ОДОБРЕН Е ПЪРВИЯ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

културно наследствоПриключи оценката по Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения. От общо 10 проекта Оценителната комисия, която се състоеше от представители на Програмния оператор и наблюдатели от Националното координационно звено в администрацията на Министерския съвет и Норвежкото посолство, предложи за финансиране проектно предложение на Българското национално радио. То бе подготвено съвместно с Норвежкото обществено радио и телевизия. 

Припомняме, че в Министерство на културата се получиха немалко проекти, над 380 са подадени по всички мерки, а най-голям е интересът към Малката грантова схема, по която ще се финансират дейности, насочени към представяне пред обществеността на форми на съвременното изкуство в тяхното многообразие, както и към представяне на нови културни събития и тематични изложби, допринасящи за мултикултурния диалог. 

Оценката по всички мерки стартира почти веднага след приключването на приема. На страницата на Програмата са публикувани Вътрешните правила за оценка. Съгласно тях тя трябва да приключи 3 месеца след крайния срок. След като бяха удължени сроковете, проектни предложения по Малка грантова схема се подаваха до 30 април, а по останалите мерки, съответно 1, 2, 3, до 19 май 2014 г. 

По останалите мерки в момента, съгласно нормативните документи и Регламента за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програмният оператор извършва оценка на административното съответствие и допустимост. Целта на Министерството на културата е възможно най-голям брой проекти да достигнат до последния етап – оценка на качеството. Важно е да се подчертае, че тази последна фаза се извършва от външни независими оценители, като всеки проект ще бъде оценен поне от двама оценители. Програмният оператор няма право да се намесва на тази фаза. 

За сведение на подалите проектни предложения по Мерки 1, 2 и 3, приключи оценката за административно съответствие. Тези от тях, които имат някакви пропуски при подаване на документите си, са получили или ще получат писма, на които трябва да отговорят в срок, за да бъдат допуснати до следващия етап на оценка. Този етап не е маловажен, тъй като е съществено важно да няма отхвърлени по формални причини. Съгласно критериите за административно съответствие, одобрени от Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел и Националното координационно звено в Министерски съвет, за такива недостатъци проекти не следва да отпаднат. Още при отварянето на схемите преди няколко месеца – на 17 февруари 2014 г., бяха публикувани и правилата, по които те ще бъдат оценявани. Всеки може да се запознае с тях и сега, тъй като те са публични – качени са на страницата на Програмата. Целта е да се предоставя максимално информация на всеки един етап от управлението й. 

След приключване на оценката предстои да се сключат договори с предложените за финансиране кандидати. Очаква се във възможно най-кратки срокове оценителните комисии да излязат с предложение, въз основа на което да бъдат издадени и решенията за финансиране. След това ще стартира най-съществената стъпка – а именно изпълнението на програмата, с която ще бъде подпомогнато опазването на културното наследство и ще се насърчи партньорството със страните-донори (Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). 

Програма БГ08 се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Източник: Министерство на културата

Етикети: , , , , , ,