МУЗИКАУТОР

Официален интернет адрес на Музикаутор : http://www.musicautor.org/

МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на правата  на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикални издатели.

Мисията на МУЗИКАУТОР е да насърчава и защитава авторите, като внедрява иновативни практики за повишаване на приходите при използване на техните произведения. Организацията се стреми чрез дейността си да осигури интегриране, утвърждаване и реализация на авторското право в ценностната система на българското общество.

МУЗИКАУТОР е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) от 1993 година. От 1996 година е член и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане.

Според регистъра на Министерство на културата, тази организация може да управлява от името и за сметка на авторите  следните категории права :

 • възпроизвеждане на музикални произведения и на литературни произведения, свързани с музика /чл.18, ал.2, т.1 от ЗАПСП/
 •  разпространение на записи, съдържащи такива произведения /чл.18, ал.2, т.2 от ЗАПСП/
 •  публично изпълнение на такива произведения /чл.18, ал.2, т.3 от ЗАПСП/
 •  излъчване на такива произведения по безжичен път /чл.18, ал.2, т.4 от ЗАПСП/
 •  предаване и препредаване на такива произведения по кабел или друга електронна съобщителна мрежа/чл.18, ал.2, т.5 от ЗАПСП/
 •  предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до такива произведения по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях /чл.18,ал.2, т.10 от ЗАПСП/
 •  преработка на музикални произведения и синхронизирането им с други произведения  /чл.18, ал.2, т.8 от ЗАПСП/
 •  разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1, изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/

Автори:

Членове на организацията могат да бъдат:

–       Композитор

–       Автор на текст

–       Преводач на текст към музикално произведение

–       Автор на аранжимент

–    Автор на обработка т.е. физическо лице, което променя или изменя творчески автентична народна музика.

–       Музикален издател

–       Музикален субиздател

–       Наследник на лицата, упоменати по-горе

Самата процедура за сключване на договор за членство, както и всички необходими документи можете да намерите на http://www.musicautor.org/membership/

Встъпителният членски внос за авторите е в размер на 15лв, докато този за издатели и субиздатели е в размер на 300лв. Дружеството разграничава т.нар. редовни автори – членове, които заплащат годишен членски внос в рамер на 12лв, и редовни  издателите и субиздателите, които заплащат 100лв членски внос.

Всеки автор, който е член на организацията, трябва да регистрира всички свои произведения, които са предмет на договора му с МУЗИКАУТОР посредством следния формуляр: http://www.musicautor.org/registration/ един месец след тяхното съдаване.

МУЗИКАУТОР представлява над 2500 български автори.

Списък на всички членове на дружеството можете да намерите на: http://www.musicautor.org/download/Spisuk_avtori-12.08.2013.pdf

Същевременно организацията е сключила договори за взаимно представителство със 60 чуждестранни авторски дружества. По силата на тези договори, МУЗИКАУТОР представлява над 2 милиона автори с над 10 милиона произведения.

Списък на организациите, с които МУЗИКАУТОР има сключен договор за взаимно представителтво:

http://www.musicautor.org/download/10_2_4_Spis_societe_11_2010.pdf

Списък на авторите членове и/или нечленове на организацията, забранили на МУЗИКАУТОР да управлява техните права:

http://www.musicautor.org/download/Izclucenia%20.pdf

Ползвателите:

На страницата на МУЗИКАУТОР http://www.musicautor.org/users/ са посочени и обяснени случаите, в които едно лице попада в категорията ползвател. Ползвателят извършва едно или няколко от следните действия по използване:

–       Възпроизвежданe нa произведение:

Това означава прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под дигитална форма в електронен носител.

–     Разпространявате сред неограничен брой лица оригинал или екземпляри от произведение:

Става въпрос за разпространяване сред неограничен брой лица на екземпляри от произведението.

Под разпространение по смисъла на  ЗАПСП (точка 2.4 от допълнителните разпоредби)  се има предвид: продажбата, замяната, дарението, даването под наем, както и съхранението в търговски количества, а също и предложението за продажба или даването под наем на екземпляри от произведението.

–       Извършвате публично изпълнение на произведение:

Публичното изпълнение е изпълнение на музикално или литературно произведение на достъпно за публиката място.

–       Излъчвате произведение по безжичен път:

“Излъчване на произведение по безжичен път” е излъчването му по радио или телевизия по наземен път, както и изпращането му чрез сигнал до спътник и оттам обратно до Земята с оглед то да бъде прието било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организация, различна от излъчващата.

–       Предавате и препредавате произведение по кабел

–       Предлагате по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведение или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, т.е. интернет

Според това дали дадено лице е собственик на хотел, заведение, търговски обект, организатор на концерти, телевизия, радио, кино, DJ, може да види необходимите документи, за получаване на лиценз, на адреса на дружеството http://www.musicautor.org/documents/ , а тарифите, които по закон са одобрени от Министерство на културата на  – на http://www.musicautor.org/rates/.

На самата страница на организацията е дадена възможност чрез използването на така наречения тарифен калкулатор всеки да може да изчисли какво възнаграждение би дължал на годишна база, посредством посочването на различни характеристики на своя обект.

Тарифния калкулатор може да бъде намерен на следния интернет адрес http://www.calculator-musicautor.org/ , за да изчислите сами какво възнаграждение бихте дължали на организацията. След като попълните обстоятелствата на обектите, калкулаторът Ви дава възможност да изпратите заявка за сключване на договор и получаване на лиценз.

Доклад за дейността на МУЗИКАУТОР през 2012г можете да видите на следния адрес: http://www.musicautor.org/download/Anual%20report_2012_final.pdf

Отчетът сочи, че за 2012г сумата от 3 256 144 лв е събрана от ползвателите, като след приспадане на част от нея за покриване на разходите на организацията,  2 600 358 лв следва да бъдат разпределени между съответните правоносители.

Сумата от 1 764 960.14 лв, събрана от публично изпълнение и излъчване на произведения от репертоара на Музикаутор, е разпределена между българските и чуждестранни правоносители в следното съотношение:

–       Български Автори – 33.37%

–       Чуждестранни Автори – 66.63%

Освен това за отчетния период са разпределени сумите, дължими за публично  изпълнение и излъчване, концерти, рингтонове и механични права, дължими на българските и чуждестранни правоносители, съгласно поетите от Музикаутор задължения по договорите за взаимно представителство с чуждестранните авторски дружества.

–       От концерти: – 211867,46

–       Рингтонове: – 56361,38

–       Механични права: – 39839,56

Ръководството на дружеството:

Иван Димитров – Изпълнителен директор

Състав на Управителния съвет 2011-2013г:

 • Ясен Козев –  председател
 • Васил Гюров –  заместник –председател
 • Кирил Маричков – заместник председател

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: ,