РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 10 юни 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

(2013/275/ЕС)

Пекински договор

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 5 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1) На 7 ноември 2000 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори в рамките на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), за да осигури участието на Европейската общност в дипломатическата конференция, проведена в Женева от 7 до 20 декември 2000 г., с цел да бъде създаден инструмент за защита на правата на изпълнителите върху техните аудиовизуални изпълнения.
(2) Преговорите бяха успешно приключени на повторно свиканата дипломатическа конференция, проведена в Пекин от 20 до 26 юни 2012 г., и на 24 юни 2012 г. беше приет Пекинският договор на СОИС относно аудиовизуалните изпълнения („Пекински договор[1]“).
(3) Пекинският договор установява набор от нови между¬народни правила в областта на сродните права, които имат за цел да се гарантира адекватна защита и възнаграждение на аудиовизуалните изпълнители.
(4) Пекинският договор е открит за подписване от страни с право на участие в него в продължение на една година след приемането му.
(5) Съюзът има изключителна компетентност по редица разпоредби от Пекинския договор, по които е било прието съответно законодателство на Съюза. Поради това Пекинският договор следва да бъде подписан от името на Съюза при условие за сключването му на по-късна дата.
(6) С подписването на Пекинския договор Съюзът не упражнява споделена компетентност, тъй като държавите членки запазват своята компетентност в областите, обхванати от Пекинския договор, които не засягат общите правила или не изменят обхвата на тези правила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
С настоящото се одобрява подписването, от името на Съюза, на Пекинския договор на СОИС относно аудиовизуалните изпълнения („ Пекински договор “), при условие че посоченият договор бъде сключен (1).

Член 2
Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Пекинския договор от името на Съюза.

Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Съставено в Люксембург на 10 юни 2013 година.

За Съвета
Председател
Л. УАКАБКАК


[1]  Текстът на Пекинския договор ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.