СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАБИНЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

Правителството на Република България и Кабинетът на министрите на Украйна, наричани по-долу „Страните“, стремейки се към по-нататъшно разширяване на сътрудничеството в областта на обмен на културни ценности чрез използване на произведенията на науката, литературата и изкуството, отчитайки ролята на авторското право и сродните права за формирането на националния културен потенциал, за международния културен обмен, а също така и за развитието на равноправни междудържавни търговско-икономически и научно-технически отношения, съзнавайки необходимостта от създаването с тази цел на благоприятни взаимни условия за защита на правата на субектите на авторското право и сродните права, потвърждавайки значимостта на задълженията, произтичащи от:

Бернската конвенция за защита на литературните и художествените произведения (Пражки акт от 24 юли 1971 г., изменен на 2 октомври 1979 г.),

– Световната конвенция за авторско право, подписана на 6 септември 1952 г.,

– Международната конвенция за закрила правата на изпълнителите, на продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации, подписана на 6 октомври 1961 г.,

– Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторските права, подписан на 20 декември 1996 г.,

– Договора на Световната организация за интелектуална собственост относно изпълненията и звукозаписите, подписан на 20 декември 1996 г., ръководейки се от желанието да развиват взаимоотношения в сферата на авторското право и сродните права, се договориха за следното:

Член 1

Всяка от Страните признава авторските права на авторите или други субекти на авторското право и сродните права, на изпълнителите, на продуцентите на звукозаписи, на излъчващите организации и техните правоприемници независимо от мястото на първата публикация, изпълнение или осъществяване на първия запис на произведението, на изпълнението и на звукозаписите и осигурява защита на тези права на същите основания, които са предвидени в националното законодателство на държавите на Страните за нейните собствени физически и юридически лица, и използвайки същите средства за правова защита и в същия обем, а също така осъществявайки действия, свързани с осигуряване на права на субектите на авторското право и сродните права.

Член 2

Страните осъществяват и развиват сътрудничество в областта на защитата и използването на правата върху произведенията на науката, литературата и изкуството на взаимоизгодна основа и равенство в съответствие с тази Спогодба, с други международни договори, по които те се явяват страни или имат намерение да бъдат.

Член 3

Страните поощряват използването на своя територия на произведенията на науката, литературата и изкуството на другата Страна, създавайки благоприятни условия за осигуряване защитата на правата на субектите на авторското право и сродните права.

Член 4

Сътрудничеството между Страните ще бъде насочено към:

– урегулиране на въпроси, свързани със защитата и използването на правата на обектите на авторското право и сродните права;

– хармонизация на националното законодателство в областта на защитата на авторското право и сродните права;

– обмен на информация, нормативни и други документи, а също така и на работен опит и специалисти в областта на защитата на авторското право и сродните права.

Член 5

Всяка Страна създава на физическите и юридическите лица на държавата на другата Страна по отношение на признаването и защитата на авторското право и сродните права такива благоприятни условия, каквито са й предоставени на нея самата от която и да е трета страна, в съответствие с двустранните споразумения.

Член 6

Всички плащания и разчети, произтичащи от приложението на тази Спогодба, се осъществяват в съответствие с националното законодателство на държавата на всяка една от Страните, а по желание на съответния субект на авторското право и (или) сродните права плащанията и разчетите могат да се осъществяват в националната валута на държавата на Страната, извършваща плащането.

Член 7

Страните взаимно си предоставят информация за закони и други нормативни актове на своите държави, които регулират отношенията в областта на авторското право и сродните права.

Член 8

Възникването, използването и прекратяването на авторското право и (или) сродните права се определят в съответствие с националното законодателство на държавата на Страната, на чиято територия те се използват или са нарушени.

Член 9

Всички документи, които Страните си разменят в хода на изпълнението на тази Спогодба, се предоставят на официалния език на Страната, която изпраща документа.

Член 10

Изпълнението на задълженията, произтичащи от тази Спогодба, се осъществява от:

от българска страна – Министерството на културата на Република България;

от украинска страна – Министерството на образованието и науката на Украйна.

Редът и условията за сътрудничество между институциите, отговорни за изпълнението на тази Спогодба, се определят със специални споразумения между тях.

Член 11

Всички разногласия, възникнали при тълкуването или прилагането на тази Спогодба, ще се разрешават от Страните чрез консултации и преговори.

Член 12

Тази Спогодба не изключва участието на Страните в двустранни и многостранни отношения с други страни в областта на защитата на авторското право и сродните права.

Член 13

В тази Спогодба след съгласуване между Страните могат да бъдат внасяни изменения и допълнения, които ще се оформят като отделни протоколи и ще представляват неразделна част от нея.

Член 14

Тази Спогодба влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с които Страните се уведомяват взаимно по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националното им законодателство.

Тази Спогодба се сключва за срок от пет години.

Действието на тази Спогодба автоматически се продължава за следващи петгодишни периоди, ако една от Страните не по-малко от шест месеца преди изтичането на поредния период на действие не уведоми в писмена форма другата Страна за своето намерение да прекрати действието на Спогодбата.

Подписана в Киев на 30 януари 2003 г. в два идентични екземпляра, всеки от които на български и украински език.

Утвърдена с Решение № 863 от 19 октомври 2012 г. на Министерския съвет. В сила от 31 октомври 2012 г.