Договор на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право

Договор на Световната организация за интелектуална собственост за авторското правоМинистерство на културата

Държавен вестник брой: 58

Година: 2007

Орган на издаване: Министерство на културата

Дата на обнародване: 20.07.2007

Преамбюл
Договарящите се страни,

Като желаят да развиват и поддържат закрилата на правата на авторите върху техните произведения на литературата и изкуството по възможно най-ефективен и еднакъв начин,
Като признават необходимостта от въвеждането на нови международни правила и изясняването на тълкуването на определени съществуващи правила, за да се осигури адекватно разрешаване на въпросите, поставени от новото икономическо, социално, културно и технологично развитие,
Като признават силното въздействие на развитието и събирането на информационните и комуникационните технологии върху създаването и използването на произведенията на литературата и изкуството,
Като подчертават изключителното значение на закрилата на авторското право като стимул в литературното и художественото творчество,
Като признават необходимостта от поддържане на баланс между правата на авторите и интереса на по-голямата част от обществеността, най-вече в образованието, изследванията и достъпа до информация, както са посочени в Бернската конвенция,
се споразумяха за следното:

Отношение към Бернската конвенция

Член 1
(1) Този договор е специално споразумение по смисъла на член 20 от Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения по отношение на договарящите се страни, които са държави от Съюза, установен с тази конвенция. Този договор няма връзка с други договори, освен с Бернската конвенция, нито накърнява права и задължения по други договори.
(2) Нищо в този договор не дерогира съществуващи задължения, които договарящите се страни имат една към друга съгласно Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения.
(3) По-долу „Бернска конвенция“ се отнася до Парижкия акт от 24 юли 1971 г. на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения.
(4) Договарящите се страни се придържат към членове 1 до 21 и приложението към Бернската конвенция.(2)

Обхват на закрилата на авторското право

Член 2
Закрилата на авторското право се простира върху изразите, а не върху идеите, процедурите, методите на действие или математически концепции като такива.

Прилагане на членове 2 – 6 от Бернската конвенция

Член 3
Договарящите се страни прилагат с необходимите промени разпоредбите на членове от 2 до 6 от Бернската конвенция по отношение на закрилата, предвидена в този договор.(3)

Компютърни програми

Член 4

Компютърните програми се закрилят като литературни произведения по смисъла на член 2 от Бернската конвенция. Такава закрила се прилага спрямо компютърни програми независимо от начина и формата, в която са изразени.(4)

Компилации от данни (бази данни)

Член 5
Компилации от данни или друг материал в каквато и да е форма, които поради подбора или подреждането на съдържанието им представляват интелектуални творения, се закрилят като такива. Тази закрила не се простира върху самите данни или материали и не накърнява никакви авторски права върху данните или материала, включени в компилацията.(5)

Право на разпространение

Член 6
(1) Авторите на произведения на литературата и изкуството имат изключителното право да разрешават предоставянето на неограничен кръг от лица на оригинала и копия от техните произведения чрез продажба или друго прехвърляне на собствеността върху тях.
(2) Нищо в този договор не засяга свободата на договарящите се страни да определят условията, ако има такива, съгласно които изчерпването на правото по параграф 1 се прилага след първата продажба или друго прехвърляне на собствеността на оригинала или копие от произведението с разрешението на автора.(6)

Право на отдаване под наем

Член 7
(1) Автори на:
(i) компютърни програми;
(ii) кинематографски произведения; и
(iii) произведения, включени в звукозаписи, определени в националното право на договарящите се страни, имат изключителното право да разрешават отдаването под наем с търговска цел на оригинали или копия от тези произведения на неограничен кръг от лица.
(2) Параграф 1 не се прилага:
(i) в случай на компютърни програми, при които самата програма не е основен обект на отдаване под наем; и
(ii) в случай на кинематографски произведения, освен ако такова отдаване под наем с търговска цел е довело до широко разпространено копиране на такива произведения, като накърняват материално изключителното право на възпроизвеждане.
(3) Независимо от разпоредбите на параграф 1 договаряща се страна, която на 15 април 1994 г. е имала и продължава да има действаща система за справедливо възнаграждение на авторите за отдаването под наем на копия от техните произведения, включени в звукозаписи, може да поддържа тази система при условие, че отдаването под наем с търговска цел на произведения, включени в звукозаписи, не води до материално увреждане на изключителното право на възпроизвеждане на авторите.(7), (8)

Право на публично съобщаване

Член 8
Без да се накърняват разпоредбите на членове 11, параграф 1, (ii), 11а, параграф 1, (i) и (ii), 11б, параграф 1, (ii), членове 14, параграф 1, (ii) и 14 а, параграф 1 от Бернската конвенция, авторите на произведения на литературата и изкуството имат изключителното право да разрешават публичното съобщаване на техните произведения по жичен или безжичен път, включително да предоставят публично техните произведения по такъв начин, по който за неограничен кръг от лица да е възможно да имат достъп до тези произведения от място и по време, индивидуално избрани от тях.(9)

Срок на закрила на фотографски произведения

Член 9
По отношение на фотографските произведения договарящите се страни няма да прилагат разпоредбите на член 7, параграф 4 от Бернската конвенция.

Ограничения и изключения

Член 10
(1) Договарящите се страни могат в националното си законодателство да предвидят ограничения или изключения от правата, предоставени на авторите на произведения на литературата и изкуството по този договор, в определени специални случаи, които не противоречат на нормалното използване на произведението и не накърняват неоснователно законните интереси на автора.
(2) Договарящите се страни при прилагането на Бернската конвенция ограничават всякакви ограничения или изключения от правата, предвидени от този договор, до определени специални случаи, които не противоречат на нормалното използване на произведението и не накърняват без основание законните интереси на автора.(10)

Задължения относно технологични мерки

Член 11
Договарящите се страни осигуряват адекватна правна закрила и ефективни правни средства за защита срещу заобикалянето на технологичните мерки, които се използват от авторите във връзка с упражняването на техните права по този договор или Бернската конвенция и които ограничават онези действия по отношение на техните произведения, които не са разрешени от съответните автори или не са разрешени от закона.

Задължения относно информацията за управление на права

Член 12
(1) Договарящите се страни осигуряват адекватни и ефективни правни средства за защита срещу всяко лице, което съзнателно извърши което и да е от следните действия, като знае, или по отношение на гражданските средства за защита, като има основателни причини да знае, че това може да въздейства, способства, улесни или прикрие нарушението на което и да е право по този договор или Бернската конвенция:
(i) отстраняване или изменяне на всякаква електронна информация за управление на права без разрешение;
(ii) разпространение, внасяне за разпространение, излъчване или публично съобщаване без разрешение на произведения или копия от произведения, като се знае, че електронната информация за управление на права е била отстранена или изменена без разрешение.
(2) Изразът „информация за управление на права“, използван в този член, означава информация, която идентифицира произведението, неговия автор, носителя на всякакво право върху произведението, или информация за сроковете и условията на използване на произведението и всякакви номера или кодове, които представляват такава информация, когато някой от елементите на информацията е свързан с копие от произведение или се появява във връзка със съобщаването на произведението на неограничен кръг от лица.(11)

Прилагане във времето

Член 13
Договарящите се страни прилагат разпоредбите на член 18 от Бернската конвенция към цялата закрила, предвидена в този договор.

Разпоредби относно упражняването на правата

Член 14
(1) Договарящите се страни се задължават да приемат в съответствие с тяхното законодателство мерките, необходими за осигуряването на прилагането на този договор.
(2) Договарящите се страни осигуряват наличието на процедури за принудително изпълнение в тяхното законодателство, които да позволят ефективни действия срещу нарушенията на права, предмет на този договор, включително ефективни и бързи правни средства за предотвратяване на нарушения и правни средства за възпиране от по-нататъшни нарушения.

Събрание

Член 15
(1) а) Договарящите се страни провеждат събрание.
б) Всяка договаряща се страна се представлява от един делегат, който може да бъде подпомаган от заместници, съветници и експерти.
в) Разноските за всяка делегация се поемат от договарящата се страна, която е назначила делегацията. Събранието може да поиска от Световната организация за интелектуална собственост (наричана по-долу „СОИС“) да предостави финансова помощ за улесняване на участието на делегациите на договарящите се страни, които се считат за развиващи се страни в съответствие с установената практика на Общото събрание на Обединените нации или които са страни в преходен период по пътя към пазарната икономика.
(2) а) Събранието се занимава с въпроси, засягащи поддържането и развитието на този договор, както и неговото прилагане и действие.
б) Събранието изпълнява функцията, възложена му съгласно член 17, параграф 2 относно приемането на определени междуправителствени организации за страна по този договор.
в) Събранието решава свикването на дипломатическа конференция за ревизирането на този договор и дава необходимите инструкции на Генералния директор на СОИС за подготвянето на такава дипломатическа конференция.
(3) а) Всяка договаряща се страна, която е държава, има право на един глас и гласува само от свое име.
б) Всяка договаряща се страна, която е междуправителствена организация, може да участва в гласуването вместо нейните държави членки с брой гласове, равен на броя на държавите членки, които са страни по този договор. Междуправителствена организация не може да участва в гласуването, ако някоя от нейните държави членки упражнява правото си на глас и обратното.
(4) Събранието заседава на обикновена сесия веднъж на всеки две години след свикване от Генералния директор на СОИС.
(5) Събранието установява свои собствени процедурни правила, включително свикването на извънредни сесии, изискванията за кворум и при условията на този договор изискуемото мнозинство за различните видове решения.

Международно бюро

Член 16
Международното бюро на СОИС изпълнява административните задачи, отнасящи се до договора.

Изисквания за придобиване на качеството на страна по договора

Член 17
(1) Всяка държава – членка на СОИС, може да стане страна по този договор.
(2) Събранието може да реши да приеме всяка междуправителствена организация да стане страна по този договор, която декларира, че е компетентна и има свое законодателство, което е задължително за всички държави членки по въпроси, обхванати от този договор, и че е надлежно овластена в съответствие с международните процедури да стане страна по договора.
(3) Европейската общност, след като направи декларацията по предходния параграф на Дипломатическата конференция, приела този договор, може да стане страна по него.

Права и задължения по договора

Член 18
В съответствие със специфичните разпоредби в противен смисъл на този договор всяка договаряща се страна има всички права и поема всички задължения по договора.

Подписване на договора

Член 19
Този договор е открит за подписване до 31 декември 1977 г. от всяка държава – членка на СОИС, и от Европейската общност.

Влизане в сила на договора

Член 20
Този договор влиза в сила три месеца след депозирането при Генералния директор на СОИС на 30 инструмента за ратификация или присъединяване от държави.

Ефективна дата на присъединяване към договора

Член 21
Този договор обвързва:
(i) 30-те страни по член 20 от датата, на която този договор е влязъл в сила;
(ii) всяка друга държава след изтичането на трите месеца от датата, на която държавата е депозирала нейния инструмент при Генералния директор на СОИС;
(iii) Европейската общност след изтичането на три месеца след депозирането на нейния инструмент за ратификация или присъединяване, ако такъв инструмент е бил депозиран след влизането в сила на договора в съответствие с член 20, или три месеца след влизането в сила на договора, ако такъв инструмент е бил депозиран преди влизането в сила на този договор;
(iv) всяка друга междуправителствена организация, която е приета да стане страна по този договор, от изтичането на три месеца след депозирането на нейния инструмент за присъединяване.

Без резерви по договора

Член 22
Не се допускат резерви по този договор.

Денонсиране на договора

Член 23
Този договор може да се денонсира от всяка договаряща се страна чрез нотификация, адресирана до Генералния директор на СОИС. Всяко денонсиране ще има действие една година от датата, на която Генералният директор на СОИС е получил нотификацията.

Езици на договора

Член 24
(1) Този договор е подписан в един оригинал на английски, арабски, китайски, френски, руски и испански език, като всички версии на тези езици са еднакво автентични.
(2) Официален текст на всеки език, различен от посочените в параграф 1, се установява от Генералния директор на СОИС по молба на заинтересована страна след консултиране с всички заинтересовани страни. За целите на този параграф „заинтересована страна“ означава всяка държава – членка на СОИС, чийто официален език или някои от официалните й езици се има предвид, и Европейската общност и всяка друга международна организация, която може да стане страна по този договор, ако един от официалните й езици се има предвид.

Депозитар

Член 25
Генералният директор на СОИС е депозитар на този договор.

________________________

(1) Влизане в сила: 6 март 2002 г.
Източник: Международното бюро на СОИС.
Бележка. Общите декларации на Дипломатическата конференция, която прие договора (Дипломатическата конференция на СОИС по определени въпроси на авторското право и сродните му права), относно определени разпоредби на Договора за авторско право са възпроизведени в бележките по-долу.
(2) Обща декларация относно член 1, параграф 4: Правото на възпроизвеждане, посочено в член 9 от Бернската конвенция, и разрешените изключения въз основа на него напълно се прилага в дигитална среда и в частност при използване на произведения в дигитална форма. Съхраняването на закриляно произведение в дигитална форма в електронната среда се смята, че представлява възпроизвеждане по смисъла на член 9 от Бернската конвенция.
(3) Обща декларация относно член 3: Смята се, че при прилагането на член 3 от този договор изразът „държава на Съюза“ в членове от 2 до 6 от Бернската конвенция трябва да се разбира, че се отнася до договаряща се страна по договора при прилагането на тези членове от конвенцията с оглед на закрилата, предвидена по този договор. Смята се също, че изразът „държава извън Съюза“ в тези членове на Бернската конвенция при същите обстоятелства ще се разбира като отнасяне до държава, която не е договаряща се страна по този договор, и че „тази конвенция“ в член 2, параграф 8, 2а, параграфи 2, 3, 4 и 5 от Бернската конвенция се разбира, че се отнасят до Бернската конвенция и този договор. Най-после смята се, че позоваването на членове от 3 до 6 в Бернската конвенция на „гражданин на една от държавите на Съюза“, когато тези членове се прилагат към този договор, означава по отношение на междуправителствена организация, която е договаряща се страна по този договор, гражданин на една от страните, която е член на тази организация.
(4) Обща декларация относно член 4: Обхватът на закрила на компютърните програми по член 4 от този договор, разглеждан с член 2, е съвместим с член 2 от Бернската конвенция и съпоставим със съответните разпоредби на Споразумението ТРИПС.
(5) Обща декларация относно член 5: Обхватът на закрила на компилациите от данни (базите данни) по член 5 от този договор, разглеждан с член 2, е съвместим с член 2 от Бернската конвенция и е съпоставим със съответните разпоредби на Споразумението ТРИПС.
(6) Обща декларация относно членове 6 и 7: Изразите „копия“ и „оригинал и копия“, като предмет на правото на разпространение и правото на наем в посочените членове, както са използвани в тях, се отнасят изключително до записани копия, които могат да бъдат пуснати в оборот като материални обекти.
(7) Обща декларация относно членове 6 и 7: Изразите „копия“ и „оригинал и копия“, като предмет на правото на разпространение и правото на наем в посочените членове, както са използвани в тях, се отнасят изключително до записани копия, които могат да бъдат пуснати в оборот като материални обекти.
(8) Смята се, че задължението относно член 7, параграф 1 не изисква от договаряща се страна да предвиди изключителното право на наем с търговска цел за автори, които по силата на закон на договарящата се страна не са гарантирали права по отношение на звукозаписи. Смята се, че това задължение съответства на член 14, параграф 4 от Споразумението ТРИПС.
(9) Смята се, че само предоставянето на материални улеснения за способстването или осъществяването на едно съобщаване не води само по себе си до съобщаване по смисъла на този договор или на Бернската конвенция. Смята се по-нататък, че нищо в член 8 не изключва договаряща се страна да прилага член 11а, параграф 2.
(10) Обща декларация относно член 10: Смята се, че разпоредбите на член 10 позволяват на договарящите се страни да пренесат и подходящо да разпрострат в дигитална среда ограниченията и изключенията в техните национални закони, които са били разглеждани като приемливи по Бернската конвенция. По същия начин тези разпоредби трябва да бъдат разбирани като позволяващи на договарящите се страни да предвидят нови ограничения и изключения, които са подходящи в дигитална среда.
(11) Обща декларация относно член 12: Смята се, че позоваването на „нарушаване на каквото и да е право, обхванато от този договор или Бернската конвенция“, включва както изключителни права, така и правата на възнаграждение.
Смята се също, че договарящите се страни няма да се позовават на този член, за да създават или въвеждат системи за управление на права, които биха имали за резултат налагането на формалности, които не са позволени от Бернската конвенция или по този договор, като пречат на свободното движение на стоки или препятстват упражняването на права по този договор.