Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

ЗАПСПМОТИВИ

Пропуски в действащия правен режим, които са се породили в хода на практиката във връзка с правоприлагането, са основание да се допълни разпоредбата на чл.4, т.1 от Закона за радиото и телевизията (ЗАПСП).
През 2011 г. в съдържанието на закона са включени разпоредбите на чл.40б относно новия ред за регистрация на организациите за колективно управление на права.
Смятаме, че с оглед внасянето на правна сигурност по отношение на трети лица (ползватели) относно носителите на права, а именно – категориите права, видоветепроизведения и други обекти на закрила, както и относно начините на използване, е необходимо да се обезпечат допълнителни гаранции за изолиране на случаите на формално създадени, но неефективно функциониращи организации за колективно управление на права, както и прецизиране на действащите правни норми в ЗАПСП с цел по-ясно формулиране на действителната правна воля на законодателя, въведена със ЗИД на ЗАПСП от 2011 г. Тази е преследваната с настоящите предложения за изменение на чл.40б цел.
В тази връзка и разпоредбата на чл.40г., ал.2, засягаща съдържанието на публичния регистър, се допълва с точка 4а. На идентично основание се допълват чл. 40д, ал.1, точка 2 и 3.
С настоящото изменение породените неточности в тълкуването на въведените през 2011 г. норми се отстраняват с внасянето на конкретика в текстовете. Усъвършенстването на законодателната уредба в тази част на закона ще създаде успокоение сред неправителствения сектор, който ще съумее да организира колективното управление на авторски и сродни права успешно и безконфликтно.

ПРОЕКТ

§ 2. В чл. 40б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 10 се изменя така:
„10. заверено копие от споразумение по ал. 4 в случаите, когато има регистрирана или пререгистрирана организация за същата категория права, за същите видове произведения и други обекти на закрила, както и за същите начини на използване;”
2. В ал. 4 навсякъде след думата „регистрация” се добавя „или пререгистрация”, а след думата „регистриране” се добавя „или пререгистриране”.
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Приоритетът на подадените заявления с оглед изискванията на ал. 4 се определя в зависимост от датата на първата регистрация на съответната организация в Министерство на културата.”
§ 3. В чл. 40г, ал. 2 се създава точка 4а:
„4а. сродните чуждестранни организации, с които са сключени договори за взаимно представителство, със съответно посочване на категориите права, видовете произведения и други обекти на закрила, както и начини на използване, а за договорите за взаимно представителство – и срока и територията, за които на организациите са отстъпени права за колективно управление.”
§ 4. В чл. 40д, ал. 1, точка 2 и 3 се изменят така:
„2. списък на новоприетите и напусналите членове, както и категориите права, видовете произведения и начини на използване, по отношение на които новоприетите членове са отстъпили на организацията права за колективно управление;”
„3. списък на сродните чуждестранни организации, с които са сключени или са прекратени договори за взаимно представителство, с посочване на срока, територията, категориите права, начините на използване, видовете произведения и други обекти на закрила, за които се отнасят сключените договори за взаимно представителство;”

Преходните и заключителните разпоредби

§ 5. Разпоредбите на чл. 40б се прилагат и по отношение на всички заварени производства по регистрация, съответно пререгистрация.
§ 6. Организациите, вписани в регистъра по чл. 40г до влизане в сила на този закон, предоставят в срок до три месеца от влизането му в сила актуална информация по чл.40г, ал.2, т.4а и по чл. 40д, ал. 1, т. 2 и т. 3.

Етикети: , , , , ,