ЕК предприема първи стъпки за разширяване на достъпа до онлайн съдържание и представя визията си за модернизиране на правилата на ЕС за авторското право

онлайн съдържаниеПо-рано този месец Европейската комисията представи свое предложение, целящо европейците да могат да пътуват със своето онлайн съдържание и план за действие за модернизиране на правилата на ЕС за авторското право.

Понастоящем достъпът на европейски граждани до онлайн услуги, предлагащи филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри, за които те са платили в своята страна, може да бъде прекъснат при пътуване в рамките на ЕС. В предложения нов Регламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание са разгледани тези ограничения, за да могат гражданите на ЕС да пътуват с цифрово съдържание, което са закупили или за което са се абонирали у дома. Очаква се трансграничната преносимост — ново право за потребителите в ЕС, да бъде реалност през 2017 г. годината, през която ще отпаднат таксите за роуминг в Съюза. Тъй като това е предложение за регламент, след като бъде приет, той ще се прилага пряко във всички 28 страни от ЕС.

В своето прессъобщение Комисията представя своята визия за модерна рамка на ЕС за авторското право. През следващите шест месеца тази политическа визия ще бъде превърната в законодателни предложения и политически инициативи, като се вземат предвид коментарите от няколко обществени консултации.

Като цяло, Комисията иска да гарантира широк достъп на европейците до законно предлагано съдържание, както и по-добра защита и справедливо заплащане за авторите и другите притежатели на права. Основните сектори на образованието, културата, научните изследвания и иновациите също ще имат полза от една по-модерна европейска рамка.

Комисията предлага също така нови правила за подобряване на защитата на европейските потребители при пазаруване онлайн и в помощ на предприятията да продават през граница. Това са първите законодателни предложения в рамките на стратегията за цифровия единен пазар, представена през май.

Модерна и по-европейска рамка за авторското право

Планът за действие на Комисията се основава на четири допълващи се стълба с еднаква важност. В него също така се представя дългосрочна визия за авторското право в ЕС.

1. Разширяване на достъпа до съдържание в целия ЕС

Представените правила за преносимостта на съдържанието представляват първа стъпка към подобряване на достъпа до произведения на културата. Така например, френски потребител на онлайн услугата MyTF1 за филми и сериали понастоящем не може да наеме нов филм по време на своята командировка в Обединеното кралство. Нидерландски абонат на Netflix, пътуващ до Германия, може да гледа само филми, предлагани от Netflix на германските потребители. Ако посещава Полша, той няма да може да гледа филми по Netflix, тъй като Netflix не се предлага в Полша. Това ще се промени. При пътуване в рамките на ЕС потребителите ще имат достъп до своята музика, филми и игри, все едно са си у дома.

През пролетта на следващата година ще бъдат направени още предложения. Целите са да се осигури възможност за по-добро разпространение на съдържание, да се предложи по-голям избор на европейците, да се укрепи културното многообразие и да се предоставят повече възможности за творческия сектор. Комисията възнамерява да подобри трансграничното разпространение онлайн на радио- и телевизионни програми (чрез преразглеждането на директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване) и да улесни предоставянето на лицензи за трансграничен достъп до съдържание. Комисията също така ще помогне да се даде нов живот на творби, които вече не се предлагат на пазара.

Комисията ще продължи да използва на своята програма „Творческа Европа“, за да помага на европейското кино да достига до по-широка аудитория. В плана за действие се предвижда разработването на новаторски инструменти, като например европейски агрегатор на онлайн портали за търсене и центрове за лицензиране, за да се насърчи разпространението на филми, които са достъпни само в някои държави членки.

2. Изключения от правилата за авторското право за едно новаторско и приобщаващо общество

Комисията възнамерява да работи по ключови изключения от авторското право на ЕС. Благодарение на изключенията произведения, защитени с авторско право, ще могат да бъдат използвани при определени обстоятелства без предварително разрешение от носителите на правата. Комисията ще преразгледа правилата на ЕС, за да улесни изследователите при използването на технологии за извличане на текст и данни с цел анализ на големи набори от данни. Образованието е друга приоритетна област. Така например преподаватели, които дават курсове онлайн, следва да бъдат обект на по-добри и по-ясни правила, приложими в цяла Европа. Комисията иска да помогне и на хората с увреждания да получат достъп до повече творби (това е целта на Договора от Маракеш). Най-накрая, Комисията ще направи оценка на необходимостта от намаляване на правната несигурност за интернет потребителите, които качват снимки на сгради и публични художествени творби, постоянно разположени на обществени места (сегашното изключение за панорама).

3. Създаване на по-справедлив пазар

Комисията ще оцени дали онлайн използването на защитени с авторско право творби, резултат от инвестициите на творци и творчески индустрии, е надлежно разрешено и възнаградено посредством лицензи. С други думи, ще се оцени дали приходите от онлайн използване на съответните творби се разпределят справедливо. В този контекст Комисията ще разгледа ролята на услугите за агрегиране на новини. Подходът на Комисията ще бъде пропорционален — тя няма намерение да въвежда такси за хипервръзки, т.е. потребители няма да трябва да плащат за авторски права, когато просто споделят хипервръзка към съдържание, защитено с авторско право. Комисията ще анализира също така дали са необходими решения на равнище ЕС, за да се повиши правната сигурност, прозрачността и баланса в системата, която урежда възнаграждението на авторите и изпълнителите в ЕС, като се вземат предвид компетенциите на ЕС и на националните органи. Резултатите от текущата обществена консултация относно платформите и онлайн посредниците ще допринесат за общото разискване.

4. Борба с пиратството

По-широкият достъп до съдържание ще помогне в борбата с пиратството, тъй като 22 % от европейците смятат, че незаконното изтегляне е приемливо, ако в тяхната страна не съществува законна алтернатива. Като част от своя всеобхватен подход за подобряване на прилагането на всички видове права върху интелектуална собственост, Комисията ще преодолее този проблем, като гарантира, че авторското право се прилага правилно в целия ЕС. През 2016 г. ще се работи по европейска рамка на принципа „следвай парите“ и за прекъсване на финансовите потоци към предприятия, които печелят пари от пиратска дейност. В работата ще се включат всички засегнати страни (притежателите на права, доставчиците на рекламни и платежни услуги, потребителите, сдруженията и др.) с цел до пролетта на 2016 г. да се постигнат споразумения. Комисията възнамерява да подобри правилата на ЕС относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост и, като първа стъпка, днес тя публикува обществена консултация за оценката и модернизирането на съществуващата правна рамка. Комисията ще разгледа също начините, по които премахването на незаконно съдържание от онлайн посредници да стане по-ефикасно.

Дългосрочна визия за авторското право

В бъдеще ефективното и еднакво прилагане в целия Съюз на законодателството в областта на авторското право от националните законодателни органи и съдилища ще бъде също толкова важно, колкото и самите правила. Въпреки че днес не са изпълнени всички условия, за да се обмисли пълното хармонизиране на правилата за авторското право в целия ЕС под формата на единно европейско авторско право и единен кодекс за него, в бъдеще би трябвало да продължим да се стремим към това.

Контекст

Цифровите технологии промениха коренно начина, по който се осъществява достъпът до творческо съдържание и по който то се произвежда и разпространява. 49 % от потребителите на интернет в ЕС слушат музика, гледат видеоматериали и играят игри онлайн. Много от тях, особено най-младите, очакват да правят това, докато пътуват в рамките на ЕС. Очаква се тази тенденция да нарасне, тъй като от 2017 г., с премахването на таксите за роуминг в ЕС, европейците ще плащат по-малко за достъп до интернет през мобилните си устройства в други страни от Съюза. Европейските училища и университети очакват с нетърпение да се включат в електронното образование, изследователите искат да използват усъвършенствани техники за извличане на съдържание, а институциите в областта на културното наследство желаят да цифровизират колекциите си. Силно зависещите от авторското право сектори (като медии, книгоиздатели, звукозаписни компании, телевизионни оператори) осигуряват над 7 милиона работни места в ЕС. От съществено значение е те да могат да работят в среда, която е подготвена за новите предизвикателства. Въпреки това повечето правила за авторското право датират от 2001 г., поради което някои аспекти не са „годни за целта“, когато става въпрос за създаване на цифров единен пазар в ЕС. Ето защо Комисията включи модернизирането на авторското право на ЕС в своята стратегия за цифровия единен пазар, представена през май.

Напредък по пътя към цифров единен пазар

Новите правила, свързани с авторското право и електронните договори, са първите законодателни предложения, които ще бъдат представени в рамките на стратегията за цифровия единен пазар. До края на следващата година ще бъдат представени общо 16 инициативи.

Новите предложения ще допълнят последните важни постижения в изграждането на цифровия единен пазар: споразуменията за премахване на таксите за роуминг до юни 2017 г., за включване на мрежовата неутралност в законодателството на ЕС и за укрепването на киберсигурността в Съюза. Комисията също така работи усилено за постигане до края на тази година на политическо споразумение за укрепване на правилата на ЕС за защита на данните.

За повече информация: ЕК

Етикети: , ,