Организациите за колективно управление на права

Какво представлява една организация за колективно управление на права?

Законът за авторското право и сродните му права в България, дефинира тези организации като такива с нестопанска цел т.е. те нямат право да реализират печалба, а са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, като преди това могат да удържат единствено необходимото за осъществяване на  дейността си. (ЗАПСП чл. 40 ал. 3) На територията на страната към 31 август 2013г са регистрирани осем организации за колективно управление на права.

На какви изисквания трябва да отговарят тези организации, за да могат да бъдат регистрирани?

С всички изисквания може да се запознаете в чл. 40б ал.3 на ЗАПСП

Как работят организациите за колективно управление на права?

(източник: Креативно изразяване; IP Bulgaria; стр. 40)

По своята същност тези организации играят ролята на посредници между потребители и притежатели на авторски права, членове на съответната ОКУП. С членството си в такива организации, авторите ги уведомяват за произведенията, които са създали или притежават. Основните дейности на ОКУП са следните:

–          Документиране на произведенията на членовете си

–          Лицензиране и събиране на роялтовите вноски от името на членовете

–          Събиране на информация за използване на произведенията и предоставянето ѝ на притежателите на права

–          Наблюдаване и проверяване

–          Разпределяне на роялтовите плащания между членовете

Могат ли тези организации да представляват правоносители, които не са техни членове?

Всяка от тези организации може да получава и разпределя и между носители на права, които не са нейни членове, получени за тях суми в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява.

Ако дадено лице не иска някоя от организациите за колективно управление на права да получава и разпределя суми за неговите произведения, то това лице трябва да заяви писмено това свое желание. Този отказ може да се отнася за всички произведения на съответния правоносител или само за някои от тях, както и за някои или всички действия по използване (чл. 40ал. 4 на ЗАПСП).

Възможно ли е да съществува повече от една организация за колективно управление на права, която да е оправомощена да управлява едни и същи действия по използване за конкретен вид произведения?

Да, възможно е. Това става, когато има една, вече регистрирана организация за колективно управление на права и втора, която желае да бъде регистрирана за същите или някои от категориите права като тези на вече регистрираната организация. В този случай, втората организация трябва да представи писмено споразумение с титуляра на първата организация за тези права, съответно и произведения (чл. 40б ал. 4 на ЗАПСП). Това споразумение оправомощава само една от двете организации да събира възнаграждения от ползвателите в съответствие с утвърдения от министъра на културата, предложен от нея размер на възнагражденията. След като получи тези възнаграждения, организацията се разплаща с останалите такива според представителната власт, която притежава всяка една от тях.

Можете ли да управлявате правата си сами, или трябва да бъдете член на организация за колективно управление на права? (източник: Креативно изразяване; IP Bulgaria; стр. 39)

Възможно е да управлявате всички аспекти на процеса по лицензиране на вашите произведения. По този начин ще можете да договаряте сроковете и условията на всяко едно от лицензионните споразумения.

От друга страна, на практика е трудно за потребителите да установят контакт с всеки носител на авторски или сродни права, за да се сдобият с необходимото разрешение. Същата трудност би срещнал и съответния носител на права, който освен да дава разрешения, ще трябва и да следи за нарушители на неговите права.

Ето защо, когато индивидуалното лицензиране е невъзможно или необосновано, добро решение може да бъде членството на автора в организация за колективно управление на права, разбира се ако съществува организация за управление на съответния вид права.  ОКУП наблюдават потребителите на произведения от името на създателите на определени категории произведения и имат право да преговарят за сключването на лицензионни споразумения и да събират плащания по тях.

Какви договори сключват организациите за колективно управление на права?

Организациите за колективно управление на права сключват три вида договори, според страните по тях:

  1. Договор между ОКУП и носителите на права – с този договор правоносителите по свое желание отстъпват правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини, а също и правото да събират възнаграждения, произтичащи от тези договори (чл. 40 ал. 1 на ЗАПСП)
  2. Договор между ОКУП и ползвателите – с този договор на ползвателя се дава легално право да извършва някое или някои от действията по използване на репертоар от произведения, срещу определено възнаграждение.
  3. Договор между ОКУП и сродни на тях организации от други държави за взаимно представителство.

Осъществява ли се контрол над дейността на тези организации?

Държавният орган, който осъществява този контрол е Министерството на културата.

Тези организации са длъжни да изпращат копие от финансовия си отчет и доклад за дейността си до министъра на културата в срок до 31 юли на следващата година. ( чл 40д, ал. 1 на ЗАПСП). В него те трябва да посочат информация относно:

1. развитието и резултатите от дейността на организацията за колективно управление;

2. списък на новоприетите и напусналите членове;

3. списък на сродните чуждестранни организации, с които са сключени или са прекратени договори за взаимно представителство;

4. списък на ползвателите, с които е имало действащи договори, с указание за какви видове права се отнасят;

5. информация относно размера на общата сума, която организацията за колективно управление е получила за авторски възнаграждения според начините на използване, размера на разпределените възнаграждения според начините на използване и за кой период се отнасят, размера на изплатените възнаграждения;

6. сумата, която организацията е удържала за дейността си;

7. сумата, която организацията е удържала за социални и културни фондове;

8. разходите за дарения, спонсорства и други, за трети лица.

Друга форма на контрол, която министерството оказва, касае размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права. Тези размери както и тяхното изменение и допълнение се предлагат от самите организации, но се утвърждават със заповед на министъра на културата. (чл. 40е на ЗАПСП)

Министерство на културата поддържа също така и регистър на организациите за колективно управление на права, който е достъпен на следния интернет адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=456&sp=0&t=0&z=0 . В този регистър се вписват обстоятелства като наименование и седалище на организацията, БУЛСТАТ, категориите права, за които се отнася управлението, начините на използване и видове произведения и др. (чл. 40г ал. 2 на ЗАПСП)

Според ЗАПСП чл. 40г, ал. 1, всяко лице може да поиска справка за вписани  в регистъра обстоятелства.

Според закона, организациите за колективно управление на права трябва да публикува и поддържа на страницата си в интернет (Чл. 40г, ал.4 на ЗАПСП):

  1. Списък на членовете си.
  2. Списък на сродни чуждестранни организации,  с които има сключени договори за взаимно представителство.
  3. Списък на авторите, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и видовете произведения и използване, за които това се отнася.
  4. Списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.

Ако се констатират нарушения, министърът със заповед дава задължителни указания за отстраняването им, а неизпълнението на тези указания, може да доведе до  заличаване на регистрацията на дружеството. (ЗАПСП чл. 40д ал.5)

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: ,