Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар

лицензиране на музикални произведенияПрез юли 2012г, комисията на Европейския съюз приема да разгледа предложение за Директива, отнасяща се до колективното управление на права и международното лицензиране на музикални произведения за използване по интернет.

Предложението е достъпно на следния интернет адрес:

http://www.parliament.bg/pub/ECD/121393COM_2012_372_BG_ACTE_f.pdf

Целите на тази директива са осигуряването на правото на правопритежателите да избират как да управляват правата си, и по-добре функциониращи организации за колективно управление на права, по определени стандарти за цяла Европа.

В момента предложението за тази директива е във фаза на активно обсъждане.

Какви са очакваните въздействия върху дружествата за колективно управление на права?

Очаква се въздействието върху организациите за колективно управление на права да е в две основни направления.

Първото от тях е, че те ще трябва да усъвършенстват своите стандарти за управление и прозрачност и по-конкретно:

  • Те ще трябва да гарантират адекватно участие на притежателите на права в процеса на вземане на решения.
  • Те ще трябва да гарантират адекватен финансов мениджмънт на приходите, събрани от името на притежателите на права, които представляват.
  • Те ще трябва да увеличат прозрачността си по отношение на притежатели на права, други дружества за колективно управление на авторски права, доставчици на услуги и широката общественост.

На второ място, една такава директива ще въздейства върху самото лицензиране на права за използване на произведенията онлайн. То ще трябва да отговаря на редица условия като:

–       подобрена способност за обработка на голям обем данни,

–       точно идентифициране на творбите, използвани от доставчиците на услуги,

–       бързо фактуриране към доставчици на услуги

–       своевременно плащане към притежателите на права.

Ако такава директива стане реалност, това би улеснило лицензирането на права, отнасящи се до използването на музиката в интернет, а това от своя страна ще доведе и до по-добър достъп и по-богат избор на музика онлайн.

Как се приема това предложение от организациите за колективно управление на права?

Организациите за колективно управление на права, в по-голямата си част, подкрепят идеята за създаване на такава директива. Осъзнава се необходимостта от унифициране на прозрачността на действие на тези организации, управлението и отговорностите им.

Подкрепя се по-голямата свобода на управление на правата от страна на отделните правоносители и възможността те да предоставят на дружествата своите права като изключителни или неизключителни.

Друго предложение, което се подкрепя от комисиите в Европейския парламент, е въвеждането на изискване за предоставяне на редовни и точни отчети за съответния вид използване, както и включване на ангажименти за своевременно изплащане на дължимите възнаграждения от страна на ползвателите.

Различните гледни точки

1.    Международна федерация на звукозаписната индустрия и нейните партньори на територията на България – ПРОФОН и Българската асоциация на музикалните продуценти приветстват усилията за повече прозрачност, отчетност и пълно спазване на данъчното и счетоводното законодателство в сектора за колективно управление на права. http://prophon.org/bg/news/latest/1/94

 2.    Международната конфедерация на сдружения на автори и композитори (CISAC), в която членуват МУЗИКАУТОР и ФИЛМАУТОР, подкрепя тази Директива.

Конфедерацията е въвела правила и процедури за дейността на организациите, членуващи в нея, отнасящи се до високи стандарти на управление, бизнес ефективност и финансова прозрачност. Въпреки това, CISAC e на мнение, че всички организации за колективно управление на права се нуждаят от ефективни правила за управление и предложената директива би допринесла много за тяхното развитие.

Официалната позиция на организацията е достъпна на следния интернет адрес:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cPwl_ahGjiAJ:www.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFile.do%3FdocId%3D24190+&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

3.    Европейската група на дружествата на авторите и композиторите (GESAC) също предоставя своята гледна точка по въпроса за въвеждане на такава директива. Предложенията, които тази група прави са следните:

На първо място, според GESAC е необходимо в определението за организациите за колективно управление на права да залегне и идеята, че те имат и много важна културна роля. Не са малко организациите, които са посветили голяма част от времето и ресурсите си на различни културни мероприятия и действия – поемат управлението на рискови репертоари като импровизации и  съвременна музика или подкрепят творби на млади професионалисти. По този начин, тези организации значително допринасят за културното развитие на Европа. През 2011г 17 такива организации, членове на GESAC, са вложили 171 милиона евро в социални и културни мероприятия, което три пъти е надвишило бюджета на Европейския Съюз за култура за тази година.

На второ място, според GESAC, такава директива трябва да унифицира една основна рамка за действие на организациите за колективно управление на права, но същевременно да успее да даде известна свобода на отделните държави да съобразят прилагането на тази рамка със своите законодателни традиции и практики.

GESAC е обезпокоена относно предложението, на организациите за колективно управление на права да могат да бъдат отстъпвани изключителни или неизключителни права, а също така и само част от действията по използване. Това според тях би увеличило разходите по управление на отстъпените права, а също така би довело до неминуема възможност за объркване у ползвателите.

Това, което подкрепя, е необходимостта от въвеждане на изискване за регулярна отчетност от страна на ползвателите относно начините, по които са използвали конкретните произведения. Това от своя страна при всички случаи ше доведе до желаното подобряване на лицензирането, според принципите на една такава директива.

Официалната позиция на организацията е достъпна на следния интернет адрес:

http://www.authorsocieties.eu/about-the-directive

Повече за самото предложение и информация относно обосновките за необходимостта от тази директива може да намерите на следния адрес:

http://copyrights.bg/2013/02/kolektivno-upravlenie-na-avtorski-prava/

Aвтор:

Димитрина Папагалска

Етикети: , ,