Авторски права – Публични консултации на Европейската комисия

лицензиДнес Европейската комися започна публични консултации, които са част от усилията за преглед и осъвременяване на авторскоправните разпоредби в рамките на Европейския съюз. Заинтересованите страни са поканени да споделят своите гледни точки по въпроси, посочени в Комюнике относно Съдържанието в единния цифров пазар (IP/12/1394), т.e. териториално в Единния пазар, хармонизиране, ограничения и изключения за авторските права в дигиталната ера; разпределяне на пазара на авторски права в ЕС; както и как да се подобри ефективността и ефикасността на правоприлагането при укрепването на легитимността в по-широкия контекст на реформата в сферата на авторското право.

Комисарят по Вътрешен пазар и услуги Барние посочва в свое изказване: „Моята визия за авторските права е като за един модерен и ефективен инструмент, който подпомага креативността и иновациите, дава достъп до качествено съдържание, включително трансгранично, поощрява инвестициите и засилва културното многообразие. Нашата европейска политика по отношение на авторските права трябва да бъде в крак с времето.“

Предистория

В своето Комюнике относно Съдържанието в рамките на единния цифров пазар, Комисията изложи две паралелни линии на действие: приключване на настоящите инициативи за преглед и модернезиране на законодателната рамка в ЕС, засягаща авторското право, както бе оповестено в Стратегията за интелектуална собственост „Единен пазар за права на интелектуална собственост“ (IP/11/630), като същевременно се улесняват практически решения, продиктувани от областта на промишлеността посредством диалог на заинтересованите страни Лицензи за Европа (IP/13/1072) по въпроси, за които се счита, че е необходим и възможен бърз напредък.

Процесът Лицензи за Европа вече е финализиран.

Комисията приветства практическите решения, предложени от заинтересованите страни и счита, че тези инициативи ще допринесат за подобряване на онлайн достъпа до съдържание със защитени авторски права в ЕС. Обсъжданията и резултатите от Лицензи за Европа ще бъдат взети предвид в контекста на преразглеждането на законодателната рамка.

Консултациите ще се провеждат до 5 февруари, 2014г.

За повече информация: ЕК

Етикети: , , , ,