Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския

Обект на закрила в ЗАПСП чл.3, ал.1 са фотографски произведения и произведения, създадени по начин аналогичен на фотографския.

Според българския тълковен речник терминът „фотография” означава отразяване на образи, фигури и др. върху светлочувствителна лента, хартия и др. и закрепване на това отражение с помощта на специални оптически апарати.

Съществуват три вида фотография.

 • Художествена фотография включва портретни фотографии, живописни фотографии, рекламни фотографии.
 • Журналистическа фотография отразяваща важни събития и обекти с обществено значение.
 • Научна фотография свързана с нуждите на науката и образованието.

Притежател на авторско право върху фотографски произведения

Авторско право върху фотографското произведение принадлежи на фотографа.

Авторското право върху портрети принадлежи на фотографа.

Съществуват някои специфични ситуации възникващи за фотографите, които ЗАПСП също е уредил. Това са следните случаи:

 • когато фотографското произведение е създадено в рамките на трудово правоотношение, работодателят има право да използва произведението без съгласието и без заплащане на допълнително възнаграждение на автора;
 • авторското право при фотографско произведение създадено по поръчка принадлежи на автора;
 • поръчващия има право да използва произведението без разрешението на автора, за целта, за която е било поръчано;
 • авторът на поръчано произведение няма право да предлага същото произведение или части от него за публикуване в други издания, както и за излъчване по безжичен път преди публикуване от издателя. Тези ограничения отпадат след като минат 15 дни за вестниците и 3 месеца за списанията.

Икономически права на фотографите/ Фотографски произведения

 • възпроизвеждане на фотографското произведение;
 • разпространение на фотографското произведение;
 • публично показване на фотографското произведение;
 • предлагане по електронен път на фотографското произведение;
 • внос и износ на фотографското произведение