Eвропейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторски права

Eвропейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторски права

Официален интернет адрес: http://eazipa.com/?lang=bg_bg

ЕАЗИПА е организация за колективно управление на права в България, осъществяваща съвкупно управлението и на двете категории права в музикално сценичните изкуства – авторски и сродни.

Съгласно Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП), ЕАЗИПА управлява правата на:

● носителите на авторски права – композиторите, авторите на текстове, хореография и аранжименти

● носителите на сродни права – на изпълнителите от всички музикално сценични жанрове и на музикалните продуценти и издатели

На сдружение ЕАЗИПА е издадено удостоверение за регистрация на дейност по колективно управление на права на следните категории права:

  • получаване на отчисления от цената на продажбата, дължима на автори на произведения на изкуството при препродажба на техни произведения, когато една от страните по сделката или посредникът е търговец на произведение на изкуството/ чл.20 и чл.20а от ЗАПСП/
  • отдаване под наем и в заем на носители съдържащи обекти на закрила по този закон /чл.22а,ал.1 и 2, чл.84, чл.90 и чл.90в  от ЗАПСП/
  •  разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на обекти на закрила по този закон от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/

Към 2013г ЕАЗИПА е в процес на оспорване на така издаденото удостоверение под № 12-00-0159 от 27.10.2011г. тъй като в него не е вписан целия завен от организацията предмет.

Видовете произведения, за които организацията има горепосочените правомощия са:

–       Оригинални произведения на изкуството – графично и пластично изкуство, като картини, колажи, рисунки, скици, гравюри, щампи, литографии, скулптурни фигури, гоблени, керамики, произведения от стъкло и фотографии – при отчисление от цената на продажбата.

–     Музикални и аудиовизуални произведения, звукозаписи и изпълнения, записи на филми и аудиовизуални произведения – при отдаване под наем на носители, които да съдържат.

Към края на 2011г, ЕАЗИПА управлява репертоара на 4 651 правоносители с авторски, сродни или с авторски и сродни права. Организацията не събира членски внос.

Подробен списък с членовете на организацията, чиито репертоар тя управлява, може да видите на следния адрес:

http://eazipa.com/?page_id=137

Можете да се запознаете с тарифата за търговските обекти, ползватели на музика на следния адрес:

http://eazipa.com/?page_id=146

Дължимите плащания за авторски и сродни права ЕАЗИПА определя  на база обективни критерии и условия, при които функционират обектите ползватели като: райониране на населените места и курортните комплекси, вида и категорията на обектите, обем озвучавана търговска площ/легла/места и др., приходите от концертна, рекламна дейност и др.

Ръководство на Eвропейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторски права 2013г:

Членове на управителния съвет:

  • Кирил Икономов – председател
  • Проф. Емил Янев
  • Мустафа Чаушев
  • Георги Налбантов

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: , , ,