ИЗЛЪЧВАНЕ В МЕДИИТЕ И ПРЕПРЕДАВАНЕ

ОКУПСнимка: Martin Krolikowski (flickr)

Едно от използванията, които притежателите на авторски и сродни права могат да позволяват срещу възнаграждение е излъчването на произведението им в електронните медии – радио и телевизия. Медиите са много зависими от музиката в дейността си. Те не само излъчват музика с цел развлечение (радиа и музикални телевизии), но използват музика и като фон на предавания, „шапки” на рубрики и др.

Радиата и телевизиите формират рейтинг и аудитория в зависимост от това, каква  музика пускат, а от рейтинга им зависи и интереса на рекламодатели към тях.

За да могат медиите да използват музика в предаванията си, те имат нужда от разрешението на авторите, изпълнителите и продуцентите на всяко едно произведение. Този въпрос се урежда, чрез сключване на договор между медията и Организация за колективно управление на права, а именно Музикаутор за авторските и Профон за сродните права.

Авторски права

За авторски права телевизиите трябва да  плащат годишни отчисления, изразени в 1 до 2% процента от брутните им приходи, но не по малко от определен минимум, в зависимост от това какъв тип са – музикални; политематични и специализирани филмови; информационни, публицистични, спортни или обществени. Националните ефирни телевизии дължат годишно възнаграждение, в размер на 1% от приходите от реклама на телевизията.

Сумите за авторски права, които се дължат от радиата и се събират и разпределят от Музикаутор, също представляват процент от приходите, но са определени и минимални стойности в зависимост от аудиторията на радиото. Тя се декларира от радиооператорите при сключване на индивидуален договор с дружеството.

Сродни права

За уреждане на сродни права, телевизиите трябва да сключат договор с Профон. Те заплащат отчисления в размер 1,5 до 4% от брутните приходи в зависимост от дела на музиката от ефирното време. Има регламентирани от дружеството минимални суми, както и алтернативни на процентите твърди суми, които ползвателят може да плати, ако процентът надвишава тази сума. Размерът на отчисленията от обществени (бюджетни) медии с национален обхват се предоговаря всяка година, но не може да е по-малък от минумум, определян от Управителния съвет на дружеството.

Аналогично се изчисляват и събират процентите  и алтернативните твърди суми от радиостанциите, но задължителният минимум отново, както при авторските права, се определя от броя на жителите в обхвата на радиото.

В сайта си http://prophon.org, Профон дава следната дефиниция на Бруто-приходи от радио- и телевизионна дейност – “всички приходи от следните източници:

За комерсиалните радио- и телевизионни оператори:

• Рекламни приходи;

• Спонсорства;

• Дарения, с изключения на тези, свързани с обществено-полезна дейност;

• Бартерни договори;

• Телекомуникационни услуги, в които ползвателят има дял;

• Приходи от уеб-сайтове;

• Продажба на ефирно време,

И всички други приходи от радио-/телевизионна дейност, свързани с програмата.

За обществените национални медии:

• Размер на държавната субсидия за съответната година;

• Рекламни приходи;

• Спонсорства;

• Дарения, с изключения на тези, свързани с обществено-полезна дейност;

• Бартерни договори;

• Телекомуникационни услуги, в които ползвателят има дял;

• Приходи от уеб-сайтове;

• Продажба на ефирно време,

И всички други приходи от радио-/телевизионна дейност, свързани с програмата.”

За да се осигурят по-добри условия за теле- и радиооператорите, Музикаутор и Профон имат сключени рамкови споразумения с Асоциацията на българските радио-и телевизионни оператори (АБРО).

Разпределението на отчисленията за използване на музика в медиите се извършва на база  реално отчетено използване на записи. То се предоставя на ОКУП от телевизиите и радиата, плащащи над определена сума годишно за авторски права. За ползватели с по-малък обем на дейността или когато реално отчитане не е възможно, разпределението се извършва на база усреднен еърплей. Усредненият еърплей е „относителният дял на времетраенето на записите, продуцирани от всеки продуцент в сумарното времетраене на всички отчети, подадени от ползвателите, съобразно действителното използване на записи. „ (дефиниция на Профон).

Дружествата Музикаутор и Профон могат да извършват или да възлагат на външни фирми мониторинг на радиата и телевизиите, за да контролират реалното използване на музикални произведения.

Важно! Сключвайки договор с ОКУП, телевизиите и радиата получават само правата за излъчване, но не и за препредаване на музикални произведения.

Предаване и препредаване по кабел

Медиите – телевизии и радиа, излъчват своите програми по жичен или безжичен начин, но за да стигне съдържанието до крайните потребители, най-често са нужни препредаващи организации – кабелни и сателитни оператори. Те също трябва да имат договор с ОКУП, за да получат право да използват произведенията, излъчени от всички телевизии, които препредават, тъй като това е нов вид използване и за него се дължи отделно възнаграждение.

Кабелните оператори не е нужно да дават отчет, какви точно музикални произведения са препредавали, но декларират кои телевизии препредават.

АВТОР: Радо Михов

Етикети: , , , , , , ,