Курс по интелектуална собственост: Авторско право

авторско правоПредставяме на вниманието ви полезно видео, в което се дават определения за основни понятия като автор, авторско право и интелектуална собственост.

Ще споменем само, че интелектуалната собственост се отнася до творения на ума, изобретения, произведения на литературата (романи, стихотворения, сценарии и др.) и визуалните изкуства (картини, снимки, скулптури, дори архитектурни проекти), както и символи, наименования и дизайни, използвани в търговията.

До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение, а създателите се явяват „съавтори“. Основно имуществено право на автора е изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които съответният закон разпорежда друго.

Обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Не може да се претендира за авторство върху една идея, факт или новина.

Лекторката разделя интелектуалната собственост на две основни категории. Първата е индустриална собственост, която включва изобретения, закриляни с патент, търговска марка, промишлен дизайн и географско означение (наименование за произход). Втората категория е авторско право и именно тя е основна тема на препоръчаното видео.

В тази видео лекция се разглеждат множество въпроси като напр. какво конкретно защитават авторските права, как се регистрира (запазва) авторско право, кои действия представляват нарушение на авторско право, какво означава термина „справедливо използване“ на съдържание, както и връзката между авторските права и социалните медии.

Етикети: