Реформиране на европейското авторскоправно законодателство

авторско право в цифровата епохаПредстоящи предложения за реформиране на законодателството на ЕС за авторско право в цифровата епоха и единния цифров пазар трябва да защитят културното многообразие на Европа и достъпа на гражданите до него, като в същото време се постигне справедлив баланс между правата и интересите на притежателите на права и потребителите, казват евродепутати от Комисията по правни на ЕП в незаконодателна резолюция.

Джулия Реда (Зелени / ЕСА, Германия): „В този доклад, Парламентът посочва, че е необходимо реформирането на авторското право не само да подобри регламентирането на единния цифров пазар, но и да насърчи достъпа до знания и информация за всеки в Европа. Призоваваме Комисията да разгледа широк кръг от мерки, които да актуализират авторскоправното законодателство с променящите се реалности и да подобрят трансграничния достъп до нашето културно многообразие „.

„Този доклад бележи повратна точка. След десетилетия на въвеждане на нови ограничения за закрила материалните интереси на притежателите на права, в момента е налице силна нужда от възстановяване на баланса в разпоредбите, свързани с авторското право и намаляване на правната несигурност, пред която са изправени европейците, когато боравят с произведения, защитени с авторски права“.

Достъпа на потребителите до някои услуги за съдържание твърде често се ограничава според географското разположение, казват евродепутатите, които поради това призовават Комисията да предложи начини за подобряване на трансграничната достъпност на услуги и съдържание с авторски права.

Все пак, депутатите подчертават важността на териториалните лицензи, особено при финансиране на аудиовизуална и филмова продукция. Реформата на авторските права трябва да запази териториалността, така че да позволи “всяка страна членка да спазва принципа на справедливо възнаграждение”. Също така, въпреки че авторското право неизбежно предполага териториалност, няма противоречие между териториалността и преносимостта на съдържание, посочва текстът.

Депутатите призовават Комисията да гарантира, че всяка инициатива за модернизиране на авторското право, ще се предхожда от проучване на вероятното му въздействие върху производството, финансирането и разпространението на филми и телевизионно съдържание, а също и върху културното многообразие.

Единен режим за авторското право?

Когато търси идеи за по-нататъшно хармонизиране на авторскоправното законодателство, Комисията следва да направи оценка на възможното въздействие на “единно назоваване на европейското авторско право” за професии и иновации, интересите на автори и носители на права и подпомагане достъпа на потребителите до културното многообразие.

Справедливо и адекватно възнаграждение за всички носители на права

Депутатите потвърждават, че творческата работа се нуждае от правна закрила и „справедливо и адекватно възнаграждение за всички категории носители на права„. Те също призовават за подобряване на договорната позиция на авторите и изпълнителите по отношение на други носители на права и посредници.

Изключения и ограничения

Комисията следва да прецени дали да включи изключения, които позволяват на библиотеките да заемат произведения в дигитален формат, като например електронни книги и на учените да извличат текст и информация.

Евродепутатите отбелязват, че различните варианти за избор кои опционални изключения да се приложат могат да са “препятствие” пред функционирането на единния пазар и да доведат до правна несигурност. Следователно може да са необходими общи правила за някои изключения и ограничения, но някои различия могат да бъдат оправдани, с цел държавите-членки да законодателстват съгласно своите специфични културни и икономически интереси.

Подчертава се, че са необходими изключения и ограничения, свързани с авторски права, за хора с увреждания и се насърчават страните членки да ратифицират подписването на Договора от Маракеш, чиято цел е да улесни достъпа до книги на слепи хора и хора с увредено зрение.

Свобода на панорамата

Относно принципа “свобода на панорамата”, които признава правото за създаване и споделяне на изображения и снимки на обществени сгради, резолюцията предупреждава, че търговското използване на такива копия следва да предполага разрешение от носителя на правото.

Следващи стъпки

Текста, одобрен от Комисията по правни въпроси предстои да бъде приет от Европейския парламент. Пленарното гласуване, е насрочено за 09 юли.

Източник: Пресслужба Европейски парламент

Етикети: , , , ,