МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА”

Документи за участие в конкурса могат да се подават в Министерство на културата на бул. ”Ал. Стамболийски” № 17 до 5 октомври 2015 г. включително

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

Министерство на културата

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Юрисконсулт ”

в дирекция „Авторско право и сродните му права”

  1. Кратко описание на длъжността: Правно обслужване и процесуално представителство на Министерство на културата пред правораздавателни органи и по правни спорове в областта на авторското право и сродните му права. Разработване и участие в разработването на становища и проекти на нормативни актове във връзка с националното законодателство и правото на ЕС в областта на авторското право  и сродните му права.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

–      от 380 до 1150 лв. съобразно професионалния опит на кандидата;

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.2. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

2.3. Професионално направление – Право;

2.4. Специалност – Право;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква;

2.6 Минимален ранг за длъжността – V младши.

  1. Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

3.1. Да са придобили юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт.

  1. Допълнителни изисквания:

4.1. Компютърна грамотност;

4.2. Владеене на чужд език;

  1. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.
  1. Необходими документи за участие в конкурса: 

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ – оригинал и копие;

6.4. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност – оригинал и копие;

6.5. Автобиография.

6.6. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежава такъв).

  1. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; „Човешки ресурси”, стая № 505, етаж 5; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.
  1. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
  1. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.

Етикети: , , ,