ТЪРГОВСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БОРБА С ФАЛШИФИЦИРАНЕТO

ACTA

ACTA / BG 1

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ,

КАТО ОТЧИТАТ, че ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост е от Основно значение за поддържането на икономическия растеж във всички сектори на промишлеността и на световно равнище;

като ОТЧИТАТ също така, че разпространението на фалшифицирани пиратски стоки, както на услуги, с които се разпространява материал с нарушени права върху интелектуалната собственост, вреди на законната търговия на устойчивото развитие на световната икономика, причинява значителни финансови загуби на носителите на правата за предприятията, извършващи своята дейност в рамките на закона, като в някои случаи става Източник на приходи за организираната престъпност и създава други рискове за обществеността;

като ЖЕЛАЯТ да се борят срещу подобно разпространение посредством засилено международно сътрудничество и по-ефективно международно правоприлагане;

като ЦЕЛЯТ осигуряването на ефективни подходящи средства, допълващи споразумението ТРИПС, за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, като се вземат предвид различията в съответните им правни системи и практики;

като ЖЕЛАЯТ да гарантират, че мерките процедурите за прилагане на правата върху интелектуалната собственост няма да се превърнат в препятствия пред законната търговия;

като ЖЕЛАЯТ да се борят срещу проблема с нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, включително с нарушенията, извършвани в цифрова среда, по-специално по отношение на авторските сродните им права, по начин, който да гарантира равновесие между правата интересите на съответните носители на права, доставчици на услуги ползватели;

ACTA / BG 2

като ЖЕЛАЯТ да насърчават сътрудничеството между различните доставчици на услуги носители на права, с цел борба срещу нарушенията, извършвани в цифрова среда;

като ЖЕЛАЯТ настоящото споразумение да действа по взаимно допълващ начин с работата сътрудничеството в областта на международното правоприлагане, осъществявани в рамките на съответните международните организации;

като ПРИЗНАВАТ принципите, определени в Декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС общественото Здраве, приета на 14 ноември 2 001 г. на четвъртата конференция на министрите на държавите от СТО;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ACTA / BG 3

ГЛАВА I УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ И Общи ОПРЕДЕЛЕНИЯ

раздел 1 УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 1 Връзка с Други споразумения

Нищо в настоящото споразумение НЕ представлява дерогация от задълженията на която и да е от страните по споразумението по отношение на друга страна по споразумението, поети по силата на съществуващиспоразумения, включително споразумението ТРИПС.

ACTA / BG 4

ЧЛЕН 2 Естество обхват на задълженията

1. Всяка страна по споразумението привежда в действие разпоредбите на настоящото споразумение. Всяка от страните по споразумението може да въведе в своето право по-широкообхватни норми за правоприлагане в областта на правата върху интелектуалната собственост от изискваните съгласно настоящото споразумение, при условие че ТОВА НЕ е в противоречие с разпоредбите на настоящото споразумение.Всяка страна по споразумението е свободна да определи подходящия метод за изпълнение на разпоредбите на настоящото споразумение в собствената си правна система и практика.

2. Нищо в настоящото споразумение не създава задължения по отношение на разпределянето на ресурсите между прилагането на правата върху интелектуалната собственост и правоприлагането по принцип.

3. Целите и принципите, установени в част I от споразумението ТРИПС, и по-специално членове 7 и 8 се прилагат съответно към настоящото споразумение.

ЧЛЕН 3

Връзка със стандартите относно достъпа до права върху интелектуална собственост техния обхват

1. Настоящото споразумение не засяга разпоредбите в правото на страните по него, уреждащи достъпа, придобиването, обхвата запазването на правата върху интелектуалната собственост.

ACTA / BG 5

2. Настоящото споразумение не създава никакви задължения за която и да е от страните по него за прилагане на мерки в случаите, в които дадено право върху интелектуалната собственост НЕ е защитено съгласно нейните законови подзаконови актове.

ЧЛЕН 4 Неприкосновеност на личния живот разгласяване на информация

1 . Нищо в настоящото споразумение не изисква от която и да е от страните по него да разгласява:

а) информация, чието разгласяване би било в противоречие с правото Инструменти Архив Форуми Абонамент, включително с правото за Защита на правото на неприкосновеност на личния живот, или с международни споразумения, по които тя е страна;

б) поверителна информация, чието разгласяване би попречило на правоприлагането или по друг начин би било в противоречие с обществения интерес, или

в) поверителна информация, чието разгласяване би нарушило законните Търговски интереси на конкретни държавни или частни предприятия

2 . Когато дадена страна по споразумението предоставя в писмена форма информация в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, страната по споразумението, получила информацията, в съответствие със собственото си право практика, се въздържа да разгласява или да използва информацията за цели, различни от тези, за които е предоставена информацията, освен с предварителното съгласие на страната по споразумението, която предоставя информацията.

ACTA / BG 6

РАЗДЕЛ 2 Общи ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЧЛЕН 5 Общи определения

За целите на настоящото споразумение, освен ако НЕ е предвидено друго:

а) „ACTA“ означава Търговско споразумение за борба с фалшифицирането;

б) „Комитетът“ означава комитетът по ACTA, създаден съгласно глава V (Институционална уредба),

в) „компетентни органи“ включва съответните съдебни, административни или правоприлагащи органи съгласно правото на която да е от страните по споразумението

г) „стоки с фалшифицирани Търговски марки“ означава всякакви стоки, включително опаковки, носещи без разрешение Търговска марка, идентична с валидно регистрирана Търговска марка във връзка с тези стоки, или която НЕ може да бъде разграничена по основните си характеристики от подобна Търговска марка , и която следователно нарушава правата на притежателя на въпросната търговска марка съгласно правото на държавата, в която се прилагат процедурите, изложени в Глава II (Правна рамка за прилагане на правата върху интелектуалната собственост);

ACTA / BG 7

д) понятието „страна“ трябва да се разбира като носещо идентичен на посочения в Обяснителните бележки към споразумението за СТО смисъл;

е) „митнически транзит“ означава митническата процедура, по която стоки се транспортират под митнически контрол от едно митническо учреждение в друго;

ж) „дни“ означава календарни дни ;

з) „интелектуална собственост“ се отнася до всички Категории интелектуална собственост, които са предмет на раздели от 1 до 7 на част II от споразумението ТРИПС;

и) „транзитно преминаващи стоки“ означава стоки, които са в режим на митнически транзит или претоварване;

й) „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице;

к) „стоки, чието авторско право е било обект на пиратство“ означава които и да е стоки, които са копия, направени без съгласието на носителя на правото или лицето, надлежно упълномощено от носителя на правото в държавата на производство, и които се произвеждат пряко или косвено от определен артикул, при което изготвянето на това копие би представлявало нарушение на авторско право или на свързано с него право според правото на държавата, в която се прилагат производствата, описани в глава II (Правна рамка за прилагане на правата върху интелектуалната собственост);

ACTA/bg 8

л) „носител на правата“ включва федерации или асоциации, които имат необходимата правоспособност, за да предявяват права върху интелектуална собственост;

м) „територия“, за целите на раздел 3 (Гранични мерки) от глава II (Правна рамка за прилагане на правата върху интелектуалната собственост), означава митническата територия и всички свободни зони1 на дадена страна по споразумението;

н) „претоварване“ означава митническата процедура, при която стоки се прехвърлят под митнически контрол от транспортното средство на внос към транспортното средство на износ в района на едно митническо учреждение, което е едновременно учреждението на внос и на износ;

о) „Споразумението ТРИПС“ означава „Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост“, включено като приложение 1В към Споразумението за СТО;

п) „СТО“ означава Световната търговска организация; и

р) „Споразумението за СТО“ означава споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация, подписано на 15 април 1994 г.,.

За по-голяма яснота страните признават, че „свободна зона“ означава част от територията на дадена страна по споразумението, в която всяка внесена стока по принцип се смята, по отношение на вносните мита и такси, като намираща се вън от митническата територия.

ACTA/bg 9

ГЛАВА II

ПРАВНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕН 6 Общи задължения във връзка с прилагането

1. правоприлагане в своето право, които да позволяват ефективни действия срещу всякакво нарушение на правата върху интелектуалната собственост, обхванати от настоящото споразумение, включително и на бързи производства, с оглед предотвратяване на нарушения, както и на правни средства за възпиране на всяко последващо нарушение. Тези процедури се прилагат по такъв начин, че да се избегне създаването на препятствия пред законната търговия и да се осигурят предпазни механизми срещу злоупотребата с тях.

Всяка от страните по споразумението гарантира наличието на процедури по

ACTA/bg 10

2. Процедурите, приети, поддържани или прилагани в изпълнение на разпоредбите на настоящата глава, следва да бъдат справедливи и безпристрастни и да гарантират подходяща закрила на правата на всички участници в тях. Те не следва да са ненужно сложни или скъпо струващи, или да водят до неразумни ограничения във времето или неоправдани забавяния.

3. При прилагането на разпоредбите на настоящата глава всяка от страните по споразумението следва да взема предвид необходимостта от пропорционалност между тежестта на нарушението, интересите на трети лица и приложимите мерки, правни средства за защита и санкции

4. Никоя от разпоредбите на настоящата глава не трябва да се разглежда като изискваща от която и да е от страните по споразумението да търси отговорност от свои длъжностни лица за действия, предприети в изпълнение на техните служебни задължения.

РАЗДЕЛ 2 ГРАЖДАНСКОПРАВНИ СРЕДСТВА НА ПРИЛАГАНЕ1

ЧЛЕН 7 Достъп до гражданскоправни производства

1. Всяка от страните по споразумението осигурява достъп за носителите на правата до граждански производствавъв връзка с прилагането на всяко право върху интелектуална собственост, както е посочено в настоящия раздел.

Страна по споразумението може да изключи патентите и защитата на неразгласената информация от обхвата на настоящия раздел.

ACTA/bg 11

2. Дотолкова, доколкото всяко гражданскоправно средство за защита може да бъде постановено в резултат на административно производство по същество на дело, всяка от страните по споразумението предвижда,подобни производства да съответстват по същество на принципите, изложени в настоящия раздел.

ЧЛЕН 8: Съдебни нареждания

1. Всяка от страните по споразумението предвижда при гражданските производства във връзка с прилагането на права върху интелектуална собственост нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят дадено лице да преустанови нарушение и, inter alia, да разпоредят на това лице или, когато е целесъобразно, на трето лице, който е под юрисдикцията на съответния съдебен орган, да попречи на влизането в търговските канали на стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост.

2. Независимо от другите разпоредби на настоящия раздел страните по споразумението могат да ограничат използването на наличните правни средства за зашита от страна на правителства или трети лица, оправомощени от тях, без разрешение от носителя на права, до заплащането на възнаграждение, при условие че страната по споразумението спазва разпоредбите на част II от споразумението ТРИПС, отнасящи се конкретно до подобно използване. В останалите случаи се прилагат правните средства за защита съгласно настоящия раздел, а там, където тези средства не съответстват на правото на дадена страна по споразумението, следва да са налице установителни съдебни решения и съответни обезщетения.

ACTA/bg 12

ЧЛЕН 9

Обезщетение за вреди

1. Всяка от страните по споразумението следва да предвиди възможността в гражданското производство във връзка с прилагането на права върху интелектуална собственост нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят нарушителят, който съзнателно или имайки достатъчно основания да знае за това, е извършил действие, с което са нарушени права, да заплати на носителя на правото обезщетение за вредите в размер, компенсиращ вредата, понесена от носителя на правото в резултат на нарушението. При определяне размера на вредите, понесени вследствие на дадено нарушение на права върху интелектуална собственост, съдебните органи на дадена страна по споразумението са оправомощени inter alia да вземат предвид всякакви законови мерки за компенсации, за които носителят на правата претендира, като те могат да включват пропуснати ползи, възстановяване на стойността на търгуваните в нарушение стоки или услуги, измерена по пазарни цени, или по препоръчителната продажна цена на дребно.

2. Най-малко в случаите на нарушение на авторски или сродните им права и фалшифициране на търговска марка всяка от страните по споразумениетопредвижда в гражданското производство нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят нарушителят да заплати на носителя на правата получените от нарушителя ползи, дължащи се нарушението. Страните по споразумението могат да установят презумпцията, че размерът на ползите се равнява на размера на вредите, посочени в параграф 1.

ACTA/bg 13

3. Поне по отношение на нарушенията на авторски или сродните им права, защитаващи творби, звукозаписи и изпълнения, и в случаите на фалшифициране на търговски марки всяка от страните по споразумението следва също така да създаде или да поддържа система, в която са предвидени един или няколко от следните елементи:

а) предварително определени обезщетения за вреди; или

б) презумпции1 за определяне на размер на вредите, достатъчен за компенсиране на носителя на правата за понесените вследствие на нарушението вреди; или

в) поне за случаите на нарушени авторски права — допълнителни обезщетения.

4. Когато дадена страна по споразумението предвижда правното средство за защита, посочено в параграф 3, буква а), или презумпциите, посочени в параграф 3, буква б), тя следва да гарантира, че или нейните съдебни органи, или носителят на правата имат правото да изберат посоченото средство за защита или посочените презумпции като алтернатива на средствата за защита, посочени в параграфи 1 и 2.

5. Всяка от страните по споразумението следва да предвиди възможността нейните съдебни органи да са разполагат с правомощието да постановят, когато е целесъобразно, при приключването на гражданското производство във връзка поне с нарушение на авторско или сродните му права или с търговски марки, загубилата правния спор страна да заплати на спечелилата спора страна съдебните разноски или такси и съответните адвокатски хонорари, или всякакви други разноски съгласно предвиденото в правото на въпросната страна по споразумението.

Презумпциите, посочени в параграф 3, буква б), могат да включват презумпция, че размерът на вредите е равен на: i) количеството на стоките, които нарушават правото върху интелектуална собственост на носителя на въпросното право, което в действителност е било прехвърлено на трети лица, умножено по размера на ползата за единица стока, която би била продадена от носителя на правото в случай че не е имало нарушение; или ii) възнаграждение за използване на права с разумен размер; или iii) фиксирана сума, изчислена най-малко въз основа на елементи като размера на възнагражденията за използване на права или таксите, които биха били дължими, ако нарушителят е поискал разрешение да използва въпросното право на интелектуална собственост.

ACTA/bg 14

ЧЛЕН 10 Други правни средства за защита

1. Поне по отношение на стоките, чието авторско право е било обект на пиратство, и стоките с фалшифицирани търговски марки всяка от страните по споразумението трябва да предвиди възможността при гражданското производство, по искане на носителя на правата, нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят унищожаването на такива стоки в нарушение, освен при изключителни обстоятелства, без предоставяне на каквато и да било компенсация.

2. Също така всяка от страните по споразумението трябва да предвиди, че нейните съдебни органи разполагат с правомощия да разпоредят материалите и инструментите, преобладаващо използвани за производството или създаването на стоките в нарушение, да бъдат унищожени или изведени извън търговските канали, без неоснователно отлагане и без каквато и да било компенсация, по начин, свеждащ до минимум риска от по-нататъшни нарушения.

3. Дадена страна по споразумението може да предвиди правните средства, описани в настоящия член, да бъдат изпълнени за сметка на нарушителя.

ACTA/bg 15

ЧЛЕН 11 Информация във връзка с нарушения

Без да се засяга правото на страните по споразумението относно предоставянето на привилегии, защитата на поверителността на източниците на информация или обработката на лични данни, всяка страна по споразумението предвижда възможността в гражданското производство във връзка с прилагането на права върху интелектуална собственост нейните съдебни органи да разполагат с правомощието, при обосновано искане от страна на носителя на правата, да постановят нарушителят или предполагаемият нарушител да предостави на носителя на правата или на съдебните органи, поне за целите на събирането на доказателствен материал, информацията от значение, съгласно предвиденото в нейните приложими законови и подзаконови актове, намираща се в притежанието или под контрола на нарушителя или предполагаемия нарушител. Тази информация може да включва информация относно всяко лице, участвало в който и да е аспект на нарушението или предполагаемото нарушение и относно средствата за производство или каналите за разпространение на създадените в нарушение или в предполагаемо нарушение стоки или услуги, включително идентифицирането на трети лица, за които се твърди, че са замесени в производството и разпространението на такива стоки или услуги, и относно техните канали за разпространение.

ACTA/bg 16

ЧЛЕН 12 Временни мерки

1. Всяка от страните по споразумението предвижда нейните съдебни органи разполагат с правомощието да постановяват прилагането на незабавни и ефективни временни мерки:

а) срещу лице или, когато е целесъобразно, трето лице, попадащо под юрисдикцията на съответния съдебен орган, за предотвратяване извършването на нарушение по отношение на право върху интелектуалната собственост и по-специално с цел възпрепятстване на влизането в търговските канали на стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост.

б) за обезпечение на съответните доказателства относно предполагаемото нарушение.

2. Всяка от страните по споразумението предвижда нейните съдебни органи да разполагат с правомощието по целесъобразност да приемат временни мерки inaudita altera parte, и по- специално когато всяко забавяне би нанесло непоправима вреда на носителя на правата или когато е налице очевиден риск да бъдат унищожени доказателства. В производствата, провеждани inaudita altera parte, всяка от страните по споразумението предоставя на своите съдебни органи правомощия да действат незабавно в случаите на искания за налагане на временни мерки и да вземат решения без неоснователно забавяне.

ACTA/bg 17

3. Поне по отношение на случаите на нарушение на авторски и сродните им права и фалшифициране на търговски марки всяка от страните по споразумението предвижда възможността в гражданското производство нейните съдебни органи да разполагат с правомощия да постановят изземване или друг вид задържане на съмнителните стоки, както и на материалите и инструментите от значение за извършването на нарушение и, поне за случаите на фалшифициране на търговски марки — на оригиналите или копия на писмените доказателства, свързани с нарушението.

4. Всяка от страните по споразумението предвижда нейните органи да разполагат с правомощия да изискат от заявителя във връзка с временните мерки да предостави всички приемливи налични доказателства, с цел да бъде подкрепено в достатъчна степен предположението, че правото на заявителя е нарушено или че подобно нарушение непосредствено предстои, както и да разпоредят на заявителя да осигури обезпечение или еквивалентна гаранция, достатъчни да защитят ответника и да предотвратят злоупотреба. Подобно обезпечение или еквивалентна гаранция не следва излишно да препятстват използването на процедури за въвеждане на такива временни мерки.

5. Когато временните мерки бъдат отменени или когато изгубят действието си поради някакво действие или бездействие от страна на заявителя, или когато впоследствие се установи, че не е имало нарушение на права върху интелектуална собственост, съдебните власти следва да бъдат оправомощени да разпоредят на заявителя, по искане на ответника, да предостави съответно обезщетение на ответника на евентуалната вреда, причинена от тези мерки.

ACTA/bg 18

РАЗДЕЛ 3 ГРАНИЧНИ МЕРКИ1, 2

ЧЛЕН 13 Обхват на граничните мерки3

По целесъобразност, в съответствие с нейната вътрешна система за защита на правата върху интелектуалната собственост и без да се засягат изискванията на споразумението ТРИПС, за да прилага ефективно правата върху интелектуалната собственост по границите, дадена страна по споразумението следва да се стреми да не допуска неоснователна дискриминация между различните права върху интелектуална собственост и да избягва създаването на препятствия пред законната търговия.

Когато дадена страна по споразумението е премахнала по същество всички мерки за контрол върху движението на стоките през границата ? с друга страна, с която тя образува част от митнически съюз, от нея не следва да се изисква да прилага разпоредбите на настоящия раздел по тази граница

Подразбира се, че не съществува задължение да се прилагат предвидените в настоящия раздел процедури по отношение на стоки, предлагани на пазара в друга страна от носителя на правото или с негово съгласие. Страните по споразумението се споразумяват, че патентите и защитата на неразгласена информация не попадат в обхвата на настоящия раздел.

ACTA/bg 19

ЧЛЕН 14 Малки пратки и личен багаж

1. Всяка от страните по споразумението включва в обхвата на приложение на настоящия раздел стоките с търговски характер, изпращани в малки пратки.

2. Дадена страна по споразумението може да изключи от обхвата на приложение на настоящия раздел малки количества стоки с нетърговски характер, съдържащи се в личния багаж на пътниците.

ЧЛЕН 15

Предоставяне на информация от носителя на правата

Всяка от страните по споразумението разрешава на своите компетентни органи да поискат от носителя на правата да предостави информация от значение, за да помогне на компетентните органи при налагането на граничните мерки, посочени в настоящия раздел. Дадена страна по споразумението може също така да разреши на носителя на правата да предостави информация от значение на нейните компетентни органи.

ACTA/bg 20

ЧЛЕН 16 Гранични мерки

1. Всяка от страните по споразумението приема или поддържа процедури във връзка с вноса и износа на пратки, съгласно които:

а) нейните митнически органи да могат да действат по своя инициатива за да спрат временно освобождаването на съмнителни стоки; както и

б) когато е целесъобразно, даден носител на права да може да поиска от нейните компетентни органи да спрат освобождаването на съмнителни стоки.

2. Всяка страна по споразумението може да приема или поддържа процедури по отношение на съмнителни стоки, които са транзитно преминаващи или са в други ситуации, когато стоките се намират под митнически контрол, при който:

а) нейните митнически органи да могат да действат по своя инициатива за да спрат временно освобождаването или да задържат съмнителни стоки; и

б) когато е целесъобразно, даден носител на права да може да поиска от нейните компетентни органи да спрат временно освобождаването или да задържат съмнителни стоки.

ACTA/bg 21

ЧЛЕН 17 Заявление от страна на носителя на правата

1. Всяка от страните по споразумението предвижда нейните компетентни органи да изискват от всеки носител на права, който поиска прилагането на процедурите съгласно член 16 („Гранични мерки“), параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), да предостави убедителни доказателства на компетентните власти за това, че според законодателството на страната, предвидила процедурите, е налице prima facie нарушение на неговото право върху интелектуалната собственост, както и да предостави достатъчно информация, с която би могло основателно да се очаква носителят на правото да разполага, за да могат съмнителните стоки да бъдат лесно разпознати от компетентните органи. Изискването за предоставяне на достатъчно информация не следва излишно да препятства използването на процедурите, описани в член 16 („Гранични мерки“), параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б).

2. Всяка от страните по споразумението предвижда възможността за подаване на заявления за спиране на освобождаването или за задържане на съмнителни стоки1, намиращи се под митнически контрол на нейната територия. Дадена страна по споразумението може да предвиди подобни заявления да се прилагат по отношение на повече на брой пратки. Дадена страна по споразумението може да предвиди възможността по искане на носителя на правата заявлението за спиране на освобождаването или за задържане на съмнителни стоки да може да се прилага по отношение на избрани входни и изходни пунктове, намиращи се под митнически контрол.

3. Всяка от страните по споразумението гарантира, че нейните компетентни органи уведомяват заявителя в рамките на приемлив срок дали са приели заявлението му. В случай че компетентните органи са приели заявлението, те също така уведомяват заявителя относно срока на валидност на заявлението.

Изискването за предвиждане на подобни заявления е свързано със задълженията за предвиждане на процедурите, посочени в член 16 („Гранични мерки“), параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б).

ACTA/bg 22

4. Дадена страна по споразумението може да предвиди в случаите, в които заявителят се е възползвал неправомерно от процедурите, описани в член 16 („Гранични мерки“), параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), или в случаите, в които е налице основателна причина, нейните компетентни органи да разполагат с правомощия да отхвърлят, да спрат дадено заявление или да го обявят за недействително.

ЧЛЕН 18 Обезпечение или еквивалентна гаранция

Всяка от страните по споразумението предвижда нейните компетентни органи да разполагат с правомощия да изискват от всеки носител на права, който поиска прилагането на процедурите, описани в член 16 („Гранични мерки“), параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), да предостави адекватно обезпечение или еквивалентна гаранция, достатъчни за да бъдат защитени ответникът и компетентните органи и да се предотвратят злоупотребите. Всяка от страните по споразумението предвижда подобно обезпечение или еквивалентна гаранция да не препятства излишно използването на описаните процедури. Дадена страна по споразумението може да предвиди възможността обезпечението да е под формата на депозит, предназначен да предпази ответника от евентуални загуби или вреди, дължащи се на спиране освобождаването или на задържане на стоките в случай, че компетентните органи установят, че стоките не са в нарушение. Дадена страна по споразумението може само при изключителни обстоятелства или въз основа на съдебно решение да разреши на ответника да придобие владение върху съмнителни стоки посредством внасяне на гаранция или друго обезпечение.

ACTA/bg 23

ЧЛЕН 19 Определяне на наличието на нарушение

Всяка от страните по споразумението приема или поддържа процедури, съгласно които нейните компетентни органи да могат да определят в рамките на разумен срок след започване на процедурите, описани в член 16 („Гранични мерки“), дали съмнителните стоки нарушават права върху интелектуална собственост.

ЧЛЕН 20 Средства за защита

1. Всяка от страните по споразумението предвижда нейните компетентни органи да разполагат с правомощието да разпореждат унищожаването на стоки вследствие установяване съгласно член 19 („Установяване на нарушение“) на това, че стоките са в нарушение. В случаите, в които такива стоки не бъдат унищожени, всяка от страните по споразумението гарантира, че, освен при изключителни обстоятелства, тези стоки се извеждат извън търговските канали, така че да се предотврати нанасянето на вреди на носителя на правата.

2. По отношение на стоките с фалшифицирани търговски марки не е достатъчно само да се отстрани незаконно поставената търговска марка, освен в изключителни случаи, за да се разреши пускането на стоките по търговските канали.

3. Дадена страна по споразумението може да предвиди нейните компетентни органи да разполагат с правомощието да налагат административни наказания въз основа на установяване съгласно член 19 („Установяване на нарушение“) на това, че стоките са в нарушение.

ACTA/bg 24

ЧЛЕН 21 Такси

Всяка от страните по споразумението предвижда никоя от таксите за подаване на заявление, за съхранение или за унищожаване, които трябва да бъдат събирани от компетентните ? органи във връзка с описаните в настоящия раздел процедури, да не препятства излишно прибягването до посочените процедури.

ЧЛЕН 22 Разгласяване на информация

Без да се засяга правото на страните във връзка с неприкосновеността на личния живот и поверителността на информацията:

а) дадена страна по споразумението може да оправомощи своите компетентни органи да предоставят на носителя на права информация за конкретни пратки със стоки, включително описание и количество на стоките, с цел да им бъде оказано съдействие в откриването на стоки в нарушение;

ACTA/bg 25

б) дадена страна по споразумението може да оправомощи своите компетентни органи да предоставят на носителя на права информация за стоки, която включва следното, като това изброяване не е изчерпателно: описание и количество на стоките, име и адрес на изпращача, вносителя, износителя или получателя, и, ако са известни, държава на произход на стоките и име и адрес на производителя на стоките, с цел да им бъде оказано съдействие за установяването съгласно член 19 („Установяване на нарушение“);

в) освен ако дадена страна по споразумението не е предоставила на компетентните си органи правомощията, описани в буква б), поне в случаите на внесени стоки, при които нейните компетентни органи са иззели съмнителните стоки или са извършили установяване съгласно член 19 („Установяване на нарушение“), че стоките са в нарушение, страната по споразумението оправомощава своите компетентни органи да предоставят на носителя на права, в срок от тридесет дни1 от изземването или установяването, информация за тези стоки, която включва следното, като това изброяване не е изчерпателно: описание и количество на стоките, име и адрес на изпращача, вносителя, износителя или получателя, и, ако са известни, държава на произход на стоките и име и адрес на производителя на стоките.

По смисъла на настоящия член „дни“ означава „работни дни“. ACTA/bg 26

РАЗДЕЛ 4 НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ СРЕДСТВА НА ПРИЛАГАНЕ

ЧЛЕН 23 Престъпни деяния

1. Всяка от страните по споразумението предвижда наказателни производства и наказания, които да се прилагат поне в случаите на умишлено фалшифициране на търговски марки или пиратство на авторски или сродни на тях права в търговски мащаби1. За целите на настоящия раздел дейностите, развивани в търговски мащаб, включват поне извършването на търговска дейност с цел извличането на пряка или непряка икономическа или търговска изгода.

2. Всяка от страните по споразумението предвижда наказателни производства и наказания, които да бъдат прилагани в случаите на умишлен внос2 и местна употреба в търговията и в търговски мащаб на етикети или опаковки3:

а) на които е поставена без разрешение търговска марка, която е идентична с или не може да бъде различена от търговска марка, регистрирана на нейна територия;

Всяка от страните по споразумението разглежда умишления внос или износ на стоки с фалшифицирани търговски марки или на стоки, чието авторско право е било обект на пиратство, в търговски мащаб като противоправно поведение, подлежащо на наказателноправни санкции съгласно настоящия член. Дадена страна по споразумението може да изпълнява задълженията си във връзка с вноса или износа на стоки с фалшифицирани търговски марки или на стоки, чието авторско право е било обект на пиратство, като определи разпространението, продажбата или предлагането на такива стоки в търговски мащаб като противоправна дейност, подлежаща на наказателноправни санкции.

Дадена страна по споразумението може да изпълнява задълженията си във връзка с вноса на етикети или опаковки посредством въвеждането на мерки по отношение на разпространението. Дадена страна по споразумението може да изпълнява задълженията си по настоящия параграф посредством въвеждането на наказателни производства и наказания, които да бъдат налагани при опит за извършване на престъпление по отношение на търговска марка.

ACTA/bg 27

б) които са предназначени за използване в търговията със стоки или във връзка с услуги, които са идентични със стоки или услуги, за които е регистрирана такава търговска марка.

3. Дадена страна по споразумението може да предвиди наказателни производства и наказаания за случаите, в които това е целесъобразно, във връзка с неразрешеното копиране на кинематографски произведения при прожектиране в зала за представяне на филми, която по принцип е публично достъпна.

4. Страна по споразумението, която е предвидила наказателни производства и наказания за деянията, посочени в настоящия член, гарантира наличието на наказателна отговорност за помагачество и подбудителство в своето право.

5. Всяка от страните по споразумението приема такива мерки когато е необходимо, в съответствие със своите правни принципи, с цел установяване на отговорността, която може да е наказателна, на юридически лица за деянията, посочени в настоящия член, за които страната предвижда наказателни производства и наказания. Такава отговорност не засяга наказателната отговорност на физическите лица, които са извършили престъпните деяния.

ACTA/bg 28

ЧЛЕН 24 Наказания

За деянията, посочени в член 23 („Престъпни деяния“), параграфи 1, 2 и 4, всяка от страните по споразумението предвижда санкции, които включват лишаване от свобода и/или глоби1, достатъчно големи, за да послужат като възпиращо средство за извършването на бъдещи нарушения, в съответствие с размера на наказанията, налагани за престъпления със сходна тежест.

ЧЛЕН 25 Изземване, конфискация и унищожаване

1. За деянията, посочени в член 23 („Престъпни деяния“), параграфи 1, 2, 3 и 4, за които дадена страна по споразумението е предвидила наказателни производства и наказания, съответната страна предвижда нейните компетентни органи да разполагат с правомощието да разпоредят изземване на стоки с предполагаемо фалшифицирана търговска марка или на стоки, чието авторско право е било обект на пиратство, свързаните с това материали и средства, използвани при извършването на предполагаемото деяние, писмени доказателства, свързани с предполагаемото деяние, и активите, получени в резултат на действието, с което са нарушени права, или придобити пряко или косвено чрез него.

2. Когато дадена страна по споразумението изисква идентифицирането на артикулите, които подлежат на изземване като условие за издаване на разпореждането, посочено в параграф 1, тази страна не изисква артикулите да бъдат описани по-подробно от необходимото за идентифицирането им за целите на изземването.

Предполага се, че не съществува задължение за страните да предвиждат възможността за паралелно прилагане на лишаване от свобода и налагане на парични глоби.

ACTA/bg 29

3. За деянията, посочени в член 23 („Престъпни деяния“), параграфи 1, 2, 3 и 4, за които дадена страна е предвидила наказателни производства и наказания, съответната страна предвижда нейните компетентни органи да разполагат с правомощието да разпоредят конфискуването или унищожаването на всички стоки с фалшифицирана търговска марка или на стоките, чието авторско право е било обект на пиратство. В случаите, в които стоките с фалшифицирана търговска марка или стоките, чието авторско право е било обект на пиратство, не бъдат унищожени, компетентните органи гарантират, че освен при изключителни обстоятелства, тези стоки се извеждат извън търговските канали, така че да се предотврати нанасянето на вреди на носителя на правата. Всяка от страните по споразумението гарантира, че конфискуването или унищожаването на такива стоки се извършва, без нарушителят да получи компенсация от каквото и да било естество.

4. За престъпленията, посочени в член 23 („Престъпни деяния“), параграфи 1, 2, 3 и 4, за които дадена страна по споразумението е предвидила наказателни производства и наказания, съответната страна предвижда нейните компетентни органи да разполагат с правомощието да разпоредят конфискуването или унищожаването на материалите и средствата, основно използвани при създаването на стоки с фалшифицирана търговска марка или стоки, чието авторско право е било обект на пиратство, и, поне в случаите на тежки престъпления, на всички активи, получени в резултат на действието, с което са нарушени права, или придобити пряко или косвено чрез него. Всяка от страните по споразумението гарантира, че конфискуването или унищожаването на такива материали, средства или активи се извършва, без нарушителят да получи компенсация от каквото и да било естество.

5. За деянията, посочени в член 23 („Престъпни деяния“), параграфи 1, 2, 3 и 4, за които дадена страна по споразумението е предвидила наказателни производства и наказания, съответната страна може да предвиди нейните съдебни органи да разполагат с правомощия да разпоредят:

а) изземването на активи, чиято стойност съответства на тази на активите, получени в резултат на действието, с което предполагаемо са нарушени права, или придобити пряко или косвено чрез него; както и

ACTA/bg 30

б) конфискуването на активи, чиято стойност съответства на тази на активите, получени в резултат на действието, с което са нарушени права, или придобити пряко или косвено чрез него.

ЧЛЕН 26 Наказателно правоприлагане ex officio

Всяка от страните по споразумението предвижда за случаите, в които това е целесъобразно, нейните компетентни органи да могат да действат по собствена инициатива за започването на разследване или образуване на наказателно производство във връзка с престъпните деяния, посочени в член 23 („Престъпни деяния“), параграфи 1, 2, 3 и 4, за които дадена страна по споразумението е предвидила наказателни производства и наказания.

ACTA/bg 31

РАЗДЕЛ 5

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЦИФРОВАТА СРЕДА

ЧЛЕН 27

Прилагане в цифровата среда

1. Всяка от страните по споразумението гарантира наличието на процедури за прилагане в своето законодателство, съгласно предвиденото в раздели 2 („Гражданскоправни средства на прилагане“) и 4 („Наказателноправни средства на прилагане“), които да позволяват ефективни действия срещу всякакво нарушение на права върху интелектуална собственост в цифровата среда, включително и на неотложни правни средства за защита за предотвратяване на нарушения, както и на правни средства за възпиране на всяко последващо нарушение.

2. В допълнение към разпоредбите на параграф 1, процедурите за прилагане на всяка страна се прилагат по отношение на нарушения на авторски или сродни на тях права, извършени посредством цифровите мрежи, което може да включва и незаконната употреба на средства за масово разпространение за целите на нарушението. Тези процедури се прилагат по такъв начин, че да се избегне създаването на препятствия пред законната дейност, включително и за електронната търговия и, в съответствие с правото на съответната страна по споразумението, да се спомогне за защитата на основни принципи като свобода на изразяване, право на справедлив процес и неприкосновеност на личния живот1.

Например, без да се засяга правото на дадена страна по споразумението, приемането или поддържането на режим, предвиждащ ограничения за отговорността или по отношение на наличните правни средства за защита срещу доставчици на онлайн услуги, като същевременно се осигурява защита на законните интереси на носителите на права.

ACTA/bg 32

3. Всяка от страните по споразумението се стреми да насърчава усилията за сътрудничество в рамките на бизнес общността, с цел ефективна борба с нарушенията по отношение на търговските марки и авторските или сродните на тях права, при същевременно запазване на законната конкуренция и, в съответствие със правото на съответната страна, защита на фундаментални принципи като свобода на изразяване, право на справедлив процес и неприкосновеност на личния живот.

4. Дадена страна по споразумението може да предвиди, в съответствие със своите законови и подзаконови норми, компетентните й органи да разполагат с правомощието да разпоредят на даден доставчик на онлайн услуги да предостави незабавно на носителя на правата информация, достатъчна за идентифициране на абонат, чийто достъп се предполага, че е бил използван за извършването на нарушение, когато носителят на правата е подал юридически допустима жалба, свързана с нарушение на права върху търговска марка или за нарушение на авторско или сродно право, и когато такава информация е необходима за целите на защитата или прилагането на тези права. Тези процедури се прилагат по такъв начин, че да се избегне създаването на препятствия пред законната дейност, включително пред електронната търговия и, в съответствие с правото на съответната страна по споразумението, да се спомогне за защитата на фундаментални принципи като свобода на изразяване, право на справедлив процес и неприкосновеност на личния живот.

5. Всяка от страните по споразумението осигурява адекватна правна защита и ефективни правни средства за случаите на заобикаляне на ефективни технологични мерки1, които се използват от автори, изпълнители или продуценти на звукозаписи във връзка с упражняването на правата им в техните творби, изпълнения или звукозаписи, и които ограничават действия по отношение на техните творби, изпълнения или звукозаписи, за които засегнатите автори, изпълнители или продуценти на звукозаписи не са предоставили разрешение или които не са разрешени от правото.

За целите на настоящия член „технологични мерки“ означава всяка технология, уред или компонент, който в нормалния ход на работата си е предназначен да предотврати или ограничи действия по отношение на произведения, изпълнения или звукозаписи, които не са разрешени от авторите, изпълнителите или продуцентите на звукозаписите, съгласно предвиденото в правото на съответната страна по споразумението. Без да се засяга обхватът на авторското право или сродните му права, предвидени в правото на съответната страна по споразумението, технологичните мерки се считат за ефективни, когато използването на защитените произведения, изпълнения или звукозаписи се контролира от авторите, изпълнителите или продуцентите на звукозаписите чрез прилагането на съответен контрол на достъпа или процес на защита като кодиране, смущаване (заглушаване) или на механизъм за контрол върху копирането, чрез който се постига целта за защита.

ACTA/bg 33

6. С цел да се осигури съответното ниво на правна защита и наличието на ефективните правни средства за защита, посочени в параграф 5, всяка от страните осигурява защита най- малко срещу:

а) в степента, в която такава е предвидена от нейното право:

  1. i) непозволено заобикаляне на ефективна технологична мярка, извършено съзнателно или като има достатъчно основания да се знае за това; и
  2. ii) публично разпространение посредством пускане на пазара на уред или продукт, включително компютърни програми, или на услуга, като средство за заобикаляне на ефективна технологична мярка; и


б) производството, вноса или разпространението на уред или продукт, включително компютърни програми, или предоставяне на услуга, който/която:

  1. i) има за основно предназначение или е произведен(а) за целите на заобикаляне на ефективна технологична мярка; или
  2. ii) има ограничено търговско значение извън целите за заобикаляне на ефективна технологична мярка.


При прилагането на параграфи 5 и 6 никоя от страните не е задължена да изисква устройството на даден продукт на битовата електроника, телекомуникационен или компютърен продукт, или устройството и подбора на части и компоненти за него, да са насочени към преодоляването на конкретна технологична мярка, ако продуктът по никакъв друг начин не нарушава приетите от нея мерки за прилагане на тези параграфи.

ACTA/bg 34

7. С цел защита на представената в електронна форма информация за режима на правата1 всяка от страните по споразумението осигурява адекватна правна защита и ефективни правни средства срещу лица, за които е известно, че без разрешение извършват някое от следните действия, като знаят, или по отношение на гражданскоправните средства за защита съществуват разумни основания да се счита, че знаят, че могат да предизвикат, позволят или подпомогнат осъществяването или прикриването на нарушение на авторски или сродни на тях права, а именно:

а) премахване или изменяне на представена в електронен вид информация за режима на правата;

б) разпространяване, осъществяване на внос с цел разпространение, излъчване в ефир, съобщаване или публично разпространение на копия от творби, изпълнения или звукозаписи, като знае, че представената в електронна форма информация за режима на правата е била премахната или изменена без разрешение.

8. Като предвижда адекватна правна закрила и ефективни правни средства съгласно разпоредбите на параграфи 5 и 7, дадена страна по споразумението може да приеме или да поддържа подходящи ограничения или изключения от мерките за изпълнение на разпоредбите на параграфи 5, 6 и 7. Задълженията, въведени с параграфи 5, 6 и 7, не засягат правата, ограниченията, изключенията или забраните по отношение на нарушения на авторски или сродни на тях права съгласно правото на дадена страна по споразумението.

По смисъла на настоящия член „информация за режима на правата“ означава: а) информация, която служи за идентифициране на произведението, изпълнението

или звукозаписа; автора на произведението, изпълнителя на изпълнението или продуцента на звукозаписа; или носителя на права върху произведението, изпълнението или звукозаписа;

б) информация за условията на използване на произведението, изпълнението или звукозаписа; или

в) всякакви номера или кодове, представящи информацията, описана в букви а) и б) по-горе;

когато някой от тези информационни елементи се прикрепва към копие на произведение, изпълнение или звукозапис или се изобразява във връзка с представянето или публичното разпространение на дадена творба, изпълнение или звукозапис.

ACTA/bg 35

ГЛАВА III ПРАКТИКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

ЧЛЕН 28 Експертен опит, информация и координация на местно равнище на прилагането

1. Всяка от страните по споразумението насърчава развиването на специализиран експертен опит в рамките на собствените си компетентни органи, отговорни за прилагането на правата върху интелектуалната собственост.

2. Всяка от страните по споразумението насърчава събирането и анализа на статистически данни и друга информация от значение относно нарушенията на права върху интелектуална собственост, както и набирането на информация относно най-добри практики за предотвратяване и борба с нарушенията.

3. Всяка от страните по споразумението по целесъобразност насърчава вътрешната координация и спомага за осъществяването на съвместни дейности на своите компетентни органи, отговорни за прилагането на правата върху интелектуалната собственост.

4. Всяка от страните по споразумението се стреми да насърчава по целесъобразност създаването и поддържането на формални и неформални механизми като консултативни групи, посредством които нейните компетентни органи могат да се запознаят с гледната точка на носителите на правата и други съответни заинтересовани лица.

ACTA/bg 36

ЧЛЕН 29 Управление на риска по границите

1. С цел да се увеличи ефективността на прилагането на правата върху интелектуалната собственост по границите, компетентните органи на дадена страна по споразумението могат:

а) да провеждат консултации със съответните заинтересовани лица и с компетентните органи на други страни по споразумението, отговорни за прилагането на правата върху интелектуалната собственост, с цел набелязване и борба със значими рискове и насърчаване на действия за смекчаването им; както и

б) да споделят информация с компетентните органи на другите страни по споразумението по отношение на прилагането на правата върху интелектуалната собственост по границите, включително споделяне на информация от значение за по-доброто идентифициране и набелязване за проверка на пратки, за които се предполага, че съдържат стоки в нарушение.

2. Когато дадена страна по споразумението изземе внесени стоки, които нарушават права върху интелектуална собственост, нейните компетентни органи могат да предоставят на страната на износ информацията, необходима за идентифициране на лицата и стоките, участващи в износа на иззетите стоки. Компетентните органи на страната на износ могат да предприемат действия срещу тези лица и изпращаните в бъдеще пратки в съответствие със законодателството на въпросната страна по споразумението.

ACTA/bg 37

ЧЛЕН 30 Прозрачност

С цел насърчаване на прозрачността при управлението на нейната система за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, всяка от страните по споразумението приема съответни мерки, в съответствие със своето право и политики, за публикуването или предоставянето по друг начин на информация за обществeността относно:

а) наличните процедури съгласно нейното право за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, нейните компетентни органи, отговорни за това прилагане и съществуващите звена за контакт, за оказване на съдействие;

б) съответните законови, подзаконови норми, влезли в сила съдебни решения и административни разпоредби с общо приложение, отнасящи се до прилагането на права върху интелектуална собственост; както и

в) нейните усилия за осигуряване на ефективна система за прилагане и защита на правата върху интелектуалната собственост.

ЧЛЕН 31 Обществена осведоменост

Всяка от страните по споразумението насърчава по целесъобразност приемането на мерки за засилване на обществената осведоменост относно значимостта на зачитането на правата върху интелектуалната собственост и относно вредното въздействие на нарушаването на правата върху интелектуалната собственост.

ACTA/bg 38

ЧЛЕН 32

Съображения от екологично естество при унищожаването на стоки в нарушение

Унищожаването на стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост, се извършва в съответствие със законовите и подзаконови актове в областта на опазването на околната среда на страната по споразумението, на чиято територия се извършва унищожаването.

ГЛАВА IV МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЧЛЕН 33 Международно сътрудничество

1. Всяка от страните по споразумението признава, че международното сътрудничество е от първостепенно значение за ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост и че то следва да бъде насърчавано без оглед на произхода на стоките в нарушение на права върху интелектуална собственост, на местонахождението или националността на носителя на правата.

ACTA/bg 39

2. С цел борба с нарушенията на права върху интелектуална собственост, по-специално фалшифицирането на търговски марки или пиратство на авторски или сродни на тях права, страните по споразумението насърчават, когато това е целесъобразно, сътрудничеството между своите компетентни органи, отговорни за прилагането на правата върху интелектуалната собственост. Подобно сътрудничество може да включва сътрудничество по правоприлагане в областта на наказателното право и граничните мерки, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.

3. Сътрудничеството по настоящата глава се провежда по начин, съвместим със съответните международни споразумения, и в съответствие със законите, политиките, разпределението на ресурсите и приоритетите по отношение на правоприлагането на всяка от страните по споразумението.

ЧЛЕН 34 Споделяне на информация

Без да се засягат разпоредбите на член 29 (Управление на риска по границите), всяка от страните по споразумението се ангажира да обменя с другите страни:

а) информация, която въпросната страна по споразумението събира съгласно разпоредбите на глава III („Практики по прилагане“), включително статистически данни и информация за най-добри практики;

б) информация относно нейните законови и подзаконови мерки, свързани със защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост; както и

в) друга информация, по целесъобразност и съгласно взаимните договорености.

ACTA/bg 40

ЧЛЕН 35 Изграждане на капацитет и техническа помощ

1. Всяка от страните по споразумението се ангажира да предоставя, при поискване и при взаимно договорени условия, помощ за изграждането на капацитет и техническа помощ за подобряване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост на други страни по настоящото споразумение и, когато е целесъобразно — на страните, които предстои да се присъединят към него. Изграждането на капацитет и техническата помощ могат да обхващат области като:

а) повишаване на обществената осведоменост относно правата върху интелектуалната собственост;

б) разработване и прилагане на вътрешно законодателство във връзка с прилагането на правата върху интелектуалната собственост;

в) обучение на длъжностни лица в областта на прилагането на правата върху интелектуалната собственост; както и

г) координирани дейности, провеждани на регионално и многостранно равнище.

2. Всяка от страните по споразумението се ангажира да работи в тясно сътрудничество с другите страни и, когато е целесъобразно, с други партньори, които не са страни по настоящото споразумение, за целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1.

ACTA/bg 41

3. Дадена страна по споразумението може да изпълнява дейностите, описани в настоящия член, съвместно със съответните организации от частния сектор или международни организации. Всяка от страните по споразумението се стреми да избягва ненужното припокриване на дейностите, описани в настоящия член, с други дейности по международно сътрудничество.

ГЛАВА V ИНСТИТУЦИОНАЛНА УРЕДБА

ЧЛЕН 36 Комитет по ACTA

1. Страмоте по споразумението създават Комитет по ACTA. Всяка от страните е представена в Комитета.

2. Комитетът: а) извършва преглед на прилагането и на действието на настоящото споразумение; б) разглежда въпроси във връзка с развитието на настоящото споразумение;

в) разглежда всички предложени изменения в настоящото споразумение в съответствие с член 42 („Изменения“);

ACTA/bg 42

г) взема решения, в съответствие с параграф 2 от член 43 („Присъединяване“), за условията на присъединяване към настоящото споразумение на който и да е член на СТО; и

д) разглежда всякакви други въпроси, отнасящи се до прилагането и действието на настоящото споразумение.

3. Комитетът може да взема решения за:

а) създаването на ad hoc комитети или работни групи, които да подпомагат Комитета в изпълнението на неговите отговорности съгласно параграф 2 или да подпомагат страните, които предстои да се присъединят към споразумението, при поискване от тяхна страна в процеса на присъединяването им към настоящото споразумение в съответствие с член 43 („Присъединяване“);

б) искане на съвет от неправителствени лица или групи;

в) отправяне на препоръки във връзка с прилагането и действието на настоящото споразумение, включително посредством одобряване на ръководни насоки за най- добри практики в това отношение;

г) споделяне на информация и най-добри практики с трети страни относно намаляването на нарушенията по отношение на правата върху интелектуалната собственост, включително на техники за идентифициране и мониторинг на пиратството и фалшифицирането; и

д) предприемане на други действия в изпълнение на своите функции.

ACTA/bg 43

4. Всички решения на Комитета се вземат с консенсус, освен ако Комитетът с консенсус реши друго. Счита се, че Комитетът е взел решение по поставен пред него въпрос с консенсус, ако нито една от страните по споразумението, присъстващи на заседанието, на което решението е прието, не направи формално възражение срещу предложеното решение. Работният език на Комитета е английски и документите, изготвяни в процеса на неговата работа, са на английски език.

5. Комитетът приема свой процедурен правилник в разумен срок след влизане в сила на настоящото споразумение и приканва подписалите страни, които не са страни по настоящото споразумение, да участват в обсъжданията на този процедурен правилник в рамките на Комитета. Процедурният правилник:

а) се отнася до въпроси като председателството и домакинството на заседанията и изпълнението на организационни задачи от значение за настоящото споразумение и неговото действие; и

б) също така може да се отнася до въпроси като предоставянето на статут на наблюдател и всякакви други въпроси, които Комитетът счете за необходими за своето добро функциониране.

  1. Комитетът може да изменя процедурния правилник.
  2. Независимо от разпоредбите на параграф 4, през първите пет години след влизането в


сила на настоящото споразумение, решенията на Комитета за приемане или изменяне на процедурния правилник се вземат с консенсус от страните и подписалите страни, които не са страни по настоящото споразумение.

ACTA/bg 44

8. След изтичане на срока, посочен в параграф 7, Комитетът може да приема или изменя процедурния правилник с консенсус на страните по настоящото споразумение.

9. Независимо от разпоредбите на параграф 8, Комитетът може да реши, че приемането или изменянето на конкретно правило или процедура изисква консенсус на страните и подписалите страни, които не са страни по настоящото споразумение.

10. Комитетът заседава най-малко веднъж годишно, освен ако самият той не реши друго. Първото заседание на Комитета се провежда в рамките на разумен срок след влизане в сила на настоящото споразумение.

11. За по-голяма яснота се приема, че Комитетът не следва да упражнява контрол или надзор върху правоприлагането на национално или международно равнище или в областта на наказателното разследване на конкретни случаи на нарушаване на права върху интелектуална собственост.

12. Комитетът се стреми да избягва ненужното припокриване на своите дейности с други усилия, полагани на международно равнище във връзка с прилагането на правата върху интелектуалната собственост.

ACTA/bg 45

ЧЛЕН 37 Звена за контакт

1. Всяка от страните определя звено за контакт, което да работи за улесняване на контактите между страните по споразумението по всички въпроси от обхвата на настоящото споразумение.

2. По искане на друга страна по споразумението, звеното за контакт на дадена страна може да посочи подходяща институция или длъжностно лице, до които може да бъде адресирано запитването на отправилата запитване страна, и което при необходимост може да окаже съдействие за улесняване на контактите между съответните институция или длъжностно лице и отправилата запитване страна по споразумението.

ЧЛЕН 38 Консултации

1. Дадена страна по споразумението може да поиска писмено провеждането на консултации с друга страна по споразумението по всеки въпрос, отнасящ се до изпълнението на настоящото споразумение. Страната, до която е адресирана молбата, следва да се отнесе с внимание към искането, да предостави отговор и да осигури адекватна възможност за провеждане на консултации.

ACTA/bg 46

2. Консултациите, включително и конкретните позиции, заемани от страните участнички в консултациите, остават поверителни и не накърняват правата или позициите на която и да е от страните по споразумението в което и да е друго производство, включително и в производства в рамките на Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, съдържаща се в приложение 2 към Споразумението за СТО.

3. Страните по споразумението, които участват в консултациите могат по взаимно съгласие да уведомяват Комитета за резултата от проведените между тях съгласно настоящия член консултации.

ACTA/bg 47

ГЛАВА VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 39 Подписване

Настоящото споразумение остава открито за подписване от страна на участниците в преговорите за сключването му1 и от страна на всеки друг член на СТО, за което участниците могат да се съгласят с консенсус, от 1 май 2011 г. до 1 май 2013 г.

Австралия, Република Австрия, Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Република Естония, Европейският съюз, Нова Зеландия, Федерална република Германия, Република Гърция, Ирландия, Кралство Испания, Италианската република, Канада, Република Кипър, Република Корея, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Кралство Нидерландия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Полша, Република Португалия, Румъния, Република Сингапур, Словашката република, Република Словения, Съединените американски щати, Република Унгария, Република Финландия, Френската република, Чешката република, Конфедерация Швейцария, Кралство Швеция и Япония.

ACTA/bg 48

ЧЛЕН 40 Влизане в сила

1. Настоящото споразумение влиза в сила тридесет дни след датата на депозиране на шестия инструмент за ратификация, приемане или одобрение от страна на тези от подписалите страни, които са депозирали съответните си инструменти за ратификация, приемане или одобрение.

2. Настоящото споразумение влиза в сила за всяка от подписалите го страни, депозирали своя инструмент за ратификация, приемане или одобрение, след депозирането на шестия инструмент за ратификация, приемане или одобрение, тридесет дни след датата на депозиране от страна на тази подписала страна на съответния ? инструмент за ратификация, приемане или одобрение.

ЧЛЕН 41

Оттегляне

Дадена страна по споразумението може да се оттегли от настоящото споразумение с писмено нотифициране до депозитаря. Оттеглянето поражда действие 180 дни след датата, на която депозитарят получи нотифицирането.

ACTA/bg 49

ЧЛЕН 42 Изменения

1. Дадена страна по споразумението може да предложи на Комитета изменения в настоящото споразумение. Комитетът решава дали да представи предложеното изменение пред страните за ратификация, приемане или одобрение.

2. Всяко изменение влиза в сила деветдесет дни след датата, на която всички страни са депозирали съответните си инструменти за ратификация, приемане или одобрение пред депозитаря.

ЧЛЕН 43 Присъединяване

1. След изтичането на срока, предвиден в член 39 (Подписване), всеки член на СТО може да подаде заявление за присъединяване към настоящото споразумение.

  1. Комитетът взема решение относно условията за присъединяването на всеки кандидат.
  2. Споразумението влиза в сила за кандидата тридесет дни след датата на депозиране на


инструмента за неговото присъединяване, въз основа на условията за присъединяване, посочени в параграф 2.

ACTA/bg 50

ЧЛЕН 44

Текстове на споразумението

Настоящото споразумение се подписва в един единствен екземпляр на английски, испански и френски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

ЧЛЕН 45 Депозитар

Депозитар на настоящото споразумение е правителството на Япония.

Етикети: , ,