Закон за националният дарителски фонд „13 века България“

Обн. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Националният дарителски фонд „13 века България“, наричан по-нататък „фонда“, е юридическо лице със седалище София.

Чл. 2. Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

Чл. 3. За постигане на целите си фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на фонда или са резултат от дейността на фонда по чл. 13, т. 2.

Чл. 4. Националният дарителски фонд „13 века България“ гарантира изпълнението на волята на дарителите.

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Дейността на фонда се осъществява чрез централно управление и регионални поделения.

(2) Централното управление на фонда се състои от органи на управление и администрация.

(3) Структурата и организацията на дейност на регионалните поделения на фонда се определят от управителния съвет.

Чл. 6. Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда се състои от девет членове, в това число председател.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Членове на управителния съвет по право са министърът на културата, министърът на здравеопазването, министърът на образованието, младежта и науката и министърът на труда и социалната политика. По предложение на министър-председателя Министерският съвет избира един от тях за председател на управителния съвет.

(3) При невъзможност на министрите да присъстват на заседание на управителния съвет по изключение те могат да бъдат замествани от заместник-министри, упълномощени от тях.

(4) Изпълнителният директор и членовете на управителния съвет, извън определените по ал. 2, се избират от Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

(5) Мандатът на изборните членове на управителния съвет и на изпълнителния директор е 4 години.

(6) Изборните членове на управителния съвет и изпълнителният директор се освобождават предсрочно:

1. по тяхна писмена молба, отправена до Министерския съвет;

2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;

5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;

6. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при смърт.

(7) При предсрочно освобождаване на изборен член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член.

Чл. 8. (1) Управителният съвет:

1. управлява и се разпорежда с имуществото на фонда;

2. приема дарения и завещания или отказва такива, когато са направени с неприемливи условия или в противоречие с целите на фонда;

3. взема решения за постъпили дарения, когато дарителската воля е станала неосъществима;

4. приема годишния бюджет на фонда;

5. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на Министерския съвет и на Сметната палата;

6. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.)

7. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда;

8. създава и закрива по предложение на изпълнителния директор регионални поделения на фонда и определя техния териториален обхват, седалище, функции и структура;

9. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) взема решение за командироване на своите членове в чужбина и на изпълнителния директор.

(2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Управителният съвет приема правила за организацията и дейността на фонда.

Чл. 9. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж в месеца.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет или по инициатива на една трета от членовете му.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Заседанията на управителния съвет са редовни, когато присъстват най-малко две трети от членовете му. Изпълнителният директор участва в заседанията на управителния съвет без право на глас.

(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от най-малко 5 гласа.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Избираемите членове на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна работна заплата за страната.

(2) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от управителния съвет.

Чл. 11. Председателят на управителния съвет:

1. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) предлага дневен ред за заседанията на управителния съвет или одобрява предложенията за дневен ред, направени от другите членове или от изпълнителния директор;

2. председателства заседанията на управителния съвет;

3. посочва член от управителния съвет, в случай на отсъствие на председателя, да председателства заседанието;

4. сключва договор за управление с изпълнителния директор;

5. командирова членовете на управителния съвет в чужбина въз основа на решение на управителния съвет.

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Изпълнителният директор:

1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице;

2. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) организира дейността на фонда, осъществява оперативното му ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му правомощия от управителния съвет;

3. организира работата по получаването на дарения, съхраняването и използването им съобразно волята на дарителите и целите на фонда;

4. организира провеждането на заседанията на управителния съвет;

5. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;

6. изготвя проекта на годишния план за работата на фонда и го представя за одобряване от управителния съвет;

7. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда;

8. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет структурата на фонда;

9. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на фонда;

10. публикува информация в централен ежедневник за годишния отчет за дейността на фонда, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него;

11. утвърждава щатното разписание на служителите на фонда;

12. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда;

13. определя състава на регионалните поделения на фонда.

(2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) При предсрочно освобождаване на изпълнителния директор в едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира на негово място нов изпълнителен директор за срок до края на мандата на освободения директор. До избирането му функциите на изпълнителен директор се изпълняват от член на управителния съвет, определен от управителния съвет с мнозинство три четвърти от всички членове.

(3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Изпълнителният директор отговаря за имуществените вреди, които е причинил виновно на фонда.

Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I.
Имущество

Чл. 13. Имуществото на фонда се образува от:

1. дарения и завещания в полза на фонда;

2. приходи от управлението на имуществото на фонда;

3. приходи от благотворителни акции, кампании за набиране на средства, спомоществователства и други пожертвования;

4. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) субсидия от централния бюджет, определена със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Раздел II.
Финансиране и издръжка

Чл. 14. Фондът за постигане на целите на дейността си:

1. набира средства;

2. кандидатства с проекти пред български, чуждестранни и международни финансиращи институции;

3. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получава субсидия от централния бюджет.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Издръжката на дейността и имотите на фонда, както и разходите по изпълнението на волята на дарителите се осигуряват за сметка на приходите от управлението на имуществото на фонда и отпуснатите от бюджета средства, освен ако волята на дарителя или закон предвиждат друго.

(2) За издръжката на фонда могат да се използват само средства от:

1. приходи от управлението и стопанисването на имуществото, като: постъпления от лихви; реализирани приходи от държавни ценни книжа; дивиденти и ликвидационни дялове; наеми и други;

2. отчисления върху постъпили дарения в съответствие с волята на дарителя;

3. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) субсидията по чл. 13, т. 4.

Чл. 16. (1) Набраните във фонда средства се разходват за:

1. изпълнение на волята на дарителите, когато тя съответства на целите на фонда;

2. администриране реализацията на даренията.

(2) Фондът не разпределя печалба.

Чл. 17. (Нов – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Дейността на фонда се контролира от Сметната палата.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Фондът е собственик на имуществото, придобито при условията и по реда на Постановление № 21 на Министерския съвет от 1983 г. за създаване условия за развитие и задълбочаване на идеите и целите на 13-вековния юбилей на българската държава (обн., ДВ, бр. 53 от 1983 г.; изм., бр. 17 от 1987 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 13 от 1992 г., бр. 13 и 70 от 1993 г., бр. 68 от 1994 г., бр. 1 и 24 от 1995 г.).

§ 2. (1) Министерският съвет избира нов управителен съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

(2) До избирането на нов управителен съвет неговите функции се изпълняват от назначените от министър-председателя досегашни органи.

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

––––––––-

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 25 януари 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2005 Г.)
§ 8. (1) Мандатът на заварения управителен съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“ се прекратява с избиране на нов управителен съвет, но не по-късно от един месец след влизане в сила на този закон.

(2) В срока по ал. 1 Министерският съвет избира председателя на управителния съвет и изпълнителния директор на фонда.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНA ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)
§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 99. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)
§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

 

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.