Нови правила за легализация на документи в ЕС и премахване на апостила

Във връзка с предстоящото обсъждане на новия регламент за опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС, представяме на вашето внимание проекта на законодателната резолюция на ЕП. Очаква се новите правила да доведат до отпадане на административни формалности като легализацията и апостила.

Представяме на вашето внимание

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

(14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

легализация на документи

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–   като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене (2)относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0228),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид членове 76 и 39 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8-0156/2016),

  1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;
  2. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;
  3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;
  4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;
  5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на това законодателство е да улесни свободното движение на гражданите чрез опростяване на официалното приемане на някои публични документи в Европейския съюз. Тя не се отнася за признаването на съдържанието на официалните документи, като това има за цел по-специално запазването на суверенитета на държавите членки в областта на семейното право.

Мобилността на гражданите на Съюза е реалност: около дванадесет милиона от тях учат, работят или живеят в държава членка, на която не са граждани. Понастоящем, ако гражданите и предприятията на Съюза, които упражняват правото си на свободно движение или свободите на вътрешния пазар, те могат да се сблъскат с административни усложнения при представянето на официални документи на органите на друга държава членка, например вследствие на трансгранична мобилност.

След междуинституционални преговори, Комисията и съзаконодателите постигнаха съгласие по компромисен текст.

Регламентът обхваща документите за гражданско състояние, както и някои други документи, често изисквани от гражданите, например за местопребиваване, гражданство и свидетелство за съдимост.

За тези документи регламентът предвижда премахването на легализацията и апостила, които традиционно са две административни формалности, предвидени за трансграничните публични документи. Предвидени са също така мерки за улеснено приемане на заверените копия и на официални преводи. Тези опростявания за гражданите са компенсирани от възможността за администрацията, която получава документа, да поиска директно и по електронен път от издаващата администрация потвърждение на автентичността на документа.

Накрая, крайъгълният камък на регламента е създаването на многоезични стандартни удостоверения за повечето от съответните официални документи. Тези многоезични стандартни удостоверения се издават от националните органи, когато даден документ трябва да бъде предаден в друга държава членка, и приложени към националния документ. Това приложение съдържа предварителни преводи на официалния документ и следователно спестява на гражданите усилието да предоставят превод на административния документ. Това улеснява значително действията на мобилния гражданин на ЕС.

Преговорите със Съвета доведоха до някои разочарования за Парламента: Европейският парламент би искал например да включи в постановителната част на регламента дипломите и удостоверенията за обучение, удостоверенията за увреждане, както и някои документи, свързани с предприятията. На второ място, многоезичните стандартни удостоверения не могат да циркулират самостоятелно, а трябва да бъдат приложени към съответните национални документи – нещо, което създава усложнения, които можеха да бъдат избегнати. Това обаче не трябва да помрачава големите постижения, които са постигнати. Регламентът съдържа клаузи за преразглеждане, които предвиждат разширяването на обхвата на административните улеснения в бъдеще, след като националните администрации свикнат с този нов начин на работа.

Ето защо докладчикът предлага да се одобри този текст, който съответства на текста, договорен със Съвета, ревизиран от юрист-лингвистите на всички официални езици.

Етикети: , , , , , ,