УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Национален филмов центърПриет с ПМС № 97 от 13.05.2004 г., обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г., бр. 14 от 14.02.2006 г., в сила от 14.02.2006 г.; изм. с Решение № 1699 от 15.02.2006 г. на ВАС на РБ – бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 24.02.2006 г. ; изм., бр. 17 от 19.02.2008 г., в сила от 1.02.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 103 от 2.12.2008 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, наричана по-нататък „агенцията“, както и редът за работа на Националния съвет за кино и експертните комисии към изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 2. Агенцията е администрация към министъра на културата – юридическо лице със седалище София и с адрес бул. Княз Дондуков 2А.
Чл. 3. Агенцията:
1. подпомага създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина;

2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;

3. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия и по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавните помощи във връзка с държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

4. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) предоставя на министъра на финансите информация в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за държавните помощи във връзка с държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;

6. (отм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.);

7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на правата в областта на филмовата индустрия в страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показването на филми и ги прави публично достояние;

10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) посредничи при сключването на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;

11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) съдейства за защита на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;

12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) упражнява продуцентските права върху български филми, когато такива са й предоставени по закон или с договор;

13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;

14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на Закона за филмовата индустрия или възложени от министъра на културата;

15. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) подпомага дейността на Бюро МЕДИЯ – България.
Чл. 4. (1) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.

(2) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.

(3) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. такси, събирани по Закона за филмовата индустрия;

2. глоби и имуществени санкции по Закона за филмовата индустрия;

3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са й предоставени по закон или с договор;

4. приходи по изпълнението на договори за финансиране на производството, разпространението и показването на филми и други аудио-визуални произведения;

5. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) средства от международни фондове и програми;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;

7. (предишна т. 6, доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) дарения и завещания;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) лихви по депозитите на собствени средства;

9. (предишна т. 8, доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.

(4) Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат:

1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;

2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;

3. средствата за издръжка на агенцията.
Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок 5 години.

(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност в направление „Социални, стопански и правни науки“ или „Изкуства“ и най-малко с 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което е:

1. едноличен търговец, собственик или съдружник в търговски дружества, управител, прокурист или член на съвети на търговски дружества или кооперации;

2. член на органи на управление, контрол или надзор на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, или което получава под каквато и да е форма възнаграждение от тях, с изключение на случаите на участие като представител на държавата.

(5) Изпълнителният директор:

1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с другите държавни институции;

2. представлява агенцията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

3. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

4. изготвя и представя на министъра на културата ежегоден отчет за дейността на агенцията;

5. носи отговорност за управлението на бюджета на агенцията и за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;

6. определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;

7. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание, работните заплати, вътрешните правила за работна заплата, както и други вътрешни правила, възложени с нормативен акт;

8. назначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на държавните служители в агенцията;

9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;

10. участва в разработването на стратегии, планове и програми за насърчаване на филмовата индустрия;

11. участва в работни групи, консултативни и други органи и в международни организации;

12. представя на министъра на културата Национална програма за развитие на филмовата индустрия;

13. съвместно с Националния съвет за кино предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;

14. назначава консултативно-експертните органи по чл. 8, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия;

15. определя размера на държавното подпомагане в областта на филмопроизводството, разпространението и показването на филми;

16. издава визи за разпространение и/или показване на филми на територията на Република България;

17. упълномощава длъжностните лица за установяване на административните нарушения по глава седма от Закона за филмовата индустрия;

18. осъществява и други дейности по управлението на агенцията.

(6) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай ръководен служител на агенцията.
Чл. 6. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.
Чл. 7. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика и професионалните сдружения и юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.
Чл. 8. (1) Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация и е организирана в две дирекции.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2008 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 14 щатни бройки.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Разпределението на общата численост на персонала по ал. 2 е посочено в приложение № 1.
Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.).
Чл. 10. Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл. 11. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“.

(2) Дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“:

1. осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация;

2. организира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в агенцията;

3. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;

4. координира участието на агенцията в проекти по линия на външно (небюджетно) финансово съдействие;

5. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, в т.ч. процесуалното представителство по дела, по които агенцията е страна;

6. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и други документи по Кодекса на труда и по Закона за държавния служител;

7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;

8. дава становища по законосъобразността на проектите на издаваните от изпълнителния директор индивидуални административни актове;

9. дава становища по проекти на международни договори и спогодби в областта на филмовото производство;

10. изготвя и съгласува договори, по които агенцията е страна, включително при упражняване на продуцентските права върху българските филми;

11. участва в работни групи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;

12. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) води единен публичен регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

13. организира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

14. разработва вътрешни правила, възложени с нормативен акт, в т. ч. по труда и работната заплата на персонала на агенцията, в съответствие с действащото законодателство в страната;

15. изготвя длъжностните характеристики и предлага определянето на индивидуалния размер на работните заплати на служителите;

16. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията с оборудване и консумативи;

17. осигурява внедряването и техническата поддръжка, обновяването на информационните и комуникационните средства и технологии, в т. ч. програмното осигуряване, електронна поща и интернет;

18. организира текущите и основните ремонти на помещенията, ползвани от агенцията.
Чл. 12. Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при осъществяване на неговите правомощия.
Чл. 13. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Координация на филмовата индустрия“.

(2) Дирекция „Координация на филмовата индустрия“:

1. координира и организира държавното подпомагане на създаването, разпространението и показването на български филми в страната и в чужбина;

2. изработва и организира процедури за класиране на филмови проекти за държавно подпомагане;

3. осъществява контрол на разходваните средства от държавното подпомагане на производството, разпространението и показването на филми и международни копродукции;

4. предлага и изпълнява програма за представяне на българското кино в чужбина;

5. разработва и съдейства за реализирането на схеми за финансово подпомагане представянето на български филми в чужбина;

6. организира национални и международни фестивали и панорами в страната;

7. поддържа и развива сътрудничеството с международни организации и със сродни организации в чужбина;

8. организира упражняването на продуцентските права върху българските филми, когато такива са предоставени на агенцията;

9. осъществява националното представителство в програми и фондове на Съвета на Европа и Европейския съюз и в регионални организации;

10. осъществява координацията с Бюро Медиа;

11. организира процедура за национална номинация на български филми за Академия „Оскар“;

12. събира, обработва и предоставя информация за производството, разпространението и показването на филми на заинтересувани лица и организации;

13. събира и обработва информацията за средностатистическите бюджетни разходи за игрални, документални и анимационни филми;

14. участва в обсъждането на рамкови споразумения и дава становища, свързани с възнагражденията в областта на филмопроизводството;

15. подпомага дейността на консултативно-експертните органи по чл. 8, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия;

16. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.
Глава трета

КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИ ОРГАНИ
Чл. 14. (1) Към изпълнителния директор се създават и действат следните консултативно-експертни органи:

1. Национален съвет за кино;

2. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) национални художествени комисии по:

а) игрално кино;

б) документално кино;

в) анимационно кино;

3. Национална комисия за категоризация на филми;

4. Национална техническа комисия;

5. Финансова комисия.

(2) Членовете на органите по ал. 1, с изключение на представителите на агенцията, не са служители на агенцията.

(3) Дейността на органите по ал. 1 се обслужва от административните звена на агенцията.

(4) Членовете на органите по ал. 1 нямат право да разгласяват информация, свързана с предоставените им за разглеждане въпроси.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Членовете на органите по ал. 1, т. 2 и 5 не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на Закона за филмовата индустрия.
Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се състои от 12 членове – лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност в направление „Изкуства“ или „Социални, стопански и правни науки“ и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия.

(2) Националният съвет за кино:

1. разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на агенцията Национална програма за развитие на филмовата индустрия;

2. съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;

3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор на агенцията проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.

(3) Националният съвет за кино се свиква на заседания от изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на съвета.

(4) Заседанията се председателстват от определен от изпълнителния директор член на съвета, който организира и ръководи провеждането на заседанията.

(5) Заседанията се провеждат при предварително определен от изпълнителния директор дневен ред. Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред в срок до една седмица преди провеждане на заседанието.

(6) Заседанията са редовни, когато присъстват 3/4 от членовете на съвета.

(7) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове.

(8) Решенията се вписват в протокол, който се подписва от всички присъствали на заседанието членове.

(9) Членовете на Националния съвет за кино с изключение на представителя на агенцията получават възнаграждение в размер 40 лв. за всяко редовно проведено заседание, на което са присъствали.
Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 103 от 2008 г.) (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 членове, 8 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията.

(2) Националните художествени комисии се свикват на заседания със заповед на изпълнителния директор на агенцията, когато има постъпили филмови проекти за държавно подпомагане при обявен конкурс по чл. 28 и 30а от Закона за филмовата индустрия, отговарящи на изискванията на приложение № 2, и в срок 15 дни при постъпили проекти по чл. 31 от Закона за филмовата индустрия.

(3) Конкурсните сесии се провеждат, както следва:

1. две редовни сесии за игрално кино със заседания на Националната художествена комисия по игрално кино в последния понеделник на май и ноември;

2. две редовни сесии за документално и научно-популярно кино със заседания на Националната художествена комисия по документално кино в първия понеделник на април и октомври;

3. две редовни сесии за анимационно кино със заседания на Националната художествена комисия по анимационно кино в първата сряда на април и октомври;

4. четири извънредни сесии за проекти по чл. 31 от Закона за филмовата индустрия;

5. една сесия за проекти, които са копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват, в последната седмица на октомври.

(4) Заседанията на съответната комисия се председателстват от определен от изпълнителния директор член на комисията, който организира и ръководи провеждането на заседанията.

(5) Заседанието е редовно, когато присъстват всички членове на комисията.

(6) Националната художествена комисия обсъжда всеки от постъпилите проекти и членовете й попълват оценъчна карта за всеки проект съгласно приложение № 3, като писмено мотивират оценките си.

(7) Националната художествена комисия класира филмовите проекти, събрали повече от 50 на сто от общия брой точки по оценъчните карти по приложение № 3, като оценките от оценъчните карти се сумират, без да се включват най-високата и най-ниската от тях. Сборът се дели на 7 и получената средна оценка по всеки критерий се отбелязва в обобщената оценъчна карта за проекта съгласно приложение № 4.

(8) Националната художествена комисия определя с мотивирано решение проектите, получили над 70 на сто от максималния брой точки от обобщената оценъчна карта, и ги предлага на изпълнителния директор на агенцията за издаване на заповед по чл. 30, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия.

(9) Решението по ал. 8 е окончателно.

(10) Решението се вписва в протокол, който се подписва от всички членове.

(11) Протоколът се предава на изпълнителния директор в 3-дневен срок от изготвянето му и се оповестява на видно място в сградата на агенцията.

(12) Членовете на националните художествени комисии с изключение на представителите на агенцията получават възнаграждение в размер 50 лв. за всеки разгледан филмов проект.

(13) Стенограмата от обсъждането, оценъчните карти по ал. 6 и 7 и решението по ал. 8 се публикуват на интернет страницата на агенцията в срок 15 дни считано от датата на заседанието на съответната Национална художествена комисия.

(14) Списък със спечелилите конкурса проекти заедно с техните анотации и информация за контакт с продуцентите на тези филми се публикува на интернет страницата на агенцията.

(15) Информацията по ал. 13 и 14 се публикува със съгласието на продуцента на съответния филм.
Чл. 17. (Изм. с Решение № 1699 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 43 от 2008 г.) (1) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на филмопроизводството, от които:

1. четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

2. представител на Българската национална телевизия;

3. представител на Министерството на културата;

4. представител на агенцията.

(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за филмовата индустрия и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за филмопроизводство, за разпространение, за промоция и за кинопоказ.

(3) Представителят на агенцията изпълнява функциите на секретар.

(4) Финансовата комисия се свиква на заседание от изпълнителния директор:

1. (доп. – ДВ, бр. 103 от 2008 г.) по всеки отделен проект, класиран от националните художествени комисии за игрално, документално и анимационно кино и определен в заповедта по чл. 30, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия;

2. по предложение на секретаря при постъпило предложение по чл. 32 и 34 от Закона за филмовата индустрия.

(5) Заседанието е редовно, когато присъстват 5-има членове, като задължително присъстват представителят на агенцията, представителят на Министерството на културата и двама представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.

(6) Финансовата комисия извършва експертна оценка и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното финансово подпомагане за:

1. филмовите проекти, класирани от съответната национална художествена комисия;

2. филмовите проекти за международна копродукция;

3. проекти за подпомагане разпространението и/или показването на филми;

4. проекти за целево финансиране на международната промоция на български филми.

(7) При извършване на експертната оценка комисията чрез секретаря може да изисква и да събира допълнителни доказателства, необходими за експертната оценка, както от вносителя на проекта, така и от лицата, издали документ, представен от вносителя на проекта.

(8) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове.

(9) Решенията се вписват в протокол, който се подписва от всички присъствали на заседанието членове.

(10) Комисията предава протокола на изпълнителния директор в деня на заседанието.

(11) Членовете на финансовата комисия с изключение на представителите на агенцията получават възнаграждение в размер 30 лв. за всеки разгледан проект за държавно подпомагане на заседанието, на което са присъствали.
Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове.

(2) Националната комисия за категоризация на филми предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показване на територията на Република България.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от:

1. представител на Министерството на културата;

2. представител на Министерството на образованието и науката;

3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;

4. представител, определен от агенцията;

5. психолог.

(4) Представителят на агенцията във всеки от съставите на комисията изпълнява функциите на секретар.

(5) Националната комисия за категоризация на филми се свиква на заседание от секретаря в 7-дневен срок от получаване на редовно оформено искане за издаване на виза за разпространение и/или показване на филм.

(6) Заседанието се насрочва за датата, посочена в искането на заявителя.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Заседанието е редовно, когато присъстват 5-има членове от състава на комисията, като задължително присъстват психолог, представител, определен от Националния съвет за кино, представителят на Министерството на културата, представителят на Министерството на образованието и науката и представителят на агенцията.

(8) Комисията определя категорията на филма съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия, като отчита и определената категория на филма в страната производител, ако това не е Република България.

(9) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове от състава на комисията.

(10) Решенията се вписват в протокол и се съобщават на заявителя на филма в срок 3 дни. Заявителят на филма може да направи възражение пред изпълнителния директор на агенцията в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

(11) При постъпило възражение изпълнителният директор изисква становище от друг състав на комисията, който се произнася в 3-дневен срок от получаване на възражението.

(12) Определената категория на филма за разпространение в киносалони се запазва в случаите, когато същият филм се разпространява в идентична версия на видеоносител и/или DVD.

(13) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Членовете на Националната комисия за категоризация на филми с изключение на представителите на агенцията получават възнаграждение в размер 8 лв. за всеки категоризиран филм на заседанието, на което са присъствали.
Чл. 19. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Комисията се състои от 5-има членове, от които двама експерти по изображение, двама експерти по звук и един експерт по кино- и видеотехника.

(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на Закона за филмовата индустрия.

(3) Комисията се свиква на заседания от изпълнителния директор.

(4) Заседанията се председателстват от определен от изпълнителния директор в заповедта за назначаване член на комисията, който организира и ръководи провеждането на заседанията.

(5) Заседанието е редовно, когато присъстват всички членове на комисията.

(6) Решенията на комисията съдържат мотивирано заключение за съответствието на филма с техническите изисквания за изображение, звук, кино- и видеотехника.

(7) Решенията на комисията се вписват в протокол, който в 3-дневен срок се предоставя на изпълнителния директор на агенцията.

(8) Членовете на Националната техническа комисия получават възнаграждение в размер 30 лв. за всяко редовно проведено заседание.
Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 20. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

(3) Редът за образуване и движение на служебните преписки се определя в Инструкция за документооборота в агенцията, утвърдена от изпълнителния директор.
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор разпределя преписките с резолюция, която съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(2) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.
Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.
Чл. 23. (1) Служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните си задължения.

(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител. Видът на предметната награда се определя в заповедта на изпълнителния директор, с която лицето се награждава.
Чл. 24. Работното време на агенцията е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 6, ал. 2 и чл. 15 от Закона за филмовата индустрия и чл. 55 от Закона за администрацията.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на Министерския съвет от 15 юни 2005 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

(ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Навсякъде в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 42 от 2004 г.), думите „министъра на културата“ и „Министерството на културата“ се заменят съответно с „министъра на културата и туризма“ и „Министерството на културата и туризма“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на Министерския съвет от 31 януари 2006 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Навсякъде в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите „министъра на културата и туризма“ и „Министерството на културата и туризма“ се заменят съответно с „министъра на културата“ и „Министерството на културата“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 75 на Министерския съвет от 21 април 2008 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

§ 3. В § 1, т. 2, буква „б“ влиза в сила от 1 януари 2009 г.