на закрила в полза на лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

(2) Писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила е:

 1. разгласено произведение, създадено в писмена форма, възпроизведено в съответствие с този закон по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма като книга, специализирано издание, вестник, списание, нотен материал, музикална партитура и илюстрация;
 2. обект на сродно право, който включва обекта по т. 1 или е неразделна част от него.

(3) Лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, е лице, което:

 1. е незрящо;
 2. е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен, както лице без такова увреждане;
 3. е със сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен, както лице без такова увреждане;
 4. поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си, или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

Създаване и предоставяне за използване на копие в достъпен формат

Чл. 26б. (1) Използването по чл. 26а, ал. 1 на писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила за създаването на копие в достъпен формат, е допустимо по начините, предвидени в чл. 18, ал. 2, т. 1 – 5, 7, 8 и 10, чл. 22а, ал. 2, чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно звукозаписването, видеозаписването, възпроизвеждането на записите и тяхното разпространение, и т. 3, чл. 86, ал. 1, т. 1, 3 и 4, чл. 88, чл. 90а, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 8, чл. 91, ал. 1, т. 1 – относно преизлъчването, т. 2, 3 и 4, чл. 93в и чл. 84, 90 и 90в относно чл. 22а. Използването трябва да отговаря на условията по чл. 23, да е пряко свързано с конкретното увреждане и да не се извършва с цел печалба. Членове 18, ал. 3 и чл. 18а не се прилагат.

(2) Копие в достъпен формат е копие във вид или форма, чрез която лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, получава достъп до писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила, по начин и в същата степен, както лице без увреждане по чл. 26а, ал. 3. Достъпен формат е Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други подобни.

(3) Копие в достъпен формат може да създаде:

 1. лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 лично или чрез лице, което действа от негово име;
 2. юридическо лице – народно читалище; с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3; държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека със седалище в Република България, което е подало уведомление до министъра на културата.

(4) Юридическо лице по ал. 3, т. 2 може, по начините, предвидени в чл. 18, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 10, чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 2 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 3, чл. 86, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 3 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 4, чл. 90а, ал. 1, т. 3 – относно излъчването, т. 4, 6 и 8 и чл. 91, ал. 1, т. 2 – относно разпространението, и т. 3, да предостави копие в достъпен формат пряко на лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или чрез друго лице по ал. 3, т. 2, независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която се намира постоянният адрес или седалището му.

(5) Копието в достъпен формат запазва целостта на писменото произведение или свързания с него друг обект на закрила, от които е създадено, като се отчитат промените, необходими за създаването му.

(6) Лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или юридическо лице по ал. 3, т. 2 с постоянен адрес или седалище в Република България има право да получи копие в достъпен формат или достъп до такова копие от друго лице по ал. 3, т. 2, независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която е седалището му.

(7) Договорът, с който се ограничават правата по този раздел е нищожен.

 Задължения на юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2

Чл. 26в. (1) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 уведомява министъра на културата за намерението си да създава и предоставя копия в достъпен формат в тримесечен срок от решението на управителния орган. Уведомлението съдържа наименование, правен статут и данни за контакт.

(2) Действията по чл. 26б, ал. 1 и 4 се документират и се извършват от юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 с дължимата грижа и по начин, който гарантира, че създаденото копие в достъпен формат:

 1. не нарушава неимуществените права по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 87;
 2. се предоставя за използване съгласно чл. 26б, ал. 4 само на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3 или на юридически лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2;
 3. няма да бъде използвано в нарушение на чл. 26б.

(3) Юридическото лице публикува на интернет страницата си информация за спазването на задълженията по ал. 1 и я актуализира два пъти годишно.

(4) Юридическото лице със седалище в Република България при поискване от лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3, от друго лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 или от носител на права го информира по достъпен начин за:

 1. списъка с писмени произведения или свързаните с тях други обекти на закрила с копия в достъпен формат, от които разполага, както и за наличните формати;
 2. наименованието и данните за контакт с юридическите лица със седалище в други държави – членки на Европейския съюз, с които обменя копия в достъпен формат.

Списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2

Чл. 26г. (1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър поддържа и публикува на интернет страницата на Министерството на културата списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2, подали уведомление.

(2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър предоставя на Европейската комисия списъка по ал. 1 и я уведомява за промените в него в тримесечен срок от настъпването им.

Защита на личните данни

Чл. 26д. Личните данни, предоставени във връзка с този раздел, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.“

 • 5. В чл. 97 се създава ал. 17:

„(17) На юридическо лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2, което не изпълни задължение по чл. 26в, се налага имуществена санкция от петстотин до десет хиляди лв.“

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 6. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OB, L 242 от 20 септември 2017 г.).

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 7. Юридическо лице – народно читалище; с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3; държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека със седалище в Република България, което до влизането в сила на този закон е извършвало действията по чл. 26б, ал. 1 и 4, в тримесечен срок от влизането му в сила, подава до министъра на културата уведомление по чл. 26в, ал. 1.
 • 8. До 11 септември 2020 г. министърът на културата предоставя на Европейската комисия информация относно наличието на копия в достъпни формати от писмени произведения и свързани с тях други обекти на закрила:

1.различни от тези по чл. 26а, ал. 2 за лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3;

2.за лица с увреждания, различни от тези по чл. 26а, ал. 3.

Етикети: , , ,