Доклад на Европейския парламент, оценяващ Директивата за авторските права – очакват се промени в законодателсвото

авторските права

Photo: bartjez / License: CC by-nc

Според доклад на Европейския парламент, оценяващ Директивата за авторските права от 2001г., авторскоправното законодателство в рамките на ЕС не е достъчно пригодено за все по-засилващия се трансграничен културен обмен, опосредстван от интернет.

Работният вариант на доклада, публикуван от Джулия Реда, Заместник-председател на Групата на Зелените/Европейски свободен алианс в ЕП, очертава амбициозна програма за реформи и цялостно преразглеждане на авторското право в ЕС.

“Директивата на ЕС за авторското право е написана през 2001 г., когато ги нямаше YouTube и Facebook. Въпреки, че целта и е била да приспособи авторските права към цифровата ера, в действителност днес тя блокира обмена на знания и култура през границите“ обяснява Реда. “Ние се нуждаем от общо европейско авторско право, което да защитава основни права и прави по-лесно да предлагането на иновативни онлайн услуги в целия Европейски съюз.”

Остарелите и фрагментирани правила за авторското право „поставят прекомерна тежест върху ежедневните онлайн дейности“, се казва в обяснителната част на доклада: „Тези, които търсят, трансформират и създават нови произведения, докато се намират или използват източници от различните страни членки, могат да намерят системата обременяваща, тъй като са изправени пред правна несигурност“. С разпоредби, постановени през 2001г., “институциите за културно наследство все повече се борят да изпълнят своята мисия, която е от обществен интерес”. В доклада се препоръчва също „подобряване на позицията за преговори на авторите и изпълнителите по отношение на други притежатели на права и посредници“.

Въз основа на отговорите от проведено обществено допитване по темата от страна на Комисията през 2014 г., както и на научни изследвания, докладът призовава за общи европейски разпоредби. Посочва се и нуждата от хармонизиране на правилата и изключенията, свързани с различните аспекти на авторското право в Европа, включително приемането на отворен стандарт, който да позволи „адаптиране към непредвидени нови форми на културно изразяване“. Докладът препоръчва “творбите, създадени в публичния сектор да бъдат изключени […] от закрила на авторските права” и настоява, че “упражняването на изключения и ограничения […] не трябва да бъде възпрепятствано от технологични средства”.

Заедно с документа, Джулия Реда публикува и списък с 86 молби за срещи по теми, свързани с авторското право, които е получила след избирането си през май миналата година, който показва широкия интерес по темата, както и разнообразието от мнения на заинтересованите страни, които трябва да се вземат предвид.

Предстои докладът да мине през Комисията по правни въпроси (очаквано гласуване на 16 април) и накрая да се разгледа по врееме на пленарно заседание на ЕП. През месец май, Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип ще представи своята стратегия за Единен цифров пазар, а през септември се очаква законодателното предложение на комисар Гюнтер Йотингер за реформа на авторското право.

Прессъобщение

Джулия Реда

Етикети: , , , , , , , ,