ДИРЕКТИВА 96/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

директиваЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по- специално член 57, параграф 2, и членове 66 и 100а от него,
като взеха предвид предложението на Комисията
като взеха предвид мнението на Икономическия и социален комитет
в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора

 • като имат предвид, че базите данни понастоящем са недостатъчно закриляни във всички държави-членки по законодателството в сила; като имат предвид, че там, където съществува такава закрила, има различни параметри;
 • като имат предвид, че такива различия в правната закрила на базите данни, предлагана от законодателството на държавите-членки, има непосредствени отрицателни последици върху функционирането на вътрешния пазар по отношение на бази данни и особено върху свободата на физическите и юридическите лица да предоставят стоки и услуги чрез базите данни on-line на основата на хармонизирани правни договорености в Общността; като имат предвид, че такива различия биха могли да се проявят още по-изразено, когато държавите-членки въведат ново законодателство в тази сфера, която понастоящем придобива нарастващо международно значение;
 • като имат предвид, че съществуващите различия, които водят до нарушаване на функционирането на вътрешния пазар следва да бъдат отстранени и да не се допусне появата на нови такива, докато различия, които не засягат съществено функционирането на вътрешния пазар или развитието на информационния пазар в рамките на Общността не е необходимо да бъдат отстранявани или предотвратявани;
 • като имат предвид, че съществува авторскоправна закрила на бази данни в различни форми в държавите-членки, съобразно законодателството или съдебната практика; и като имат предвид, че ако различията на законодателството в обхвата и условията на закрила останат между държавите-членки, такива нехармонизирани права върху интелектуалната собственост могат да попречат на свободното движение на стоки и услуги в Общността;
 • като имат предвид, че авторското право остава подходяща форма на изключително право за авторите, които създават бази данни;
 • като имат предвид, че въпреки това, при липса на режим на хармонизация относно нелоялната конкуренция или на съдебна практика по тази материя, е необходимо да бъдат предприети други допълнителни мерки, за да се възпрепятства неразрешено извличане и/или повторно използване на съдържанието на бази данни;
 • като имат предвид, че създаването на бази данни изисква инвестиране на значителни човешки, технически и финансови ресурси, докато такива бази данни могат да бъдат достъпни или копирани за нищожна част от разноските, необходими за самостостоятелното им съставяне;
 • като имат предвид, че неразрешеното извличане и/или повторното използване на съдържанията на бази данни представляват действия, които могат да имат сериозни икономически и технически последици;
 • като имат предвид, че базите данни са съществено средство за развитието на информационния пазар в Общността; като имат предвид, че това средство може да бъде използвано и в много други сфери;
 • като имат предвид, че експоненциалното нарастване в Общността и в света на количеството информация, създавана и обработвана годишно във всички сектори на търговията и индустрията, изисква инвестиране във всички държави-членки в съвременни системи за обработка на информация;
 • като имат предвид, че понастоящем съществува много голям дисбаланс в равнището на инвестиране в сектора бази данни, както между държавите-членки, така и между Общността и най-големите производители на бази данни трети страни;
 • като имат предвид, че такова инвестиране в модерни системи за обработка и съхраняване на информация няма да може да се осъществи в Общността, ако не се въведе стабилен и уеднаквен режим на правна закрила на правата на производителите на бази данни;
 • като имат предвид, че настоящата директива закриля сборниците, понякога наричани „компилации“ от произведения, данни или други материали, които са подредени, съхранени и достъпни по електронен, електромагнитен или електрооптичен или подобни на тях начини;
 • като имат предвид, че закрилата по настоящата директива трябва да се разпростре и да обхване неелектронните бази данни;
 • като имат предвид, че критериите, използвани за определяне дали дадена база данни трябва да бъде закриляна от авторско право, трябва да бъдат определени от факта доколко подборът или подреждането на съдържанието на базата данни представляват авторско собствено интелектуално творение; като имат предвид, че такава закрила трябва да обхване структурата на базата данни;
 • като имат предвид, че никакъв друг критерий освен оригиналност, в смисъл на авторско собствено интелектуално творение, не трябва да се прилага с оглед признаването на базата данни за авторскоправна закрила, и в частност не трябва да се прилагат никакви естетически или качествени критерии;
 • като имат предвид, че изразът „база данни“ трябва да се разбира като съвкупност от литературни, художествени, музикални или други сборници от произведения или сборници от други материали като текстове, звуци, изображения, цифри, факти и данни; като имат предвид, че той трябва да обхваща сборници от самостоятелни произведения, данни или други материали, които са системно или методично подредени и могат да бъдат достъпни по индивидуален начин; като имат предвид, че запис на аудиовизуално, филмово, литературно или музикално произведение като такова не попада в обхвата на настоящата директива;
 • като имат предвид, че настоящата директива не накърнява свободата на авторите да решават дали или по какъв начин ще разрешават техните произведения да бъдат включени в база данни, и в частност дали предоставяното разрешение да бъде изключено или не; като имат предвид, че закрилата на бази данни от особеното право не може да засяга съществуващи права върху тяхното съдържание и като имат предвид, че особено когато даден автор или носител на сродно право разреши някои от неговите произведения или обекти да бъдат включени в база данни, по силата на договор за неизключително право, трета страна може да използва тези произведения или обекти, при условие че поиска съгласие от автора или носителя на сродно право, без особеното право на производителя на базата данни да и бъде противопоставимо да стори това, при условие че тези произведения или обекти не се извличат от базата данни, нито се използват повторно на тази основа съответно;
 • като имат предвид, че като правило компилацията от няколко записа на музикални изпълнения върху компактдиск не попада в обхвата на настоящата директива, поради това, че като компилация тя не отговаря на изискванията за авторскоправна закрила и понеже не представлява достатъчно значителна инвестиция, за да и бъде признато особеното право;
 • като имат предвид, че закрилата на настоящата директива може да се прилага и към материали, необходими за оперирането или консултирането на някои бази данни като тезауруси и индексни системи;
 • като имат предвид, че закрилата, предвидена в настоящата директива, се отнася и до бази данни, в които произведения, данни или други материали са били подредени системно и методично; като имат предвид, че не е необходимо тези материали да са материално съхранени по организиран начин;
 • като имат предвид, че електронни бази данни по смисъла на настоящата директива могат да включват устройства като СД РОМ и СД ЛИ;
 • като имат предвид, че изразът „база данни“ не може да бъде разпрострян върху компютърни програми, използвани за производството или оперирането на база данни, които са закриляни от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 г. за правна закрила на компютърни програми[4]_;
 • като имат предвид, че наемът и заемът на бази данни в областта на авторското право и сродните му права се регулират изключително от Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 г. за правото на наем и правото на заем и някои сродни права в областта на интелектуалната собственост[51;
 • като имат предвид, че срокът на авторско право е вече регулиран от Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. за хармонизиране срока на закрила на авторските и някои сродни права[61;
 • като имат предвид, че произведенията, закриляни от авторско право и обектите, закриляни от сродните права, които са включени в база данни, остават независимо от това закриляни от съответните изключителни права и не могат да бъдат включвани във или извличани от базата данни без съгласието на носителя на права или неговите правоприемници;
 • като имат предвид, че авторското право върху такива произведения и сродните права върху обекти, включени по този начин в база данни, не се засягат по какъвто и да е начин от съществуването на отделно право върху подбора или подреждането на тези произведения или обекти в база данни;
 • като имат предвид, че неимуществените права на физическо лице, което е създало базата данни, принадлежат на автора и следва да се упражняват съобразно законодателството на страните-членки и разпоредбите на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения; като имат предвид, че такива неимуществени права остават извън обхвата на настоящата директива;
 • като имат предвид, че договореностите, приложими към бази данни, създадени от наети по трудово правоотношение, се предоставят на свободната преценка на държавите-членки; като имат предвид, че поради това нищо в настоящата директива не пречи на държавите-членки да предвидят в тяхното законодателство, че когато една база данни е създадена от служител в изпълнение на неговите задължения или следвайки указанията, дадени му от неговия работодател, последният има

изключителното право да упражнява всички имуществени права върху така създадената база данни, освен ако друго не е предвидено по договор;

 • като имат предвид, че изключителните права на автора включват и правото да определя начина, по който неговото произведение е използвано и от кого, и в частност да контролира разпространението на неговото произведение от лица, които нямат разрешение за това;
 • като имат предвид, че авторскоправната закрила на бази данни включва производството на бази данни, достъпни със средства, различни от разпространението на копия;
 • като имат предвид, че се изисква държавите-членки да осигурят, че тяхните национални разпоредби са поне по същество равностойни в случаи на такива действия, предмет на ограничения, каквито се предвиждат в настоящата директива;
 • като имат предвид, че въпросът с изчерпване на правото на разпространение не възниква в случаи на бази данни on line, които попадат в сферата на доставка на услуги; като имат предвид, че това се прилага също с оглед и на материално копие от такива бази данни, направено от ползвател на такава услуга със съгласието на носителя на правото; като имат предвид, че за разлика от СД РОМ и СД ЛИ, където интелектуалната собственост е инкорпорирана в материален носител, а именно някакъв артикул, всяка услуга on line е всъщност действие, което трябва да бъде предмет на разрешение, когато авторското право го изисква;
 • като имат предвид, че въпреки всичко веднъж носителят на правото е избрал да предостави копие от базата данни на ползвателя, независимо дали чрез услуга on line или друг начин на разпространение законният ползвател трябва да има възможност за достъп или използване на базата данни по предназначение и по начина, установен в договора с носителя на правото, даже ако такъв достъп и използване изискват извършването на иначе ограничени действия;
 • като имат предвид, че трябва да бъде съставен списък на изключенията на ограничените действия; като имат предвид факта, че авторско право, обхванато от настоящата директива, се прилага само върху подбора или подреждането на съдържанието на база данни; като имат предвид, че на държавите-членки трябва да бъде предоставен избор за предвиждане на такива изключения в определен случай; като имат предвид, че този избор, обаче, трябва да бъде упражняван в съответствие с Бернската конвенция и до степен, щото изключенията да се отнасят до структурата на базата данни; като имат предвид, че трябва да се прокара разлика между изключения за лично ползване и изключения за възпроизвеждане за лично ползване, които засягат разпоредби на национално законодателство на някои държави-членки върху налози върху празни носители или записващи устройства;
 • като имат предвид, че изразът „научни изследвания“ по смисъла на настоящата директива покрива както природоестествените, така и хуманитарните науки;
 • като имат предвид, че член 10, параграф 1 от Бернската конвенция не се засяга от настоящата директива;
 • като имат предвид, че нарастващото използване на дигитално записваща технология излага производителя на база данни на риска, съдържанието на неговата база данни да бъде копирано и електронно пренаредено без негово съгласие, за да се произведе база данни с идентично съдържание, което обаче не нарушава каквото и да е авторско право върху подреждането на неговата база данни;
 • като имат предвид, че в допълнение към стремежа да се закриля авторското право върху оригиналното подреждане или подбора на съдържанието на база данни настоящата директива се стреми да защити положението на производителите на бази данни срещу злоупотреби с резултатите от финансовото и професионалното инвестиране, направени за придобиването и събирането на съдържанието, чрез закрила на цялата или значителни части от база данни срещу определени действия от ползвател или конкурент;
 • като имат предвид, че целта на това особено право (sui generis) е да осигури закрила на всяка инвестиция за придобиване, проверка или оформление на съдържанието на база данни за ограниченото времетраене на правото; като имат предвид, че такава инвестиция може да се изрази във влагане на финансови средства и/или в изразходване на време, усилия и енергия;
 • като имат предвид, че целта на особеното право е да се предостави на производителя на бази данни възможността да не допуска неразрешеното извличане и/или повторното използване на цялата или на значителна част от съдържанието на тази база данни; като имат предвид, че производителят на база данни е лицето, което поема инициативата и риска за инвестиране; като имат предвид, че това изключва по- специално субконтрагентите от определението за производител;
 • като имат предвид, че специалното право да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване се отнася до действия от ползвател, които излизат извън неговите законни права и по такъв начин увреждат инвестицията; като имат предвид, че правото да се забрани извличането и/или повторното използване на цялата или значителна част от съдържанието се отнася не само до производството на паразитни конкурентни продукти, но и до всеки ползвател, който чрез действията си предизвиква значителна вреда в качествено или количествено отношение на инвестицията;
 • като имат предвид, че в случаите на предаване on line правото да се забрани повторното използване не се изчерпва, както по отношение на базата данни, така и по отношение на материално копие на базата данни или на част от нея, направено от адресата на предаването със съгласието на носителя на право;
 • като имат предвид, че когато се изобразява на екран съдържанието на база данни, се изисква постоянното или временното пренасяне на цялата или на значителна част от това съдържание върху друг носител, това действие трябва да бъде предмет на разрешение от носителя на правото;
 • като имат предвид, че правото да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване по никакъв начин не представлява разширяване на авторскоправната закрила върху факти и данни;
 • като имат предвид, че съществуването на право да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване на цялата или на значителна част от произведения, данни или материали от база данни не трябва да води до възникването на ново право върху самите произведения, данните или материалите;
 • като имат предвид, че в интерес на конкуренцията между доставчиците на информационни продукти и услуги закрилата на правото sui generis не трябва да бъде разрешена по такъв начин, че да улеснява злоупотреби с водещо положение, в частност що се отнася до създаването и разпространението на нови продукти и услуги, които имат интелектуална, документална, техническа, икономическа или търговска добавена стойност; като имат предвид, че поради това разпоредбите на настоящата директива не засягат приложението на правилата на конкуренцията независимо дали са Общносттни или национални;
 • като имат предвид, че целта на настоящата директива — да позволи подходящо и уеднаквено равнище на закрила на бази данни чрез осигуряване възнаграждаването на производителя на базата данни, е различна от целта на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. за закрила на личността с оглед обработката на лични данни и свободното движение на такива данни[71, която да гарантира свободното движение на лични данни на базата на хармонизирани правила, предназначени да закрилят основните права, а именно правото на личен живот, което е признато от член 8 на Европейската конвенция за закрила на човешките права и основните свободи; като имат предвид, че разпоредбите на настоящата директива не накърняват законодателствата за закрила на данни;
 • като имат предвид, че въпреки правото да не се допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част от база данни, следва да се предвиди, че производителят на база данни или носителят на право не може да допуска легитимен ползвател на базата данни да извлича или повторно използва несъществени части; като имат предвид, че такъв ползвател, обаче, не може неоснователно да уврежда нито легитимните интереси на носителя на правото sui generis или носителя на авторско или сродно право по отношение на произведенията или обектите, които се съдържат в базата данни;
 • като имат предвид, че на държавите-членки трябва да им бъде предоставена възможност за предвиждане на изключения на правото да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване на значителна част от съдържанието на база данни в случаите на извличане за лично ползване, за илюстриране с учебни или научноизследователски цели или където извличане и/или повторно използване се извършват в интерес на обществената сигурност, или за целите на административна или съдебна процедура; като имат предвид, че такива операции не трябва да увреждат изключителните права на производителя да използва базата данни и тяхната цел не трябва да бъде търговска;
 • като имат предвид, че държавите-членки, които се възползват от възможността да разрешат законен ползвател на база данни да извлича значителна част от съдържанието за илюстриране на учебни или научноизследователски цели, могат да ограничат това разрешение до определени категории образователни или научноизследователски институции;
 • като имат предвид, че тези държави-членки, които имат особени правила, предвиждащи сходно право sui generis, предвидено в настоящата директива, трябва да бъде разрешено да запазят, доколкото се отнася до новото право, изключенията, традиционно регулирани от такива правила;
 • като имат предвид, че тежестта на доказване относно датата на завършване производството на база данни пада върху производителя на базата данни;
 • като имат предвид, че тежестта на доказване, че съществуват критериите, за да се приеме, че същественото изменение на съдържанието на база данни следва да се разглежда като съществено нова инвестиция, тежи върху производителя на базата данни, резултат от такава инвестиция;
 • като имат предвид, че съществено новата инвестиция, означаваща нов срок на закрила, може да включва съществена проверка на съдържанието на базата данни;
 • като имат предвид, че правото да не се допуска неразрешено извличане и/или повторно използване на база данни трябва да се прилага към база данни, чийто производители са граждани или имат постоянно местожителство в трети страни или към тези произведени от юридически лица, които нямат седалище в държава-членка по смисъла на Договора, само ако такива трети страни предлагат подобна закрила на бази данни, произведени от граждани на държава-членка или лица, които имат обичайното си пребиваване на територията на Общността;
 • като имат предвид, че в допълнение към мерките, предвидени по законодателството на държавите-членки за нарушаване на авторски или други права, държавите-членки трябва да предвидят подходящи мерки срещу неразрешеното извличане и/или повторно използване на съдържанието на база данни;
 • като имат предвид, че в допълнение към закрилата, предвидена по настоящата директива на структурата на базата данни от авторско право и на нейното съдържание срещу неразрешено извличане и/или повторно използване по силата на правото sui generis продължават да се прилагат и други законови разпоредби в държавите-членки относно доставката на стоки и услуги;
 • като имат предвид, че настоящата директива не засяга прилагането към бази данни, съставени от аудиовизуални произведения, на всички правила, признати от законодателството на държавите-членки, относно излъчването на аудиовизуални програми;
 • като имат предвид, че някои държави-членки понастоящем закрилят чрез режима на авторското правно бази данни, които не отговарят на критериите за авторскоправна закрила, установени от настоящата директива; като имат предвид, че даже ако те могат да бъдат закриляни от правото, установено в настоящата директива (да не се допуска неразрешеното извличане и/или повторно използване на тяхното съдържание), но срокът на закрила на това право е значително по-кратък от този, който им дават националните разпоредби в момента; като имат предвид, че хармонизирането на критериите за определяне дали база данни трябва да се закриля от авторско право може да няма като последица съкращаването на срока на закрила, текущо валиден за съответните носители на права; като имат предвид, че трябва да бъде въведено изменение в този смисъл; като имат предвид, че последиците от такова изменение трябва да се ограничат до териториите на съответните държави-членки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I ОБХВАТ

Член 1

Обхват

 1. Настоящата директива се отнася до правната закрила на бази данни в каквато и да е форма.
 2. За целите на настоящата директива „база данни“ означава сборник от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени по систематичен или методичен начин и индивидуално достъпни по електронен или друг път.
 3. Закрила по настоящата директива не се прилага към компютърните програми, използвани за произвеждане или опериране на бази данни, достъпни по електронен път.

Член 2

Ограничения на обхвата

Настоящата директива се прилага без да накърнява разпоредбите на Общността, отнасящи се до:

а)   правната закрила на компютърните програми;

б)   правото на наем, правото на заем и някои сродни права в областта на интелектуалната собственост;

в)   срока на закрила на авторско право и някои сродни права.

ГЛАВА II

АВТОРСКО ПРАВО

Член 3 Обект на закрила

 1. В съответствие с настоящата директива базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствено интелектуално творение на автора, ще бъдат закриляни като такива от авторското право. Никакви други критерии няма да бъдат приложими за определяне пригодността им за тази закрила.
 2. Закрилата по авторското право на бази данни, предвидена в настоящата директива, не се разпростира върху тяхното съдържание и не накърнява каквито и да е права, съществуващи върху самите тяхното съдържание.

Член 4

Авторство върху база данни

 1. Автор на бази данни е физическо лице или група от физически лица, които са създали базата или, където законодателството на държавите-членки разрешава това, юридическото лице, посочено като носител на правото от това законодателство.
 2. Където законодателствата на държавите-членки допускат колективни произведения, имуществените права принадлежат на лицето носител на авторското право.
 3. Изключителните права върху база данни, създадена съвместно от група физически лица, им принадлежат общо.

Член 5

Ограничени действия

По отношение на обективираната форма на базата данни, която е закриляна от авторско право, авторът на базата данни има изключителното право да извършва или да разрешава:

а)   временно или постоянно възпроизвеждане по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или отчасти;

б)   превод, преработка, обработка и каквито и да е други изменения;

в)   всякаква форма на публично разпространение на базата данни или на копия от нея. Първата продажба на копие от базата данни от носител на правото или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху препродажбата на това копие в Общността;

г)   всякакво съобщаване, изобразяване на екран или публично изпълнение;

д) всякакво възпроизвеждане,разпространение, съобщаване, изобразяване на екран или публично изпълнение на резултатите от действията по буква б).

Изключения от ограничените действия

 1. За извършването от законния ползвател на база данни или на копие от нея на всяко от действията, посочени в член 5, което е необходимо за достъп до съдържанието на базите данни и нормалното използване на съдържанието от законния ползвател, не се изисква съгласието на автора на базата данни. Когато законният ползвател има право да използва само част от базата данни, тази разпоредба се прилага само за тази част.
 2. Държавите-членки имат избор да предвидят ограничения на правата, посочени в член 5, в следните случаи:

а)  в случаите на възпроизвеждане за лично ползване на неелектронна база данни;

б)  когато се използва с единствената цел да се илюстрира обучение или научно изследване, като се посочва източникът, и в обем, оправдан от нетърговската цел, която се преследва;

в)  когато се използва за нуждите на обществената сигурност или за целите на административна или съдебна процедура;

г) когато други изключения по авторското право са традиционно разрешени по националното законодателство, без да се засягат букви а), б) и в).

 1. В съответствие с Бернската конвенция за закрилата на литературни и художествени произведения, този член не може да се тълкува по начин, позволяващ неговото прилагане да се използва за неоснователно увреждане на законните интереси на носителя на право или в противоречие с нормалното използване на базата данни.

ГЛАВА III

ПРАВО SUI GENERIS

Член 7

Обект на закрила

 1. Държавите-членки предвиждат право на производителя на база данни, която показва, че е налице количествено или качествено съществена инвестиция за придобиването, проверката или оформлението на съдържанието, да не допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част, в количествено или качествено отношение, от съдържанието на тази база данни.
 2. За целите на тази глава:

а)  „извличане“ означава постоянното или временното пренасяне на цялата или на съществена част от съдържанията на база данни върху друг носител по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма;

б)  „повторно използване“ означава каквато и да е форма на публично представяне на цялата или на съществена част от съдържанието на база данни чрез разпространение на копия, даване под наем, чрез on line или други форми на предаване. Първата продажба на копие от базата данни в Общността от носителя на правото или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху препродажбата на това копие в Общността. Публичното заемане не се счита за извличане или повторно използване.

 1. Правото, посочено в параграф 1, е прехвърлимо, отчуждимо и може да се отстъпва по договор за лиценз.
 2. Правото, предвидено в параграф 1, се прилага независимо от пригодността на базата данни за закрила от авторското право или други права. Освен това то се прилага независимо от пригодността на съдържанията на тази база данни за закрила от авторско право или други права. Закрилата на базите данни от правото, предвидено в параграф 1, не може да засяга съществуващите права по отношение на техните съдържания.
 3. Нееднократното и системното извличане и/или повторно използване на несъществените части от съдържанията на бази данни, изискващи действия, които противоречат на нормалното използване на тази база данни или които неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата данни, не са разрешени.

Член 8

Права и задължения на законните ползватели

 1. Производителят на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин, не може да пречи на законния ползвател да извлича и/или повторно използва несъществена част от нейното съдържание, в качествено или количествено отношение, за каквито и да е цели. Когато законният ползвател има право да извлича и/или повторно използва само част от базата данни, този параграф се прилага само за тази част.
 2. Законният ползвател на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин, не може да извършва действия, които противоречат на нормалното използване на базата данни или неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата данни.
 3. Законният ползвател на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин, не може да уврежда носителя на авторско или сродно право по отношение на произведенията или обектите, които се съдържат в базата данни.

Член 9

Изключения от особеното право

Държавите-членки могат да установят, че законните ползватели на база данни, която е публично предоставена по какъвто и да е начин, могат без съгласието на нейния производител да извличат и/или повторно да използват съществена част от нейното съдържание:

а)  в случай на извличане за лично ползване на съдържанието на неелектронната база данни;

б)  в случай на извличане за илюстриране на обучение или научно изследване, като се посочва източникът, и в обем, оправдан от нетърговската цел, която се преследва;

в)  в случай на извличане и/или повторно използване за целите на обществената сигурност или за административна или съдебна процедура.

Член 10

Срок на закрила

 1. Правото, предвидено в член 7, тече от датата на завършването на производството на базата данни. То изтича след 15 години, считано от 1 януари на годината, следваща датата на завършване.
 2. В случаи на бази данни, публично предоставени по какъвто и да е начин преди изтичането на срока, предвиден в параграф 1, срокът на закрила на това право изтича след 15 години, считано от 1 януари на годината, следваща датата, когато базата данни е за първи път публично предоставена.
 3. Всякакви съществени изменения в количествено или качествено отношение в съдържанието на базата данни, включително всякакво съществено изменение като резултат от натрупване на последователни добавки, заличавания или изменения, които отговарят на изискванията базата данни да бъде смятана като съществено нова инвестиция, в количествено или качествено отношение предоставят на получената база данни от такова инвестиране нов, самостоятелен срок на закрила.

Член 11

Лицата, ползващи се със закрила по правото sui generis

 1. Правото, предвидено в член 7, се прилага към бази данни, чиито производители или носители на права са граждани на държава-членка или които имат постоянно пребиваване на територията на Общността.
 2. Параграф 1 се прилага и към компаниите и фирмите, създадени в съответствие със закона на държава-членка и които имат регистриран офис, централна администрация или основно място на дейност в Общността; когато, обаче, такава компания или фирма има само офис на територията на Общността, нейните дейности трябва съществено и постоянно да са свързани с икономиката на съответната държава-членка.
 3. Договорености, разширяващи правото, предвидено в член 7 върху бази данни, произведени в трети страни и намиращите се извън разпоредбите на параграфи 1 и 2, ще бъдат решавани от Съвета, действайки по предложение на Комисията. Срокът на всяка закрила, разширена върху бази данни по силата на тази процедура, не може да надхвърля този по член 10.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12 Мерки

Държавите-членки ще предвидят подходящи мерки относно нарушенията на правата, предвидени в настоящата директива.

Член 13

Продължавано приложение на други законови разпоредби

Настоящата директива не накърнява разпоредбите, в частност относно авторските права, сродните права или каквито и да е други права и задължения, които съществуват върху данните, произведенията или други материали, включени в бази данни, патентни права, търговски марки, промишлени образци, закрила на национални съкровища, закони за ограничителни практики и нелоялна конкуренция, търговски тайни, сигурност, поверителност, закрила на личните данни и на личния живот, достъп до публични документи и договорното право.

Член 14

Приложение във времето

 1. Закрилата по силата на настоящата директива относно авторското право ще се прилага и по отношение на бази данни, създадени преди датата, посочена в член 16, параграф 1, които към тази дата отговарят на изискванията, посочени в настоящата директива по отношение на закрилата по авторското право на бази данни.
 1. Чрез дерогация от параграф 1, когато база данни, закриляна от режима на авторското право в държава-членка към датата на публикацията на настоящата директива, не отговаря на изискванията за авторскоправна закрила, посочени в член 3, параграф 1, настоящата директива не води до скъсяване в тази държава-членка на оставащия срок на закрила, установен с тези разпоредби.
 2. Закрилата по силата на разпоредбите на настоящата директива по отношение на правото в член 7 е приложима и по отношение на бази данни, чието производство е било завършено не повече от 15 години преди датата, посочена в член 16, параграф 1 и които към тази дата отговарят на изискванията, посочени в член 7.
 3. Закрилата, предвидена в параграфи 1 и 3, не засяга каквито и да е сключени договори и придобити права преди датата, посочена в тези параграфи.
 4. В случай на бази данни, чието производство е било завършено не повече от 15 години преди датата, посочена в член 16, параграф 1, срокът на закрила на това право, посочено в член 7, изтича 15 години от 1 януари на следващата година.

Член 15

Обвързващо естество на определени разпоредби

Всякакви договорни условия, противоречащи на член 6, параграф 1 и член 8, са нищожни.

Член 16

Заключителни разпоредби

 1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 януари 1998 г.

Приемането или официалното публикуване на тези мерки се придружава от препратка към настоящата директива. Условията на това препращане се определят от държавите- членки.

 1. Държавите-членки трябва да съобщят на Комисията текста на разпоредбите на местния закон, които те са приели в сферата, регулирана от настоящата директива.
 2. Не по-късно от края на третата година след датата, посочена в параграф 1 и всеки три години след това, Комисията ще престави на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за приложението на настоящата директива, в който, между другото, на базата на специфична информация, предоставена от държавите-членки, ще бъде разглеждано, в частност, приложението на правото sui generis, включително членове 8 и 9, и ще се провери специално дали приложението на това право е довело до злоупотреба с водещо положение или до друга намеса в свободната конкуренция, които да оправдаят предприемането на подходящи мерки, включително и въвеждането на задължителни лицензи. Където е необходимо ще бъдат предоставени и предложения за съобразяване на настоящата директива с развитията в сферата на базите данни.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Страсбург, 11 март 1996

За Европейския парламент
Председател
HANSCH

За Съвета
Председател
DINI