КОПИ БГ

Официален интернет адрес: не е наличен

КОПИ БГ е организация за колективно управление на права. Членове на изборните ѝ органи на управление са Музикаутор, Филмаутор, Театераутор, Профон и Артистаутор. Организацията е общо сдружение на носителите на авторски и сродни права в България, което защитава правата на своите членове за получаване на компенсационни възнаграждения за частно копиране.

Според регистъра на Министерство на културата, КОПИ БГ събира дължимите компенсационни възнаграждения за възпроизвеждане на обекти на закрила по Закона за авторското право и сродните му права,  от физически лица за лично ползване и за разпределението им между организациите, представляващи различните категории права. (чл.26, ал.1, изр първо от ЗАПСП)

Видовете произведения, за които това сдружение има право да събира компенсационни възнаграждения са:

  1. Всички видове произведения, с изключение на компютърни програми и архитектурни произведения.
  2. Звукозаписи
  3. Записи на филми и други аудиовизуални произведения.

Важно е да знаете, че тези компенсационни възнаграждения, не се дължат от самите ползватели, а от лицата, които произвеждат празни информационни носители или  внасят от трети държави празни информационни носители. (чл. 26, ал.3 от ЗАПСП)

Как се разпределят събраните компенсационни възнаграждения?

Преди да бъдат разпределени, 30 на сто от събраната сума се отчислява и превежда по сметката на Национален фонд „Култура“.

Национален Фонд „Култура“ e българската организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.Ръководният орган на Национален фонд “Култура” е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата.

Повече информация можете да намерите на: http://ncf.bg/?page_id=204

КОПИ БГ разпределя останалата сума между отделните категории носители на права, свои членове,  по следния начин:

  • една втора – за авторите;
  • една четвърт – за артистите-изпълнители;
  • една четвърт – за продуцентите

Отчет:

През първите шест месеца от 2012 г. са постъпили плащания, съотносими за 2011г., в размер на общо 2048,95 лв.

През 2012 г. в КОПИ БГ е постъпил отчет на само едно задължено лице, съотносим за 2012 г., а именно за първото шестмесечие от годината, за общата сума от 756.32 лв.  Няма други постъпили отчети и плащания през 2012 г.

Повече информация на: http://prophon.org/bg/news/latest/1/116

Ръководство на организацията:

  • Мариана Николова Лазарова – изпълнителен директор
  • Борис Георгиев Бончев – председател на УС
  • Иван Николов Танев – зам. председател на УС

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: , , , , ,