МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО ЗАКРИЛАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Днес, 14 март 2006 г., в зала „Колегиум” на Министерството на културата беше подписан Меморандум за сътрудничество за закрила на авторското право и сродните му права между Министерството на културата, Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията.
Подписи под документа положиха министърът на културата проф. Стефан Данаилов, председателят на Съвета за електронни медии Райчо Райков и председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Георги Александров. Подписването на Меморандума стана в началото на петото заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост към министъра на културата проф. Стефан Данаилов. Съветът е създаден на 12 януари 2006г. с решение на Министерския съвет и координира действията на заинтересованите в тази област ведомства, като заедно с това наблюдава и анализира правоприлагането в областта на защитата на интелектуалната собственост.
“Уверен съм, че Меморандумът ще допринесе за промяна в мисленето на хората по отношение на авторския труд и необходимостта от спазването на авторските права. Защото законите вече са налице, сега най-важното е те да започнат да действат” – каза при подписването на документа министър Стефан Данаилов.
МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО ЗАКРИЛАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ И КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Между следните страни:
Министерство на културата
Съвет за електронни медии
Комисия за регулиране на съобщенията

Преамбюл
1. Предвид това, че страните по настоящия Меморандум имат отношение, съобразно своите функции и правомощия, към защитата на авторското право и сродните му права;
2. Предвид това, че сътрудничеството между страните значително ще улесни административно-наказателната процедура по Закона за административните нарушения и наказания за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията;
3. Предвид това, че сътрудничеството между страните има за задача намаляване на нарушенията на авторското право и сродните му права;

Страните се договориха за следното:

Член 1. Меморандумът осигурява:
1.1. Задълбочаване на сътрудничеството и подобряване координацията между страните по този Меморандум в областта на закрилата на авторското право и сродните му права;
1.2. Повишаване ефективността на предприеманите действия с оглед на постигане на по-високи резултати в областта на правоприлагането;
1.3. Съкращаване времето за обмен на информация между страните по Меморандума и повишаване на тяхната доказателствена обезпеченост на установените административни нарушения.

Член 2. Процедурни правила
2.1. След приключването на административно-наказателните процедури по реда на Закона за административните нарушения и наказания за административни нарушения, изразяващи се в излъчване, предаване и препредаване на закриляни обекти на авторско право и сродните му права в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Министерството на културата уведомява Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията относно влезлите в сила наказателни постановления по горепосочените административни нарушения, изпращайки заверени копия на административнонаказателните си преписки, за предприемане на действия по Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията.
2.2. Съвета за електронни медии предоставя на Министерството на културата необходимата информация и данни относно факти, подкрепени с надлежни доказателства, които са му станали известни при осъществяване на функциите и правомощията му и имат или биха имали отношение към закрилата на авторското право и сродните му права.
2.3. Комисията за регулиране на съобщенията предоставя на Министерството на културата необходимата информация и данни относно факти, подкрепени с надлежни доказателства, които са му станали известни при осъществяване на функциите и правомощията й и имат или биха имали отношение към закрилата на авторското право и сродните му права.

Член 3 Експертни групи на страните по меморандума
Страните по Меморандума си оказват помощ чрез участие на експерти от съответната администрация в работни групи по изготвянето на нормативни актове, концепции, доклади, становища и други, свързани или имащи отношение със закрилата на авторското право и сродните му права.

Член 4. Лица за контакт
Всяка страна определя лица за контакти във връзка с изпълнението разпоредбите на Меморандума. Списъкът на лицата за контакт се съдържа в Приложение 1, което периодично се актуализира, като страните своевременно се уведомяват за настъпилите промени.

Член 6. Влизане в сила
Настоящият Меморандум влиза в сила на датата от подписването му от всички страни.
Настоящият Меморандум за сътрудничество се подписа в три еднакви екземпляра.

Министерство на културата
проф. Стефан Данаилов, министър на културата
в гр. София
Дата:

Съвет за електронни медии
Райчо Райков, председател на Съвета за електронни медии
в гр. София
Дата:

Комисия за регулиране на съобщенията
Георги Александров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията
в гр. София
Дата:

Меморандумът е приет с Решение № 287/16.02.2006г. на КРС.