Създаден е Съвет за защита на интелектуалната собственост

 

Съвет за защита на интелектуалната собственостПравителството прие постановление за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост.

Такъв съвет съществува и към момента по силата на решение на Министерския съвет от 2006 г. Последните промени в Закона за администрацията налагат то да бъде отменено, а съветът да бъде конституиран съобразно новите изисквания – с постановление.
Съветът е консултативен орган към министъра на културата. Както и досега, негови членове са представители на изпълнителната власт, на главните дирекции „Борба с организираната престъпност” и „Национална полиция” на МВР, на НАП (Национална агенция по приходите), СЕМ (Съвет за електронни медии), КРС (Комисия за регулиране на съобщенията), КЗК (Комисия за защита на конкуренцията), Патентно ведомство, на съда и прокуратурата, и др. В работата му ще бъдат привличани представители на неправителствени организации, работещи в областта на интелектуалната собственост, на академичните среди, на ползватели, както и лица с висок обществен авторитет.
Съветът ще функционира като свързващо звено между държавните институции, от една страна, а от друга – между тях и неправителствения сектор, в дейността им по защита на интелектуалната собственост. Административно-техническото, експертното и организационното обслужване на дейността му се осъществява от дирекция „Авторско право и сродните му права” на Министерството на културата.

Източник: Министерски съвет government.bg

Етикети: , , , , , , , ,