Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

оптични дискове § 1.В чл. 8, aл. 2, т. 6 думите „съдебната регистрация” се заменят с „търговската регистрация”.§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:1. В ал. 1 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 10-дневен срок”.2. В ал. 2 се създава изречение второ:„Когато в срока по ал. 1 регистрация не бъде извършена или не бъде постановен отказ от регистрация, се приема, че е налице мълчаливо съгласие за извършване на дейността съгласно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.”3. В ал. 3 думите „писмено в 7-дневен срок” се заменят с „в
10-дневен срок”.4. В ал. 4 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 10-дневен срок”.5. В ал. 9 се създава т. 11:„11. лицата, подали заявление за регистрация, броят и видът на приложените документи и данни за движението на преписката.”6. Създава се ал. 10:„(10) Заявлението по чл. 8 с приложените към него документи се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.”§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:1. В ал. 1 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 10-дневен срок”.

2. В ал. 4 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 10-дневен срок”.

§ 4. В чл. 15, ал. 2, т. 2 думите „заверено от възложителя копие на опис по чл. 20, ал. 2, т. 3” се заменят със „заверено от възложителя копие на опис по чл. 20, ал. 2, т. 4”.

§ 5.  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Заявлението по чл. 15 с приложените към него документи се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.”

§ 6. В чл. 17, ал. 7 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в
10-дневен срок”.

§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Заявлението по чл. 20 с приложените към него документи се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.”

§ 8. В чл. 22, ал. 7 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 10-дневен срок”.

§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Заявленията по чл. 24 и 25 с приложените към тях документи се подават на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 10. В чл. 30, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. декларация за регистрация по търговския регистър с посочване на съответния единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;”.

2. Точка 2 се отменя.

3. В т. 11 след думата „оборудване” се добавя „или документи за покупката на оборудването”.

§ 11. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) думите „внасяне или изнасяне на оборудване” се заменят с „покупка или продажба на оборудване”;

б) в т. 1 думите „номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” се заличават.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „външнотърговски договор” се заменят с „договор”;

б) в т. 2 думите „митническа декларация” се заменят с „фактура”.

§ 12. В чл. 57 думите „от 1000 до 3000 лв.” се заменят с „от 2000 до 6000 лв.”.

§ 13. В чл. 58 думите „от 1000 до 3000 лв.” се заменят с „от 2000 до 6000 лв.”.

§ 14. В чл. 59 думите „от 1000 до 3000 лв.” се заменят с „от 2000 до 6000 лв.”.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 15. Подаването на заявления и документи по електронен път в случаите, предвидени в закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

§ 16. Откритите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 8, 11, 15, чл. 17, ал. 4, чл. 20, чл. 22, ал. 4, чл. 24, 25, 30 и 42 се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:   Цецка Цачева

 

М  О  Т  И  В  И

 към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Измененията и допълненията в закона, които се предлагат, са насочени главно към прецизиране и подобряване на съществуващата правна регламентация, както и с цел изпълнение приетия от Министерския съвет План за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса и по-специално мерки 130 – 134 от него.

Следва да се отбележи, че не се предвижда съществено изменение на духа и целите на закона, чиято главна задача е осъществяването на административен контрол по отношение на стопанската дейност и обществените отношения, свързани с производството на оптични дискове и матрици, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, и осъществяването на сделките, с които се придобиват права за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения.

Предлаганите изменения и допълнения няма да внесат затруднения  или съществени промени в досегашните процедури, но с тях се постига значително подобряване на условията и реда, при които ще се извършва съответно предвидената административна регулация на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Въвежда се по-дълъг срок за отстраняване на нередовности в заявленията, подадени по реда на глава втора от закона, както и в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност с него се изравнява срокът за произнасяне.

Предвижда се възможност заявителите да подават своите документи по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Това е особено важно с оглед изпълнението на целите при въвеждането на електронно правителство, както и модернизирането на предоставянето на административни услуги и улесняването на работата на бизнеса.

В рамките на производството по регистрация на дейността по  възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху различни видове носители без запис се въвежда принципът на мълчаливото съгласие.

Част от предлаганите промени са насочени и към прецизиране на правната уредба, отнасяща се до внасянето и изнасянето на оборудване за производството на оптични дискове и на матрици за тяхното производство. Актуализиран е размерът на санкциите, които се налагат във връзка с  осъществяването на контрола по спазване на лицензионния режим при производството на оптични дискове и на матрици за тяхното производство.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Бойко Борисов

Етикети: , , , , ,