Становище на КЗК относно Проект на Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права

В следствие на искане от страна на Министерство на културата, Комисията за защита на конкуренцията публикува становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права.

колективно управление

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е

No 159

гр. София, 08.03.2016 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Зорница Даскалова
Петя Велчева

при секретар – протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание на 08.03.2016г. преписка No КЗК-102/2016г., с наблюдаващ проучването член на КЗК г-жа Елена Димова и докладвана от председателя на Комисията г-н Петко Николов.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка No КЗК-102/29.02.2016 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на Министерство на културата (МК), за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права (ЗКУАПСП).

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА НА ЗКУАПСП

В искането на МК се посочва, че Проектът на ЗКУАПСП е изготвен с цел въвеждането в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Уточнява се, че крайният срок за въвеждането на директивата е 10.04.2016 г.

С проекта на закон като субекти, които имат правото да извършват колективно управление на авторски и сродни на тях права освен организациите за колективно управление на права (ОКУП) се посочват и независимите дружества за управление на права. ОКУП означава сдружение с нестопанска цел, което e оправомощено по договор за възлагане или други договорни условия или по закон да управлява авторски или сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза и за тяхна сметка като негова единствена или основна дейност и което е собственост на своите членове или се контролира от тях. Съгласно проектът „независимо дружество за управление на права“ означава търговско дружество, което е оправомощено по договор за възлагане или други договорни условия или по закон да управлява авторски или сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза и като негова единствена или основна дейност, и което не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично, от носители на такива права. Изяснява се, че мотивите за въвеждането на този нов субект е наблюдаваната тенденция правата да се предлагат на ползвателите и от малък брой независими търговски компании, които оперират паралелно с ОКУП и предоставят на ползвателите определен, ограничен по вид и обем репертоар. Същевременно законът не съдържа правна уредба по отношение на тези дружества, а изискванията за публично оповестяване на размерите на възнагражденията, начините на разпределяне, отчетност и контрол т.н. не се прилагат по отношение на тях.

С нормата на чл. 5, ал. 1 от законопроекта се предлага въвеждането на регистрационен режим по отношение на лицата, извършващи колективно управление на авторски и сродни на тях права. Предвижда се регистрацията на лицата да се извършва със заповед на министъра на културата, като регистрацията е безсрочна. Регистрираните лица следва да бъдат вписвани в публичен регистър към министъра на културата. Редът за регистрация на ОКУП и независимите дружества за колективно управление на права е разписан детайлно в Глава Втора от законопроекта. Разпоредбата на чл. 8, ал. 14 от проекта посочва и случаите, при които може да бъде отказана регистрация. Съгласно чл. 8, ал. 14, т. 5 отказ за регистрация може да бъде направен в случаите, когато заявлението е подадено преди изтичане на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията. Основанията за заличаване на регистрацията са изчерпателно изброени в чл. 11, ал. 1 от проекта. В искането си до КЗК министерството прилага Мотивирано становище относно необходимостта от въвеждане на регистрационен режим по отношение на независимите управляващи права дружества. В становището е извършен анализ и оценка на въздействието на предлагания режим на регистрация на дейността по колективно управление върху конкуренцията. Изразява се становището, че предлаганата регулация няма да доведе до незаконосъобразно ограничаване на конкуренцията. Министерството е на мнение, че с въвеждането на равно третиране на ОКУП и независими управляващи права дружества като субекти на колективно управление, както по отношение изискването за регистрация, така и по отношение на изискването за утвърждаване на тарифи, се премахват някои нелоялни практики от досегашния режим.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Проекта на ЗКУАПСП ОКУП и независимите дружества за управление на права изготвят и приемат тарифи за размерите на възнагражденията, които събират от управляваните от тях права. Тарифите, както и техните изменения и допълнения се утвърждават със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник- министър. Нормата на чл. 34, ал. 3 от проектозакона предвижда тарифите, както и техните изменения и допълнения да се изготвят след предварително обсъждане с представителна организация на ползвателите за всеки вид използване, когато това е практически възможно. Разписан е и редът за приемане на тарифи в случай, че преговорите не доведат до споразумение между страните.

Видно от мотивите към законопроекта друг изцяло нов елемент в колективното управление на права, който се въвежда в съответствие с изискванията на директивата е многотериториалното разрешение за използване на музикални произведения онлайн. С проекта се предлага въвеждането на норми в националното законодателство, които регламентират специалните изисквания към ОКУП, които желаят да осъществяват многотериториално разрешаване на използването онлайн на музикални произведения, свързани с необходимостта такива организации да разполагат с достатъчно капацитет за обработване на данни по електронен път, възможности за идентифициране на репертоара и проследяване на използването му.

Въз основа на извършен анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 20 от ЗЗК във връзка с чл. 28, т. 1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията приема следното

СТАНОВИЩЕ
относно
Проект на Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права

1.Конкурентноправен статут на субектите на колективното управление на права по смисъла на Проекта на ЗКУАПСП

Предмет на анализ в настоящото производство е проект на нормативен акт, регламентиращ обществените отношения в областта на колективното управление на авторското право и сродните му права.

По смисъла на ЗЗК „предприятие” е всяко физическо, юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което извършва стопанска дейност, независимо от правната и организационната си форма (§1, т. 7 от ДР на ЗЗК). Концепцията за предприятие в ЗЗК е изведена от практиката на Европейската комисия (ЕК) и Съда на Европейския съюз (СЕС). Според нея „предприятие” е всяко образувание, ангажирано в осъществяването на „стопанска дейност”, независимо от правния му статут и начина, по който се финансира . Функционалният характер на качеството „предприятие” изисква съответното образувание да извършва „стопанска дейност”.

Съгласно §1, т. 13 от ДР на ЗЗК, „стопанска дейност” е дейността на предприятия, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара. А съгласно европейското право, стопанска е всяка дейност по предлагане на стоки или услуги на пазара . От друга страна обаче, закупуването на определени стоки или услуги не е стопанска дейност, ако закупените продукти се използват за осъществяване на функции в обществен интерес. Не е стопанска и дейността на крайните потребители, които закупуват определени продукти за потребление.

За да е стопанска една дейност, тя трябва да се осъществява по начин, че, по принцип, да е от естество да доведе до реализиране на печалба в частен интерес без

обаче да е необходимо такава печалба да е реално реализирана . Когато едно образувание осъществява едновременно функции в частен и в публичен интерес, то

само функциите му в частен интерес представляват стопанска дейност, заради която то може да бъде дефинирано като „предприятие” .

Предприятия могат да представляват образувания, които предоставят професионални услуги при упражняването на свободни професии. За да се приеме, че е налице стопанска дейност при предоставяне на професионални услуги, е необходимо достатъчно равнище на самостоятелност и независимост на упражняващия свободната професия, като например да притежават необходимата правоспособност и квалификация. Основните характеристики при упражняването на свободна професия са свързани и с понасянето на ползите и бизнес риска от упражняването на дейността. Резултатът от упражняването на професията се отразява в имуществената сфера на лицето и зависи единствено от ефективността на собствените му действия.

От друга страна, съгласно практиката на КЗК, СЕС и ЕК, лицата, предоставящи работната си сила по трудово или служебно правоотношение, не извършват „стопанска дейност” и не представляват „предприятие” по смисъла на правилата на конкуренция .

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Проекта на ЗКУАПСП ОКУП не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички суми, получени от управлението на права, между носителите на права, след като удържат необходимото за издръжката на своята дейност. Предвидената в закона забрана да се реализира печалба, обаче, не се отразява на определянето на тези организации като „предприятия“ по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗК, тъй като тя не изключва възможността ОКУП да осъществяват „стопанска дейност” по смисъла на правото на конкуренцията, каквато е и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). В своята практика КЗК приема, че същественото в случая е че резултатите от дейността на ОКУП са предназначени за размяна на пазара. Аналогичен извод се налага и по отношение на независимите дружества за управление на права.

С оглед на гореизложеното субектите на колективното управление на права по смисъла на Проекта на ЗКУАПСП представляват предприятия по отношение, на които правилата на конкуренцията се прилагат.

2.По отношение на нормата на чл. 15, ал. 4 от Проекта на ЗКУАПСП
В нормата на чл. 15, ал. 4 от проекта на закон са изброени неизчерпателно основанията, при които ОКУП може да откаже членство. Съгласно ал. 5 от същата разпоредба ОКУП може да предвиди в устава си и други критерии, съгласно които може да откаже членство, при условие че те са обективни и недискриминиращи. Организацията е длъжна да публикува тези критерии на интернет страницата си.

Във връзка с разглежданата норма КЗК счита, че основанията за отказ на членство в една частноправна организация не би следвало да бъдат установени със закон, доколкото законът е нормативен акт, който урежда еднородни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Членството в ОКУП е пряко свързано с възможността на лицата да ползват услугите на организацията по управление на авторското право и сродните му права при използването на произведения и други обекти на закрила. Преценката дали даден отказ на членство е основателен или дискриминационен би следвало да се прави за всеки отделен случай. Поради тази причина, КЗК е на мнение, че разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от проекта е достатъчно ясна и изчерпателна като предвижда, че в ОКУП могат да членуват физически и юридически лица – носители на авторски или на сродни на тях права, образувания, представляващи носители на права, включително други организации за колективно управление на права и обединения на носители на права, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията, без да има необходимост от допълнителни уточнения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………………………….
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………………………………..
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
……………………………….
Зорница Даскалова
……………………………….
Петя Велчева

Етикети: , , , , , ,