УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Министерството на културатаВ сила от 23.08.2013 г.
Приет с ПМС № 176 от 16.08.2013 г.
Издаден от Министерството на културата
Обн. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г.

Чл. 30. (1) Дирекция „Авторско право и сродните му права“:
1. организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му права и по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
2. организира изготвяне на експертни заключения по експертизи, назначавани от органите на досъдебното производство и съда;
3. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за защита на интелектуалната собственост;
4. осигурява упражняването от страна на държавата на авторските права на починали автори, които нямат наследници;
5. води и поддържа регистрите по Закона за авторското право и сродните му права и по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, и изготвя необходимите документи въз основа на регистрацията;
6. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права и подготвя становища по постъпили в министерството за съгласуване проекти на такива актове;
7. подготвя анализи във връзка с цялостното прилагане на законодателството в областта на авторското право и сродните му права;
8. участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на нормативните актове, свързани със закрилата на авторското право и сродните му права;
9. участва в дейността на Работна група № 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост“ към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
10. участва в работни групи, създадени към министъра и към други ведомства във връзка с авторското право и сродните му права;
11. осъществява координация на дейността по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското право и сродните му права;
12. води досие за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост;
13. участва с други органи и организации във връзка с прилагането на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
14. организира и осигурява техническото поддържане на национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.
(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра

Етикети: , , , , ,