Компютърни програми

Компютърните програми се закрилят от авторското право. Авторското право защитава оригиналното авторово изразяване т.е. компютърната програма като „литературно произведение”. Основният код може да бъде видян като литературна творба, която изразява идеите на софтуерните инженери. Бинарният код, четим от компютър също се смята за литературна творба и следователно се закриля от авторското право. Една съществена разлика отличава компютърните програми от останалите творби. Текстовете, звуците и графиките на другите творби са пасивни, докато компютърните програми са активни, т.е. има спор доколко закона за авторско право е подходящ за тяхната закрила. Компютърните програми могат да се защитят с патенти или като търговска тайна, като промишлен дизайн, както и чрез локаут на програмите, и използване на кодиращ метод.

Икономическите права на авторите на компютърни програми

  • възпроизвеждането на компютърната програма;
  • разпространение на компютърната програмата;
  • излъчване на компютърната програма по безжичен път или предаването им чрез кабел;
  • преработка на компютърната програма;
  • превеждане на компютърната програма на друг език (приложимостта на това право е спорна);
  • представянето и разпространението на компютърната програма по електронен път

Повече информация относно компютърни програми  и авторското право може да откриете тук.

[xa_acc style=“xa-style1″ ][xa_slide title=“Колективно управление в дигитална среда“ icon=“check“]

Навлизането на дигиталните мрежи като най- мощното средство за предаване на творби революционизира сектора на колективното управление, който от своя страна бързо трябва да се адаптира към тези промени. В отговор на това CISAC създаде единна информационна система CIS. Това е система за управление на правата на авторите използваща свързани база данни. Базата данни позволява творбите и техните автори да бъдат идентифицирани прецизно, в резултат на което да има пълен мониторинг на тези творби. Създадена да работи  в дигитална среда CIS е система за стандартизиране на информацията чрез други подсистеми. Тези подсистеми включват IPI (информация на заинтересованите страни), WID база данни за творбите), TIS (териториална информационна система), IDA (система, която съдържа информация за права върху аудио-визуални творби), която е свързана с  ISAN (база данни за звукови носители и звукозаписи), които позволяват на ОКУП на авторите да идентифицират музикални творби чрез средствата на стандартизирана информация.  Според определението на  CISAC това са серия от инструменти, с които се създава строителният план на глобалната система на колективно управление на авторското право, главно чрез стандартизирането на обмяната на информация между членовете на ОКУП.

СОИС разработва програма за развиващите се държави, чиято специфична цел е оборудването на ОКУП с компютри. СОИС разработва стандартен софтуер за ОКУП на тези страни с цел ОКУП да станат напълно самостоятелни и независими при управлението на правата на техните членове.

В света на Интернет управлението на права доби нов смисъл. Закриляните творби сега се дигитализират, компресират, могат да се копират, изтеглят и качват в мрежата, на което и да е място по света. Нарастващата сила на Интернет дава възможност за масово използване на закриляни от авторското и сродно право творби. Възможността за изтегляне от мрежата на части от книга или слушането на записана музика в дигиталното пространство е реалност. Тази ситуация установи огромни предизвикателства към притежателите на права, ползвателите и организациите за колективно управление. Много от тези организации са създали и развиват системи за доставки на информация онлайн свързана с лицензирането на творби, мониторинг на употреби, и събирането на възнагражденията от такива употреби. Тези дигитални информационни системи зависят от развитието и употребата на уникални системи от числа и кодове, които са въплътени например в дискове и позволяват идентифицирането на ползвателите.

В областта на колективното управление на музикални творби някои ОКУП подписват реципрочни споразумения целящи да предлагат на ползвателите глобални лицензи за употребата на закриляна музика по интернет. Интернет лицензите в световен мащаб осигуряват механизъм за обезпечаване на правилната дистрибуция на лицензионни такси на автори, композитори или музикални издатели.

Това развитие доведе до реален прогрес за колективното управление на музикални творби, за които се издават лицензи, които нямат териториални ограничения. ОКУП на авторите със сигурност ще трябва да оторизират интернет провайдерите на съдържание, които от своя страна да могат да използват музикалният репертоар онлайн срещу заплащане на определени такси на ОКУП. Такива споразумения съдържат някои правила за разпределение на възнагражденията. ОКУП на авторски и сродни права със сигурност ще печелят от ефективността на дигиталната технология, особено със създаването на компютърни програми, които да имат достъп до дигитални системи.

[/xa_slide][/xa_acc]